• Najvyššie rezortné vyznamenanie Medaila sv. Gorazda u nás na škole
     • Najvyššie rezortné vyznamenanie Medaila sv. Gorazda u nás na škole

     • Podľa sv. Gorazda je pomenovaná medaila, ktorú udeľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti Dňa učiteľov každý rok v marci. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu však bolo tohtoročné udeľovanie ceny až v novembri. Ocenenie tvorí medaila, certifikát a spomienkové umelecké dielo a je určené pedagógom, ktorí sa významným spôsobom zúčastňujú na rozvoji školstva Slovenskej republiky z hľadiska výchovy a vzdelávania mládeže, osobitne nadaných a talentovaných, ako aj zdravotne postihnutých žiakov a študentov. Zároveň sa jedná o najvyšší stupeň morálneho ocenenia v rezorte školstva nefinančného charakteru, ktoré sa udeľuje od roku 1999.

      Je nám veľkou cťou, že medzi osobnosti, ktoré sa môžu popýšiť týmto významným ocenením, patrí od 23. novembra 2020 učiteľka biológie a geografie na našom Gymnáziu sv. Mikuláša, RNDr. Miriam Feretová. Z troch stupňov ocenenia získala RNDr. Feretová ten najvyšší a síce Veľkú medailu sv. Gorazda. Keďže web Ministerstva školstva o ocenení zatiaľ neinformoval a naša kolegyňa je okrem mimoriadnej pracovitosti aj mimoriadne skromná, dozvedeli sme sa túto skvelú správu len nedávno a tak sa s ňou delíme až teraz. RNDr. Feretová opakovane získala so svojimi študentmi výnimočné úspechy v súťažiach na medzinárodnej aj na celoštátnej úrovni. Dlhodobo sa angažuje v rámci združenia AMAVET a v súťažiach SOČ, biologická a geografická olympiáda. Na škole dlhodobo pôsobí ako vedúca predmetovej komisie Človek a príroda. Mirka ešte raz všetci srdečme blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

      K nahliadnutiu Veľká medaila sv. Gorazda a List ministra školstva.

     • Tešíme sa spolu s vami...

     • Aj tento rok sa narodí Dieťa...v Betlehéme, v mojom srdci, v Tvojom srdci. Každé dieťa prináša do životov tých, ktorí ho milujú, niečo nové. Nech je Nový rok 2021 naplnený novými darmi a novou radosťou zo života. Ďakujeme, že ste s nami.

    • ĎAKUJEME
     • ĎAKUJEME

     • Napriek zložitej situácii v celej spoločnosti, napriek tomu, že je nás v škole málo, pomáhame...Vyslovujeme Pán Boh zaplať všetkým šterdrým darcom trvanlivých potravín, ktoré boli dnes odovzdané s.Maristelle a o.z. Magis, ktoré každoročne organizuje pomoc pre rodiny v núdzi. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Nie je nám to jedno
     • Nie je nám to jedno

     • Máme ďalšie prvé miesto na celoslovenskej  súťaži. Je to súťaž krátkych videí s názvom Nie je nám to jedno!  Získali ho Ema Lukáčová  (05B) a Emma Šošková (05A). Okrem toho sa na 6. mieste umiestnila dvojica Denis Tomáš a Andrea Durkáčová tiež z kvinty. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj vyučujúcej SJL a DEJ PaedDr. M. Kohutovej. Súťaž organizovala asociácia AKRAM v spolupráci s organizáciou pre deti a mládež IUVENTA. 

      Víťazné video si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/IIrPeu2ZjkA. Výsledkova listina TU.

    • POKRAČUJEME
     • POKRAČUJEME

     • Na základe odporúčaní RÚVZ Prešov a na základe výsledkov testovania zamestnancov školy pokračujeme vo vyučovaní na 1. stupni ZŠ sv. Mikuláša a s činnosťou ŠKD do 18.12.2020 za nasledujúcich podmienok:

      1. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu v triedach 1.– 4. ročníka ZŠ od 8,00 hod. do 11,40 hod.
      2. Vzhľadom na karanténne opatrenia v školskej jedálni sa nebude v týždni od 15.12.020 do 18.12. vydávať obed pre žiakov ani pre zamestnancov školy. Činnosť školskej jedálne bude obnovená pri návrate do školy v pondelok 11.1.2021 (bližšie informácie o nástupe do školy budú zverejnené v januári 2021).
      3. Činnosť ŠKD začína od 11,40 hod. a končí o 16,00 hod. Žiaci, ktorí zostávajú v ŠKD musia mať zabezpečený pitný režim a jedlo na celý deň.

      Rozhodnutím ministra školstva SR sa mení termín školských prázdnin. Vianočné prázdniny začínajú v pondelok 21.12.2020 (PON) a končia v piatok 8.1.2021 (PIA). Vyučovanie sa má obnoviť v PON 11.1.2021. Polročné prázdniny plánované na 1.2.2021 tento školský rok nebudú.

      Ďakujeme za pochopenie, ďakujeme, že ste s nami.

    • Nenápadní hrdinovia
     • Nenápadní hrdinovia

     • VYHODNOTENIE XII. ročníka PROJEKTU Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom pre študentov základných a stredných škôl dopadlo pre nás mimoriadne úspešne. Hoci sa pre mimoriadnu situáciu nekonala celoslovenská konferencia pri príležitosti Dňa politických väzňov ako vždy v Bratislave ale vďaka Nadácii Konráda Adenauera a týždeň.sk prebehla online v digitálnom prostredí.

      Naši študenti získali zlaté pásmo:

      1. Príbeh sestry Maristelly (sestra Maristella)

      Andrea Durkáčová, Šimon Horváth - kvinta A (Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov)

      2. Zasvätený život sestry Konsolaty Ungvarskej z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža (Anna Ungvarská)

      Miloslava Tkáčová, Michal Vrábel - kvinta B (Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov)

      Sme hrdí na našich študentov, ktorí už vo svojom teenegerskom veku dokážu oceniť hodnoty ľudskosti, slobody a demokracie viac, ako mnohí dospelí okolo nás. PaedDr. Miriam Kohutová ďakujeme za prípravu študentov a blahoželáme víťazom ako aj vyučujúcej.

      Krátky film o víťazných prácach aj s našimi prezentáciami je prístupný na priloženom linku (od 40:30 resp. od 51:20):

      https://www.youtube.com/watch?v=eAZSjz4OELg...

    • Riaditeľské voľno pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ
     • Riaditeľské voľno pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ

     • Vzhľadom na dnešný pozitívny výsledok testu na COVID-19 zamestnanca školskej jedálne vyhlasuje riaditeľ školy riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ na pondelok 14.12.2020. V pondelok sa dotknutí zamestnanci školy zúčastnia testovania a podľa výsledkov testov rozhodneme o obnove školského vyučovania od utorka 15.12.2020. Ostatní žiaci školy pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie a ďakujeme za pochopenie. 

    • POZOR dôležité INFO
     • POZOR dôležité INFO

     • Usmernenia pre klasifikáciu žiakov za 1. polrok.

      V súvislosti so zverejnenými informáciami o termíne vianočných prázdnin od 21.12. do 8.1.2021 pripomíname, že žiaci a študenti našej školy majú už len 3 týždne do ukončenia klasifikácie za 1.polrok školského roka 2020/2021. Na stránke Ministerstva školstva SR boli zverejnené usmernenia pre klasifikáciu žiakov na ZŠ a SŠ. Tieto usmernenia nastavujú pravidlá pre žiakov, ktorí sa nedostatočne zapájali do dištančného vzdelávania, resp. nemajú splnené všetky zadania. Všetci žiaci a študenti, ktorí sa nedostatočne zapájali do dištančnej výučby zo subjektívnych dôvodov boli napomínaní prostredníctvom oznamu adresovanému zákonným zástupcom. Spomínané usmernenia pre rodičov žiakov ZŠ sv. Mikuláša k nahliadnutiu TU a pre študentov Gymnázia sv. Mikuláša a ich zákonných zástupcov k nahliadnutiu TU. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Erasmus plus - december 2020
     • Erasmus plus - december 2020

     • Blíži začiatok nového kalendárneho roka a preto sa decembrová výzva v rámci projektu Erasmus prispôsobila tejto skutočnosti. Jedným z častých vianočných darčekov sú kalendáre, ktoré nám slúžia celý rok. Spracujte decembrovú tému PRANOSTIKY vo forme kalendára. Každý mesiac 1 až 2 pranostiky.... 

      Navštívte najstarších obyvateľov obce alebo svojich starých rodičov a porozprávajte sa s nimi o dávnych pranostikách, ktoré sa viazali na jednotlivé dni počas roka. Porovnajte vaše zistenia s vedou a s realitou dnes -  Naozaj kvapká Medardova kvapka 40 dní? Prichádza Martin na bielom koni? Prečo je studený máj zárukou raja v stodole? Ako ovplyvnili klimatické zmeny tieto " ľudové múdrosti " ? 

      Váš kalendár môžete ilustrovať vlastnými kresbami či vlastnými fotografiami. Iniciatíve, originalite, kreativite, fantázii... sa medze nekladú.

      Svoje kalendáre zašlite do 31. decembra na emailovu adresu janasukovska@zsgmikpresov.sk. Najlepšie kalendáre ( okrem samotnej súťaže o pobyt na Islande ) bude venované ako dar vzácnym návštevam na našej škole (možno aj p.ministrovi, ak nezruší potvrdenú účasť...)

    • ZBIERKA
     • ZBIERKA

     • Každoročne organizujeme na škole zbierku trvanlivých potravín pre o.z. MAGIS (s. Maristella) na podporu rodín z Prešova a okolia nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii. Napriek okolnostiam chceme pokračovať v tejto ušľachtilej tradícii - samozrejme s podporou vás rodičov, žiakov a zamestnancov školy. Trvanlivé potraviny bude možné odovzdať vo vestibule školy vždy ráno od pondelka 7.12.2020 do stredy 16.12.. Vopred ďakujeme a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať (mena s ktorou sa dnes síce nedá platiť, ale raz sa bude dať platiť len s takouto menou...) za každú podporu v tejto ušľachtilej akcii. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Cena Dionýza Ilkoviča
     • Cena Dionýza Ilkoviča

     • Cena Dionýza Ilkoviča (viac o cene na www stránke TU) pre učiteľov prírodovedných predmetov za rok 2020 má svojho víťaza. Tohtoročný víťaz je z našej školy, kde pôsobí od roku 1996. Viac informácii o tohtoročnom oceňovaní na stránke Nadácie Dionýza Ilkoviča TU, prípadne vo videu z odovzdávania Ceny Dionýza Ilkoviča TU.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Celoplošné testovanie na Slovensku prinieslo mnoho rozličných názorov. Ukázalo však aj prejavy celospoločenskej zodpovednosti a často aj nezištnej pomoci. Príkladom toho je aj náš oktávan Oliver Reguli (držiteľ striebornej medaily DoFE), ktorý sa testovania zúčastnil ako dobrovoľník bez nároku na odmenu. V priloženom súbore TU ponúkame k nahliadnutie ďakovný list zaslaný starostom obce Mirkovce ako aj poďakovanie zo strany Ozbrojených síl SR.

    • TESTOVANIE
     • TESTOVANIE

     • V súvislosti s možným nástupom žiakov do škôl ešte v decembri 2020 sme pre vás pripravili krátky anonymný dotazník, ktorý sme vám zaslali prostredníctvom aplikácie Edupage. Prosíme o jeho vyplnenie do stredy 2.12. do 8,00 hod. Ďakujeme, že ste s nami.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
    • riaditel@zsgmik.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje