• Rozširujúce štúdium INF na PF UPJŠ pre nový školský rok
     • Rozširujúce štúdium INF na PF UPJŠ pre nový školský rok

     • Pre školský rok 2020/2021 opätovne otvárame Rozširujúce štúdium informatiky na PF UPJŠ v Košiciach, s tým, že pre daný školský rok vybraným záujemcom, max 20 študentom, uhradíme školné z národného projektu (pre oba semestre) v prípade predĺženia národného projektu. Pre financovanie zvyšných 3 semestrov vyvinieme úsilie nájsť finančné prostriedky. Z prihlásených uchádzačov bude spravený výber na základe vyplneného dotazníka dostupného na http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/366622?lang=sk od 1.7.2020. Pozor prihlásiť sa na rozširujúce štúdium Informatiky je možné len do 15.7.2020. 

    • ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • V mesiaci február a marec počas prezenčnej formy vyučovania žiaci prímy, sekundy a tercie čítali anglické knihy podľa vlastného výberu. Následne sa na našej škole uskutočnila ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU. Žiaci písali test, ktorý overil ich čitateľské kompetencie. Potom prebiehala ústna časť. Tá zahŕňala prezentovanie obsahu knihy pred porotou, v ktorej boli prítomní Mgr. Martina Bartková, Mgr. Daniela Tkáčová a Adam Kaščák, ale aj starší žiaci z triedy septima Oliver Reguli, Timotej Harčár a Lívia Gajdošová. Najlepšie v triede príma sa umiestnili títo žiaci: 1. miesto Jakub Verčimák, 2. miesto Samuel Šitár a 3. miesto Šimon Križan. Víťazmi v triede sekunda sú:  1. miesto Viktória Kuchárová, 2. miesto Barbora Baranová a 3. miesto Kamila Klimovičová. A v triede tercia zvíťazili: 1. miesto Jozef Jabczun, 2. miesto Štefan Hudačko a 3. miesto Timea Hitríková a Adam Havrilla. Všetkým víťazom blahoželáme. Sme hrdí, že na našej škole sú žiaci plní entuziazmu, ktorí neváhajú investovať svoj voľný čas do čítania anglických kníh.

    • ZÁVER školského roka 2019/2020
     • ZÁVER školského roka 2019/2020

     • V utorok 30.6.2020 ukončujeme školský rok 2019/2020. Začíname v triedach od 8,00 zhodnotením výchvno-vzdelávacich výsledkov, pokračujeme spoločnou modlitbou cez škoský rozhlas a končíme odovzdávaním vysvedčení o 10,00 hod. Po skončení si žiaci vyzdvihnú obedové balíčky a idú domov. V ŠKD bude na základe zisteného záujmu otvorené jedno oddelenie a to do 15,00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

    • Čo vieš o hviezdach
     • Čo vieš o hviezdach

     • Tento rok sa i napriek nepriaznivým podmienkam realizoval 30. ročník vedomostnej súťaže “Čo vieš o hviezdach“. Jozef Jabczun obsadil v okresnom kole 1. miesto a Matej Kmec 5. miesto. Súťažiaci riešili otázky z rôznych oblastí astronómie, grafické úlohy, astronomické príklady a samozrejme aj “slepé” mapky oblohy. Krajské a celoštátne kolo organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Tu získal Jozef Jabczun v krajskom kole pekné 2. miesto a v celoštátnom kole 8. miesto (69 účastníkov, výsledková listina).

      Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu našej školy.                                                                                            Napísal: J. Mašlejová

    • Celoslovenské kolo GQIQ 2020 a Geografická olympiáda
     • Celoslovenské kolo GQIQ 2020 a Geografická olympiáda

     • Tohto šk. roku nás na okresnom kole geografickej olympiády úspešne reprezentovali aj žiaci 5. ročníka, prímy a sekundy. Druhé miesto získal Jozef Jurko zo sekundy B v kategórii F, ktorý  sa  úspešne zapojil  do celoštátneho kola geografickej súťaže GQIQ.

      Ďalšie 2. miesto získal Martin Marcinčin z 5.B v kategórii G. Nina Koščová získala  5. miesto.   Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Natália Mišenková a Filip Husovský.

      Blahoželáme! Čiripová

      GQIQ je geografický tvorivo-inteligenčný kvíz, uskutočňuje sa v troch kolách. Žiaci riešili zaujímavú „výskumnú“ úlohu - tvorili cestovateľskú mapu pomocou online serverov, písali test: GQIQ cesta okolo sveta a v celoslovenskom finále v časovom limite digitálne nakreslili mesto podľa daných podmienok. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Matej Kmec a Jozef Jabczun, ktorý obsadil v celoštátnom kole krásne 5. miesto.

      Geografická olympiáda

      Žiaci tercie nás úspešne reprezentovali aj v okresnom kole geografickej olympiády. Jozef Jabczun osadil 4. miesto a Bystrík Lukačko  8. miesto. Matej Kmec obsadil 1. miesto (výsledková listina) a zapojil sa  úspešne do celoštátneho kola geografickej súťaže GQIQ.

      .Ďakujeme súťažiacim za preukázané výborné vedomosti a zručnosti.                                                                  Napísal: J. Mašlejová

    • Prijímacie konanie na 8rG sv. Mikuláša - výsledky
     • Prijímacie konanie na 8rG sv. Mikuláša - výsledky

     • Na základe výsledkov testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a na základe ďalších kritérií prijatia na Gymnázium sv. Mikuláša zverejňujeme výsledky prijímacích skúšok konaných v dňoch 15.6. a 18.6. Žiaci, ktorí sú prijatí, sa prostredníctvom zákonných zástupcov prídu zapísať zajtra 19.6.2020 v čase od 14,00 - 16,00 hod. do kancelárie zástupcov r.š.. Zápis do 1. ročníka (príma) Gymnázia sv. Mikuláša koordinuje z.r.š pre gymnázium PhDr. Vlasta Kopčáková, PhD. K zápisu potrebujete predložiť Vyhlásenie o nastúpení, resp. nenastúpení na našu školu, ktoré je dostupné TU. Zápisné lístky, tak ako ich poznáte z minulosti, nebudú potrebné. Žiaci, ktorí vyhoveli podmienkam prijatia, no sú neprijatí, majú možnosť prostredníctvom zákonných zástupcov podať odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy adresované zriaďovateľovi školy (Košická arcidiecéza, školský úrad). Predmetné odvolanie je možné doručiť aj na adresu školy a to do kancelárie z.r.š. VÝSLEDKY dostupné TU

    • OBNOVA školského vyučovania na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6. - 9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša
     • OBNOVA školského vyučovania na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6. - 9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša

     • Na základe povolenia od zriaďovateľa Košická arcidiecéza, obnovujeme s platnosťou od 22.6.2020 do 30.6.2020 školské vyučovanie na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6. - 9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša. Nástup žiakov na vyučovanie je od 7,30 hod. do 8,00 hod. Vyučovanie bude prebiehať v jednotlivých triedach od 8,00 hod. do 11,00 hod. V čase od 11,00 hod. - 11,30 hod. budú v triedach triednické práce (upratovanie skriniek a šatní, odovzdávanie učebníc...). Od 11,30 hod. - do 12,15 hod. majú žiaci z týchto tried zabezpečený obed. Prihlásiť sa na odber stravy je možné do 19.6.2020 do 14,00 hod. Od 12,30 hod. - 13,30 hod. budú obedovať žiaci 1.stupňa ZŠ podľa jednotlivých oddelení ŠKD. Po skončení obeda do 16,00 hod. bude prebiehať činnosť v ŠKD.  Žiaci 1. - 5. ročníka ZŠ pokračujú vo vyučovaní podľa pôvodných pravidiel platných od 1.6.2020. O konkrétnom programe na jednotlivé dni budú novonastúpení žiaci informovaní počas prvého dňa a to 22.6.2020.

      Žiaci sú povinní pred prvým nástupom do školy priniesť 2 rúška (povinné nosenie mimo priestorov triedy) a vyhlásenie o zdravotnom stave dostupné TU. Pre všetkých žiakov a zamestnancov platia pravidlá o dezinfekcii rúk a priestotov v súlade s ustanoveniami ÚVZ SR.

      Ďakujeme, že ste s nami.

    • Poplatky ŠKD
     • Poplatky ŠKD

     • V súvislosti s evidenciou poplatkov za ŠKD a uzávierkou k 19.6.2020  evidujeme viacero nedoplatkov. Týmto žiadame rodičov o úhradu týchto nedoplatkov v zmysle už zverejnených pokynov. Ak vám súčasná finančná situácia nedovoľuje požadované poplatky uhradiť do 19.6.2020, žiadajte si prostredníctvom emailu na emailovú adresu admin@zsgmikpresov.sk ich zníženie za požadované mesiace. V žiadosti uveďte meno žiaka, triedu a mesiace, za ktoré žiadate ich zníženie. Následne vám spätným emailom bude oznámená výška zľavy a spôsob úhrady nedoplatku. Touto cestou chceme zároveň poďakovať všetkým rodičom, ktorí poplatky uhradili v požadovanom čase a rozsahu a tak podporili riadnu činnosť ŠKD. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Usmernenie k prevádzke školy od 15.6.2020
     • Usmernenie k prevádzke školy od 15.6.2020

     • Na základe zverejnených informácií z ministerstva školstva upravujeme prevádzku školy od 15.6.2020 nasledujúcim spôsobom:

      1. počet detí v triedach 1. - 5. ročníka nie je limitovaný počtom 20 žiakov,

      2. ranný zdravotný filter nebude prebiehať doterajším spôsobom a teda rodičia nemusia privádzať deti do školy, môžu prísť samé. Meranie telesnej teploty bude prebiehať náhodným výberom počas dňa,

      3. prihlasovanie a odhlasovanie na stravu prebieha iba do 19.6. V posledný deň školského vyučovania 30.6.2020 bude žiakom vydaný potravinový balíček (suchá strava) a popoludňajšia činnosť ŠKD v tento deň bude iba pre deti, ktorých rodičia prejavia záujem,

      4. žiaci budú v ŠKD v 5 (prípadne 6) oddeleniach a nie v pôvodnych skupinách.

      Podmineky nástupu žiakov 6.-9. ročníka ZŠ a žiakov Gymnázia od 22.6. zverejníme na budúci týždeň. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

    • Obnova vyučovania aj na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6.-9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša
     • Obnova vyučovania aj na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6.-9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša

     • V súvislosti s pripravovanou obnovou vyučovania pre žiakov 6.- 9. ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl od 22.6.2020 do 30.6.2020 vás informujeme o potrebe prihlásiť sa na stravu v školskej jedálni (obvyklými spôsobmi) do piatku 19.6.2020 do 14,00 hod. Po tomto termíne sa už nebude možné  z dôvodu ročnej uzávierky na stravu prihlásiť ani odhlásiť. O ďalších podrobnostiach nástupu do školy vás budeme včas informovať. Sledujte nás aj naďalej.

    • Denné IT tábory
     • Denné IT tábory

     • Náplňou denných  IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Témy v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. V rámci táborov budú aktívne využívané laboratória na univerzitách a ŠVS, prostredníctvom ktorých účastníkom tábora budú demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Obsah táborov bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Primárnou cieľovou skupinou sú opätovne žiaci základných škôl a žiaci 8-ročných gymnázií, u ktorých chceme rozširovať vedomosti v informatike a tak ich smerovať pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhou, nie menej dôležitou skupinou sú dievčatá, ktorých záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov. Viac sa dočítate TU.

    • Milí amaveťáci
     • Milí amaveťáci

     • AMAVET vyhlasuje súťaž pre začínajúcich ale i pokročilých foto-video nadšencov). 

      Touto súťažou chceme motivovať deti a mládež nad zamyslením sa, čo nám táto kríza priniesla v pozitívnom svetle. 

      Súťažná téma pre prihlásené práce: Čo dobré nám priniesla kríza? Téma je zameraná na pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas krízy. Uzávierka súťaže je 30. júna 2020.Viac informácií, pravidlá súťaže a štatút, registračný formulár nájdete tu: https://bit.ly/sutaz_klubom. Prípadne si môžete pozrieť štatút súťaže TU.

      S pozdravom

      Dávid Richter

      Výkonný riaditeľ súťaží

      Festival vedy a techniky AMAVET a Junior Internet

      Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET

      Hagarova 4, 831 52  Bratislava

    • Prijímacie skúšky INFO
     • Prijímacie skúšky INFO

     • Dňa 15.6.2020 sa uskutočnia prijímacie skúšky na 8 ročné Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove. Rodičia privedú deti do vestibulu školy o 9,00 a odovzdajú vyplnené tlačivo Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Test z matematiky bude trvať od 9,15 - 10,15. Po krátkej prestávke (možnosť ísť na tolaletu) bude nasledovať test zo slovenského jazyka a literatúry v čase od 10,30 - 11,30 hod. Rodičia si môžu deti vyzdvihnúť od 11,30 hod. vo vestibule školy. Žiaci si prinesú rúško, ktoré môžu odložiť iba v čase písania testov. V triedach a vo vestibule školy je k dispozícii dezinfekcia. Ďakujemem za pochopenie.

    • Informácia jedáleň
     • Informácia jedáleň

     • Vyhlásenie zo stravy na mesiac jún je možné len do 19.6.2020 z dôvodu ročnej uzávierky. Po tomto dátume je možné v čase medzi 11.30-12.00 prísť si vziať obed so sebou (v jedálni vám ho vydajú do prenosnej nádoby).

    • Príspevky na činnosť ŠKD a ŠJ
     • Príspevky na činnosť ŠKD a ŠJ

     • V súvislosti s prípravou nového školského roka ponúkame zákonnym zástupcom žiakov možnosť žiadať prostredníctvom priloženého formulára vrátenie preplatkov príspevku na čiastočnú náhradu nákladov na činnosť ŠKD. Preplatky sa týkajú rodičov, ktorí uhradili príspevok za mesiac máj 2020 a jún 2020 a súčasne dieťa ŠKD nenavštevovalo. Poplatok za mesiac apríl 2020 bol využitý na nutné prevádzkové náklady spojené s činnoťou ŠKD (polplatky za energie a mzdové náklady). Preplatky za stravu budu vrátené v mesiacoch júl 2020 a august 2020 automaticky bez nutnosti predkladať žiadosť. Vyplnenú žiadosť o vrátenie preplatkov za ŠKD (dostupná TU vo worde alebo TU ako pdf ) zasielajte elektronicky emailom na marta.pekova@gmail.com do 19.6.2020. Po tomto termíne pripravujeme finančnú uzávierku školského roka 2019/2020 a vaše prípadne žiadosti už nebudú akceptované. Ďakujeme za pochopenie.

    • Výberové konanie
     • Výberové konanie

     • Riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov, v súlade so zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pedagogického zamestnanca:

      • kategória PZ – školský špeciálny pedagóg,
      • kategória PZ - pedagogický asistent.

      Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2020 do 31.8.2022. Podmienky výberového konania sú uvedené v priložených súboroch tu: pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg.

       

    • IT Akadémia
     • IT Akadémia

     • Pozvanie do Online IT Čajovne s témou Cybersecurity v kocke“ 

      a to pre všetkým žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov gymnázia

      Žiaci sa dozvedia ako zabezpečiť svoje súkromie proti krádeži? Akú digitálnu stopu zanechávajú? Ako správne reagovať na hate? Povieme si o tom, čo môžeme robiť, pozrieme sa na užitočné nástroje a spôsoby, kde sa v cybersecurity môžu vzdelávať ďalej.

      Uskutoční sa 4.6.2020 vo štvrtok od 16:00 do 18:00 a tešiť sa na nich bude opäť Lektorka Hlinková, ktorá po 12 rokoch práce na pozíciách Digital Project, Manager, Business Analyst a UX Designer spoluzaložila akadémiu zručností budúcnosti Selfactory. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer for the Skills of the Future a minulý rok získala ocenenie The Female Role Model of the Year v rámci národného kola súťaže Central European Startup Awards. 

      Platforma : ZOOM
      Prihlasovacie údaje zašleme len prihláseným žiakom na mail, ktorý zadajú v prihláške (dotazníku) a to 3.6.2020  po 12:00 (deň pred konaním IT Čajovne). Upozornite prosím žiakov, aby si skontrolovali aj SPAM, resp. v prípade, že prihlasovacie údaje 3.6.2020 do 16:00 nedostanú, nás kontaktovali mailom na 
      zuzana.kravecova@cvtisr.sk  . 
      Prihlásenie formou vyplnenia dotazníka tu  
      http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/513561?lang=sk      do 3.5.2020 12:00.

       

      Tešíme sa na Vás ak máte záujem.

      S pozdravom
      za IT Akadémiu

      Mgr. Zuzana Kravecová

      ​odborný pracovník pre kontakt s IT firmami

    • ISIC informácia
     • ISIC informácia

     • Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC. Viac informácií TU.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
    • riaditel@zsgmik.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje