• Otázky študentov a odpovede odborníka
     • Otázky študentov a odpovede odborníka

      30. 9. 2021

      Dnes sa na 3.VH uskutočnilo online stretnutie známeho slovenského vedca Pavla Čekana so študentami viacerých tried Gymnázia sv. Mikuláša. Témou stretnutia a diskusie so žiakmi bolo ochorenie COVID-19  z pohľadu jeho diagnostiky, liečby a ochrany pred týmto ochorením. Pavol Čekan, PhD., B.Sc. je slovenský vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie. Podieľal sa na troch patentoch v oblasti výskumu RNA. Študoval na University of Iceland. Za aktivitu a sprostredkovanie ďakujeme študentkám Sáre Kuckovej a Petre Peregrinovej a samozrejme aj vyučújucej RNDr. Miriam Feretovej.

    • Prešov číta rád.
     • Prešov číta rád.

      24. 9. 2021

      Už 16 rokov je literárny festival Prešov číta rád obľúbenou súčasťou našich hodín nielen literatúry. 

      Tento rok nám priniesol zaujímavé besedy s  účasťou mnohých viac či menej známych osbností literárneho života. Veľká vďaka patrí vydavateľstvám Albatros Media a COOBOO, od ktorých nám Eva Piarová doniesla krásny dar - 18 úplne nových kníh do našej školskej knižnice. 

      K septimánom  docestoval český  novinár, literárny kritik, redaktor, historik a autor cestopisov Jiří Peňas, ale aj Michal Baláž -  básnik, hudobník, autor komiksu o M. R. Štefánikovi a režisér  filmu True Štúr. 

      Kvintáni a maturanti sa zoznámili so slampoetry v podaní Tomáša Straku. Tretiakov navštívil Tibor Hujdič Mrkvička. No a sextáni mali možnosť debatovať s už spomínanou Evo Piarovou  a Rastislavom Puchalom. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prešov číta rád..

    • Mladé prešovské talenty 2021
     • Mladé prešovské talenty 2021

      23. 9. 2021

      Trieda P3B, s umeleckým menom Milotan, patrí medzi tie mladé prešovské talenty, ktoré vybrala odborná porota z 53 prihlásených súťažiacich. Svojou literárno-hudobnou tvorbou sa predstavili na prvom ročníku talentovej prehliadky Mladé prešovské talenty 2021 v historickej budove Čierneho Orla. Odniesli si nielen veľký potlesk , ale aj krásne ocenenie.

      Medzi ocenenými prešovskými talentami bola v kategórii vytvárneho umenia ocenená aj študentka Gymnázia sv. Mikuláša Mária Suváková z triedy oktáva B. Srdečne blahoželáme.

      Všetkým žiakom z 3.B ako aj Majke Suvákovej patrí veľký obdiv a vďaka za ich tvorbu i za to, že nazbierali odvahu ukázať svoj talent a podeliť sa s ním aj s ostatnými.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Mladé prešovské talenty 2021.

    • BIELA PASTELKA
     • BIELA PASTELKA

      23. 9. 2021

      Už zajtra v piatok 24.9. sa našej škole uskutoční finančná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým Slovenska pod názvom BIELA PASTELKA. Zbierku každoročne realizujeme v priestoroch našej školy a rovnako sa podieľame na zbierke aj v uliciach mesta Prešov. Podporme spoločne svojim darom ľudí, ktorí nedostali možnosť vidieť svet rovnako ako my. Za prejavenú podporu vyslovujeme vopred veľké ĎAKUJEME.

    • Rodičovské združenie - info
     • Rodičovské združenie - info

      17. 9. 2021

      Dňa 20.9.2021 v pondelok sa o 16,00 hod. uskutoční triedne rodičovské združenie spojené s plenárnym zasadnutím RZ prostredníctvom školského rozhlasu. Rodičovské združenie sa uskutoční v režime OTP - teda zúčastniť sa ho môžu len rodičia očkovaní, testovaní alebo tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 nie skôr ako pred 180 dňami. Podmienkou pre vstup rodiča do budovy školy a následne do triedy bude použitie respirátora FFP2 (okres Prešov je v červenej farbe semaforu) a predloženie čestného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Predmetné tlačivo je dostupné TU, prípadne ak ho zabudnete, bude dostupné aj na vrátnici školy. Pre potreby plenárneho zasadnutia RZ máte k dispozícii k nahliadnutiu Výročnú správu RZ za školský rok 2020/2021 a Návrh rozpočtu RZ na školský rok 2021/2022.

    • PONUKA
     • PONUKA

      13. 9. 2021

      Naša škola ponúka v tomto školskom roku možnosť vzdelávať sa vo voľnočasovom programe s názvom Akadémia veľkých diel, ktorý sa zameriava na rozvoj štyroch oblastí, dôležitých pre osobný aj budúci profesionálny život a rast:

      • kritické myslenie
      • čítanie s porozumením
      • sústredená práca
      • rozvoj charakteru

      Tieto oblasti sú rozvíjané cez štúdium veľkých diel západnej civilizácie, ako sú Tolstého poviedky, filmy od Hitchcocka, obrazy Rembrandta, či Vivaldiho hudbu, ktoré otvárajú dôležité otázky, aktuálne pre každého človeka.

      Výučba prebieha diskusnou metódou - študenti prichádzajú na seminár pripravení diskutovať o týchto dielach a o témach, ktoré otvárajú. Učia sa samostatne študovať, formulovať vlastné myšlienky, počúvať názory rovesníkov, kultivovane sa vyjadrovať a obrusovať vlastné postoje.

      Akadémia teda ponúka stredoškolákom príležitosť zažiť na Slovensku také klasické vzdelávanie, aké ponúkajú tie najlepšie školy v zahraničí. Jej program je inšpirovaný najmä formou vzdelávania Oxfordskej univerzity a americkej Cana Academy.

      Program spočíva z 25 diskusných seminárov v malých skupinách, kde je úlohou učiteľa posúvať diskusiu študentov vzhľadom na témy v diele - robí to pomocou metodík Akadémie veľkých diel a zúčastneným študentom venuje osobný prístup. Všetky diela a materiály ku každému semináru majú študenti k dispozícii na modernej online platforme.

      Okrem vyššie spomenutých benefitov študent získa aj:

      • Možnosť vidieť svoje zlepšenie pomocou SCIO testov a testov kritického myslenia
      • Záverečný certifikát
      • Prístup k ponuke ďalších rozvojových programov, podujatí a súťaží

      Študenti sa do programu môžu záväzne prihlásiť do 24. septembra 2021. Prihlášku aj viac informácii o programe nájdete o PaedDr. Miriam Kohutovej. Pozrite si video minuloročných absolventov - Čo je pre teba Akadémia veľkých diel? - YouTube

      Vzorový seminár Akadémie veľkých diel sa uskutoční už budúci utorok 21. 9. 2021 o pol tretej v školskej knižnici. SRDEČNE POZÝVAME.

    • OPATRENIA od 13.9.2021
     • OPATRENIA od 13.9.2021

      10. 9. 2021

      Od 13.9.2021 začína platiť nová vyhláška ÚVZ SR a tým sa upravujú aj podmienky pre prevádzku škôl. V zmysle tejto vyhlášky budú platiť nasledujúce opatrenia:

      1. Povinnosť karantény sa mení zo 14 dní na 10 dní. Do karantény nastupujú vždy žiaci a zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s nakazeným (mal príznaky alebo pozitívny test) najviac pred 2 dňami. Ak žiak alebo zamestnanec má výnimku z karantény, uplatní si ju predložením Vyhlásenia o výnimke z karantény (možné aj cez EDUPAGE) a pokračuje v prezenčnom vzdelávaní v škole. Výnimku z karantény majú plne zaočkovaní žiaci a rovnako aj žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 do 180 dní.

      2. Karanténu možno skončiť aj po 7 dňoch od posledného kontaktu s pozitívnou osobou ak je osoba v karanténe bez príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr na 5. deň karantény je negatívny. Bez absolvovania PCR testu zostáva žiak alebo zamestnanec v karanténe 10 dní od posledného kontaktu s nakazeným. 

      3. Rodič môže neúčasť dieťaťa na vzdelávaní (prezenčnom alebo dištančnom) ospravedlniť najviac na 5 za sebou idúcich dní z dôvodu choroby. Pri vyššom počte dní sa vyžaduje potvrdenie od detského lekára.

      4. Rodič má nárok na OČR ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov. Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

      5. O vzniku karantény pre triedu alebo zamestnanca budú zainteresovaní informovaní okamžite po nahlásení pozitívneho prípadu zo strany rodiča, resp. RÚVZ.

      6. V prípade pozitívneho výsledku AG testovania (samotest alebo iné) žiaka, ten zostáva doma a rodičia kontaktujú detského lekára a informujú sa o ďalšom postupe. O pozitívnom výsledku testu informujú aj školu prostredníctvom triedneho učiteľa.

      Viac o všetkých opatreniach a pokynoch sa dočítate na stránkach MŠVVaŠ SR.

    • Prihlasovanie na obed
     • Prihlasovanie na obed

      10. 9. 2021

      V súvislosti so zmenami, ktoré prinášajú nové usmernenia z ministerstva školstva (zmena dĺžky karantény, spôsoby jej ukončenia) prinášame informáciu ohľadom nástupu tried do karantény. Po nastúpení triedy do karantény je trieda automaticky odhlásená z obedov. V každej triede je však niekoľko žiakov, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény (očkovanie, prekonanie ochorenia) a vyučovanie pre nich naďalej prebieha prezenčne v triede podľa riadneho rozvrhu. Títo žiaci, resp. ich zákonní zástupcovia sa musia na obed nanovo prihlásiť najneskôr ráno v deň, keď prídu do školy po nástupe ich triedy do karantény. Ďakujeme za porozumenie.

    • COVID-19 info
     • COVID-19 info

      9. 9. 2021

      Od pondelka 13.9.2021 je okres Prešov zaradený medzi okresy v oranžovej farbe podľa COVID automatu. V tejto súvislosti pripomíname povinnosť každého zákonného zástupcu (žiaka) poskytnúť škole vyhlásenie o bezpríznakovosti. Predmetné vyhlásenie je dostupné v aplikácii EDUPAGE ako aj na stránke školy TU. Zároveň všetkých vyzývame k zodpovednosti k svojmu okoliu. AK žiak prejavuje príznaky ochorenia COVID-19, nechajte ho doma do pretestovania. Ďakujeme, že ste s nami.

    • NOVINKY - informácie pred návštevou Sv. Otca v Prešove
     • NOVINKY - informácie pred návštevou Sv. Otca v Prešove

      7. 9. 2021

      V súvislosti s prípravami na návštevu Sv. Otca Františka v meste Prešov vznikli nové opatrenia, ktoré sa dotýkajú aj organizácie vyučovania na našej škole. Z tohto dôvodu:

      1. V pondelok 13.9.2021 sa prezenčne budú vyučovať len žiaci Základnej školy a žiaci prima – kvarta Gymnázia sv. Mikuláša. Žiaci kvinty – oktávy zostávajú doma a riadia sa pokynmi vyučujúcich. 
      2. V utorok 14.9.2021 je z organizačných dôvodov riaditeľské voľno pre obidve zložky školy. Vyučovanie v tento deň nebude. 
      3. V stredu 15.9.2021 je sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Je to deň pracovného voľna, v tento deň vyučovanie nebude.
      4. Celoškolské rodičovské združenie sa uskutoční 20.9.2021 (PON) so začiatkom o 16,00 hod. Rodičia zostávajú v triedach, spoločná časť sa uskutoční prostredníctvom školského rozhlasu.

      A ešte jeden oznam:

      Zajtra 8.9.2021 (STR) v čase od 20,00 – 21,00 bude na Rádiu LUMEN relácia, ktorá predstaví našu školu. Srdečne pozývame k počúvaniu. Archív bude dostupný čoskoro na našej www stránke.

      A ešte jedna výzva:

      Návšteva Sv. Otca Františka na Slovensku je historickým momentom. Nepremeškajme príležitosť vytvoriť v Košiciach, prípadne v Prešove alebo v Šaštíne jedno spoločenstvo s hlavou Katolíckej Cirkvi. Kto chce dostávať, musí aj dávať a prinášať obety....Tešíme sa na prípadne stretnutie s vami na jednom z týchto podujatí.

    • SEMAFOR usmernenie
     • SEMAFOR usmernenie

      3. 9. 2021

      V súvislosti s usmerniami MŠVVaŠ SR, tzv. školský semafor, pripomíname, že vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré za žiaka povinne podáva zákonný zástupca v momente, keď sa okres Prešov dostane do oranžovej farby, resp. keď žiak preruší školské vyučovanie na 3 a viac dní. Predmetné vyhlásenie je dostupné v aplikácii EDUPAGE medzi žiadosťami a vyhláseniami. V písomnej forme ho nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Momemntálne je okres Prešov v zelenej farbe a podávanie spomínaného vyhlásenia je dobrovoľné. Prajeme veľa trpezlivosti a rozvahy.

    • SAMOTEST Standard Q COVID-19 Ag test
     • SAMOTEST Standard Q COVID-19 Ag test

      3. 9. 2021

      V týchto dňoch ste na základe prejaveného záujmu obdržali (alebo ešte len obdržíte) SAMOTEST Q COVID-19 antigénový nazálny test, ktorý je možné veľmi ľahko urobiť aj doma. Pozrite si krátky videonávod alebo si preštudujte písomný návod návod na použitie TU, prípadne si prečítajte sprievodcu samotestovaním TU. Test sa odporúča vykonať 2x týždenne, ideálne v pondelok a štvrtok. Po vykonaní testu informujte o výsledku testu (negatívny alebo pozitívny) prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. V prípade pozitívneho výsledku odporúčame objednať sa na PCR test. Veľa odvahy a sily do ďalších dní.

    • Atletika
     • Atletika

      3. 9. 2021

      Na základe pozitívnych skúseností, spolupráce a spätných väzieb Vám aj tento školský rok ponúkame tréningy atletiky, ktoré zabezpečuje klub  AC Run is Fun Prešov. Tréningy prebiehajú hravou a zábavnou formou a sú zamerané na rozvoj kondície a všeobecnej pohybovej prípravy.  

      Všetky potrebné informácie sú uvedené na priloženom plagáte.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

    • Úspechy na 1. stupni ZŠ
     • Úspechy na 1. stupni ZŠ

      2. 9. 2021

      Počas prázdnin prišiel do školy balík pre žiakov z triedy 2. B (terajšia 3. B)
      V balíku bol okrem sladkostí aj diplom za mimoriadne dielo, ktoré vytvorili žiaci v spolupráci s triednou učiteľkou Zitou Sedlákovou a p. učiteľom Stanislavom Šarišským. Súťaž, do ktorej sa druháci zapojili, organizovalo Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach ku Dňu rodiny. Žiaci sa zapojili do súťaže v audiovizuálnej sekcii piesňou na tému V náručí otca a mamy. Pieseň si môžete pozrieť TU.

      A to nie je všetko. S radosťou Vám tiež oznamujeme, že kolektív tých istých žiakov, ocenila porota výzvy Hľadáme mladé prešovské talenty 2021, ako jeden z najlepších talentov.

      Žiaci terajšej 3. B vystúpia na verejnej prehliadke, ktorá sa uskutoční dňa 18. 9. 2021 o 15:00 h v Záhrade umenia na Svätoplukovej ulici alebo v prípade nepriaznivého počasia 19. 9. 2021 o 15:00 h v sále PKO Čierny orol v Prešove.
      K oceneniam za milé hudobné dielko deťom blahoželáme.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje