• Ako do školy od pondelka 3.5.2021
     • Ako do školy od pondelka 3.5.2021

      30. 4. 2021

      Na základe vyhlášky ÚVZ SR č.200 a usmernení MŠVVaŠ SR platí, že od pondelka 3.5.2021 dotknutí žiaci ani ich zákonní zástupcovia nemusia pri vstupe do budovy našej školy predkladať negatívny výsledok testu, resp. potvrdenie o výnimke z testovania (okres Prešov je v COVID automate červený). Podmienkou pre vstup do školy je pre žiakov mladších ako 18 rokov podanie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu v papierovej forme TU alebo prostredníctvom EDUPAGE. Študenti starší ako 18 rokov a zamestnanci podávajú čestné vyhlásenia prostredníctvom EDUPAGE alebo v papierovej forme ZAM a ŠTUD tu.

      V pondelok 3.5.2021 sú na škole prijímacie skúšky na Gymnázium sv. Mikuláša. Od uchádzačov sa nebude vyžadovať test ani čestné vyhlásenie zákonneho zástupcu.

    • ERASMUS máj 2021
     • ERASMUS máj 2021

      29. 4. 2021

      Milí študenti.

      Vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu plánované výmenné pobyty medzi nami a našou partnerskou školou na Islande presúvame  z mesiaca máj na jeseň. Týmto vyčleňujeme mesiac máj pre všetky doterajšie mesačné témy, ktorým sa môžeme dodatočne venovať už v školskom a triednom prostredí.   Krajšie počasie, otváranie múzeí a prírody nám dáva lepšie možnosti pre prácu a vlastný výskum, než sme mali k dispozícií počas karantény.  V rámci adaptačného obdobia po návrate do lavíc si môžete pre spolužiakov pripraviť prezentácie či iné interaktívne aktivity, cez ktoré by ste im priblížili Nehmotné kultúrne dedičstvo uchované v povestiach, legendách, pranostikách...napríklad: skauti, rybári, poľovníci, farmári,  horali medzi nami - vytiahnite svoju triedu počas pekného počasia do našej ekoučebne a podeľte sa s nimi o svoje poznatky. Lokalpatrioti, historici - predstavte nám  hrdinov z legendy či povesti z vášho okolia. 

      A nezabudnite sa so svojimi aktivitami podeliť cez janasukovska@zsgmikpresov.sk

    • DNA DAY
     • DNA DAY

      28. 4. 2021

      DNA DAY je unikátny deň počas ktorého sa študenti, učitelia a verejnosť môže dozvedieť viac o genetike. Oficiálnym medzinárodným dňom DNA je 25. apríl kedy si pripomíname objavenie dvojvláknovej štruktúry DNA v roku 1953 a ukončenie projektu ľudského genómu v apríli roku 2003. V tento deň sa po celom svete konajú podujatia a súťaže pre mladých ľudí, študentov a širokú verejnosť. Študenti majú možnosť svoje vedecké projekty prezentovať výskumníkom z tejto oblasti, ako aj sa zúčastniť rôznych prednášok. Pilotný rok tohto podujatia sa na Slovensku uskutočnil v roku 2003 pri príležitosti 50. výročia objavenia štruktúry DNA. Tento rok je to 68. výročie tohto objavu, ktoré sme si pripomenuli v online priestore s premostením na aktuálnu COVID-19 pandémiu.

      V pondelok 26.4.2021 sa žiaci septimy AB a maturanti z biológie (členovia Amavet klubu 957) aktívne zúčastnili online prednášok významných vedcov epidemiológov:

      O 14.00 hod. RICHARD A MARTINELLO- americký epidemiológ z Yale University na tému:  ''Will the vaccine end the pandemic?''

      O 14.45 hod. PROF. KRIŠTÚFKOVÁ- prezidentka Slovenskej imunologickej a vakcinačnej spoločnosti na tému: ''Očkovanie nielen proti Covid-u 19''

      Prednášky boli veľmi zaujímavé, vedci vysvetlili mnohé nejasnosti a otázky žiakov o ochorení Covid 19 ako aj vakcinácii. Pozitívom bola aj komunikácia s americkým epidemiológom v anglickom jazyku, ktorému sa nebál položiť zaujímavú otázku M. Malatinec J Ďakujeme zúčastnením za aktívnu účasť.

      Fotodokumentáciu si môžete pozrieť TU.

    • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) a environmentálna súťaž Zelený andel
     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) a environmentálna súťaž Zelený andel

      28. 4. 2021

      Aj v tomto školskom roku sme sa napriek obmedzeniam a dištančnému vzdelávaniu zapojili do súťaže SOČ v 4 kategóriách.

      V mesiacoch marec- apríl 2021 sa uskutočnili postupne školské, krajské aj celoštátne kolá oboch súťaží.

      krajskom kole nás:

      • ako úspešné riešiteľky – 4. miesto reprezentovali žiačky 07AB v odboroch:

      06 Zdravotníctvo a farmakológia – E. Halčáková (RNDr. Feretová)

      03 Chémia a potravinárstvo – J. Belišová (Mgr. Tkáčová)

      • umiestnenie získali:

      07 Pôdohospodárstvo – E. MišenkováV. Barillová1.miesto (RNDr. Feretová)

      13 História, filozofia a právne vedy – P. Anderková – 3. miesto (Mgr. Kipikašová)

      celoštátnom kole nás reprezentovali E. MišenkováV. Barillová.

      ZELENÝ ANDEL

      1.4.2021 bol ukončený 4. ročník celoslovenskej súťaže "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena je určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ s environmentálnou témou. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 33 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla oceniť 5 najlepších prác. Medzi nimi bola fitness náramkom a ocenením hodnotená aj práca žiačok 07B: E. MišenkováV. Barillová (členky Amavet klubu 957).

    • Biologická olympiáda – kategórie ABC
     • Biologická olympiáda – kategórie ABC

      28. 4. 2021

      Aj v tomto školskom roku sme sa napriek obmedzeniam a dištančnému vzdelávaniu zapojili do biologickej olympiády- teoreticko-praktickej aj  projektovej časti.

      V mesiacoch február- apríl 2021 sa uskutočnili postupne okresné, krajské aj celoštátne kolá súťaže.

      kategórii C nás ako úspešné riešiteľky okresného kola v teoreticko-praktickej časti reprezentovali žiaci 04A: A. PenzéšováD. Reguliová. V projektovej časti v okresnom kole získali 1.miesto M. Kmec2.miesto R. Barilla. V krajskom kole obaja získali opäť skvelé umiestnenie: 1.miesto M. Kmec2.miesto R. Barilla. V celoštátnom kole bol úspešným riešiteľom R. BarillaM. Kmec s odstupom 0,5 boda získal krásne 4.miesto.

      kategórii B nás ako úspešná riešiteľka krajského kola v teoreticko-praktickej časti reprezentovala žiačka 06B: L. Šmalecová.

      kategórii A nás ako úspešná riešiteľka krajského kola v teoreticko-praktickej časti reprezentovala žiačka 08B: K. Katuščáková. V projektovej časti v krajskom kole získala K. Katuščáková 1.miesto. V celoštátnom kole sa umiestnila na 8. mieste.

      Všetkým žiakom (členovia Amavet klubu 957), ktorí reprezentovali našu školu ďakujeme a srdečne blahoželáme.

     • Krajské kolo CHO

      26. 4. 2021

      Každoročne je naša škola organizátorom krajského kola CHO v kategórii D pre žiakov ZŠ a žiakov prvého stupňa osemročných gymnázií. Tohtoročné krajské kolo sa uskutočnilo dištatnčne pred zapnutými kamerami. Víťazom sa stal žiak Šimon Zemčák zo ZŠ s MŠ sv. Kríža z Kežmarku. Víťazom blahoželáme a rovnako všetkým 39 riešiteľom krajského kola, medzi ktorými sa nestratili ani naši dvaja žiaci z gymnázia Matej Kmec (8.miesto) a Jozef Jabczun (11.miesto). Do ďalšieho štúdia prajeme všetkým účastnikom veľa vytrvalosti a úspechov. 

    • Nástup do školy od 26.4.2021
     • Nástup do školy od 26.4.2021

      22. 4. 2021

      Na základe rozhodnutia ministra školstva SR a v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese Prešov dochádza k obnove vyučovania pre všetkých žiakov ZŠ sv. Mikuláša v Prešove - kompletný 1. a 2. stupeň ZŠ. Okrem toho je vyučovanie od 26.4.2021 obnovené aj pre žiakov Gymnázia sv. Mikuláša pre triedy prima - kvarta. Doma na dištančnom vzdelávaní teda zostávajú iba žiaci z tried kvinta, sexta a septima. Podmienkou pri nástupre do školy je odovzdanie Čestného vyhlásenia (v papierovej podobe TU alebo možné podať aj cez platformu EDUPAGE v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia) a absolvovanie testu rodiča a žiaka nie staršie ako 7 dní (platnosť testu nahrádzajú aj výnimky z testovania podľa vyhlášky č.187 ÚVZ SR). Žiaci sa budú vyučovať podľa riadneho rozvrhu s výnimkou 1.VH v pondelok, keď budú mať triednicku hodinu. Počas prvého týždňa bude prebiehať adaptácia žiakov. Počas tohto týždňa nebudú žiaci klasifikovaní. V nasledujúcom týždni budú skúšaní iba ústne. Písanie testov a písomiek bude možné až na tretí týždeň. Žiaci, ktorí majú záujem o obed sa musia prihlásiť (nie je nutné ešte raz posielať prihlášku) a to najneskôr do PIA 23.4.2021 do 14,00 hod. Vyučovanie pre všetkých žiakov začína 1. VH o 8:00 hod. . Po skončení vyučovania idú žiaci na obed. TEŠÍME sa na vás.

    • Nástup do školy od 19.4.2021 - info pre žiakov 8. a 9. ročníka
     • Nástup do školy od 19.4.2021 - info pre žiakov 8. a 9. ročníka

      14. 4. 2021

      V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva SR a s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese Prešov dochádza k obnove vyučovania pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ sv. Mikuláša v Prešove. Podmienkou pri nástupre do školy je odovzdanie Čestného vyhlásenia (v papierovej podobe TU alebo možné podať aj cez platformu EDUPAGE v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia) a absolvovanie testu rodiča a žiaka nie staršie ako 7 dní. Vzhľadom na blížiace sa prijímacie skúšky je pre žiakov pripravené vyučovanie SJL a MAT, no aj triedne aktivity zamerané na sociálnu adaptáciu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania. Žiaci 8. a 9. ročníka si teda prinesú do školy učebnice a zošity z MAT a SJL. Žiaci, ktorí majú záujem o obed sa musia opätovne prihlásiť a to najneskôr do PIA 16.4.2021 do 14,00 hod. Vyučovanie pre žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ začína až 2. VH o 8:55 hod. a končí 6. VH o 13,30 hod. Po skončení vyučovania idú žiaci na obed. Rozvrh na ostatné dni v týždni sa žiaci dozvedia v PON v škole. TEŠÍME sa na vás.

    • Výsledky zápisu do ZŠ sv. Mikuláša
     • Výsledky zápisu do ZŠ sv. Mikuláša

      14. 4. 2021

      V prvom rade chceme za celé vedenie školy poďakovať všetkým rodičom za dôveru a prejavený záujem o našu školu. Zvýšený záujem zo strany rodičov nabúral našu pôvodnu predstavu o počte prijatých žiakov do 1.ročníka ZŠ a tak sme prehodnotili naše kapacitné a personálne možnosti. Výsledok je ten, že otvoríme 3 triedy 1.ročníka ZŠ s počtom prijatých žiakov 60 (22+22+16). Na základe výsledkov z prijatých dotazníkov a pracovných listov žiakov sme vybrali nasledujúcich žiakov. Zoznam podľa kódu žiaka a mena žiaka nájdete v priloženom súbore TU. Rodičia prijatých žiakov budú kontaktovaní koncom mája a podľa možností pripravíme informačné stretnutie o ďalšom postupe v súvislosti s nástupom žiakov do 1. ročníka ZŠ od 1.9.2021. ĎAKUJEME, že ste s nami.

       

       

    • SESTRY Prešovského kraja
     • SESTRY Prešovského kraja

      12. 4. 2021

      V literárnej súťaži príbehov fotografií o zdravotných sestrách z Prešovského kraja, ktorú oganizoval Prešovský samosprávny kraj sme zaznamenali úspešnú reprezentáciu našej školy. V kategórii stredných škôl obsadila 3. miesto septimanka Veronika Chomová s poviedkou Objím ma. Okrem toho čestné uznanie získala oktávanka Radka Baranová. SRDEČNE blahoželáme. Viac o súťaži si môžete prečítať TU.

    • Celoslovenské kolo recitačnej súťaže RÓMOVIA RECITUJÚ
     • Celoslovenské kolo recitačnej súťaže RÓMOVIA RECITUJÚ

      9. 4. 2021

      Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže RÓMOVIA RECITUJÚ pod záštitou OZ Ďakujem – „Paľikerav“ v Košiciach. Našu školu reprezentoval žiak 9.A MARTIN BALOGA, ktorý v decembri 2020 vyhral krajské kolo vo svojej kategórii a postúpil do celoslovenského kola spolu s ďalšími 34 súťažiacimi. To sa uskutočnilo online formou vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu. Martin sa stal víťazom v 2. kategórii v prednese prózy v slovenskom jazyku s textom od G. Majtaníkovej Imidž je nanič. Porota ocenila jeho celkový prejav, vystupovanie a nadanie v umeleckej oblasti, ktorej by sa chcel aj v budúcnosti venovať. Martinovi srdečne blahoželáme. Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoslovenské kolo recitačnej súťaže RÓMOVIA RECITUJÚ.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje