• Klasifikácia žiakov
     • Klasifikácia žiakov

     • Minulý týždeň sa uskutočnila klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roku 2020/2021. Z jej záverov vyplynulo, že viacerí žiaci ZŠ a rovnako niektorí žiaci Gymnázia vykazujú nedostatočný prospech. Na túto skutočnosť boli upozornení všetci zákonní zástupcovia prostredníctvom oznamu v aplikácii Edupage, resp. iným spôsobom. Okrem toho je tu skupina žiakov, ktorí sa nepripajájú na online vyučovanie, aj keď im to podmienky dovoľujú. Neúčasť žiaka na online vyučovaní má ospravedlniť zákonný zástupca. Ak tak neurobí, tak je  neúčasť žiaka na vyučovaní považovaná za neospravedlnenú a bude preto posudzovaná ako porušovanie školského poriadku. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov. Ďakujeme, že ste s nami.

    • ĎAKUJEME...
     • ĎAKUJEME...

     • Prinášame poďakovanie TU z centrály Pápežských misijných diel na Slovensku, ktoré sme podporili vďaka štedrosti našich detí, rodičov a zamestnancov v rámci projektu Sladká pomoc. Tohtoročná pomoc bola nasmerovaná deťom na Srí Lanke. Pápežské misijné diela ponúkajú aj iné možností pre podporu misii. Viac informácií o týchto možnostiach nájdete na stránke www.misijnediela.sk

    • Erasmus plus - november 2020
     • Erasmus plus - november 2020

     • Začal sa nám ďalší mesiac v rámci projektu Erazmus a s ním prichádza nová téma - Legendy a povesti viažuce sa na skutočné historické osobnosti.

      Rovnako ako počas októbra, tak aj počas novembra môžu žiaci spracovať a originálne tvorivo predstaviť nimi vybranú legendu vo forme prezentácie, videa, hry, klipu, brožúrky alebo v inej zaujímavej podobe. 

      Počas vlastného výskumu a práce môžu žiaci:

      • využiť medzipredmetové vzťahy, porovnať skutočnosť a legendu z pohľadu napr. fyziky, chémie, biológie, dejepisu, geografie, občianskej náuky,  
      •  konfrontovať vedecko-historické fakty s ľudskou predstavivosťou, 
      • virtuálne navštíviť či kontaktovať múzeá, hrady, informačné centrá miest či rodiská daných historických postáv.
      • odpovedať na otázky napr. Mohol Lietajúci Cyprián naozaj lietať? Naozaj sa kúpala Bátoryčka v krvi? Existuje Jánošíkov poklad?  Čo je pravda z príbehu o Levočskej Bielej Pani? Existovali naozaj Svätoplukove prúty? ...

      Naďalej platí, že finálny produkt je realizovaný v angličtine a žiak ním súťaží o miesto v tíme, ktorý navštívi Island a našu partnerskú školu na Islande.

      Finálnu verziu môžu žiaci poslať emailom Mgr. Jana Sukovskej, školskej koordinátorke projektu.

      Medzičasom boli na stránke v časti Erasmusplus projekt zverejnené práce žiakov za október, ktoré si môžete prezrieť a inšpirovať sa nimi - dostupné TU

      A na záver veľká prosba - na youtube ako aj na školskom FB zdieľame video (animovaný film) a ten si pýta vaše zdieľanie a lajky.....vopred ďakujeme.

      ĎAKUJEME, že ste s nami.

    • Vydaj zo seba to najlepšie!
     • Vydaj zo seba to najlepšie!

     • V dňoch 20. a 21. októbra 2020 sa síce v menšom rozsahu a v obmedzenom režime, ale s väčšou radosťou uskutočnila detská olympiáda. Na školskom dvore súťažili v štyroch disciplínach triedy 1. stupňa (vystriedali sa v priebehu vyučovania a každý tím súťažil jednu vyučovaciu hodinu).

      V 1. kategórii (1. a 2. ročník) zvíťazil Tím svätej Finy (trieda 2.B pani učiteľky Sedlákovej). Strieborné medaily si vybojoval Tím svätej Filomény (trieda 2.A pani učiteľky Kmecovej) a Tím svätého Filipa Neriho (trieda 1.A pani učiteľky Dopirákovej). Bronzová medaila putovala pre Tím svätej Kateri (trieda 1.B pani učiteľky Lukáčovej).

      V 2. kategórii (3. a 4. ročník) zlatú medailu vyhral Tím svätého Jána (trieda 4.A pani učiteľky Kováčovej). Na striebornej pozícii sa umiestnil Tím svätého Charbela (trieda 3.A pani učiteľky Ištvánovej) a Tím svätého Ondreja (trieda 4.B pani učiteľky Horváthovej). Bronzovú medailu získal Tím svätej Otília (trieda 3.C pani učiteľky Dorušincovej) a Tím svätej Gemmy (trieda 3.B pani učiteľky Štefánikovej).

      Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým, ktorí sa s odhodlaním a zápalom zúčastnili detskej olympiády. Olympijské hry nám pripomenuli, že dôležitejšie ako zvíťaziť je prekonať sa a vydať zo seba to najlepšie.

      Do galérie Vydaj zo seba to najlepšie! boli pridané fotografie.

    • PRE ISTOTU...
     • PRE ISTOTU...

     • Po skončení prázdnin nastupujú do školy 3.11.2020 (UTO) iba žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ sv. Mikuláša podľa pokynov zverejnených na ww.zsgmik.sk. Ostaní žiaci ZŠ sv. Mikuláša a Gymnázia sv. Mikuláša pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

      Ďakujeme, že ste s nami.

    • POSTUP pri nástupe žiakov 1.-4. ročníka ZŠ sv. Mikuláša do školy 3.11.
     • POSTUP pri nástupe žiakov 1.-4. ročníka ZŠ sv. Mikuláša do školy 3.11.

     • Víkendové celoplošné testovanie prináša určité zmeny týkajúce sa nástupu žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ do školy dňa 3.11.2020. Uznesenie vlády SR a usmernenie Mnisterstva školstva upravuje postup pri nástupe žiakov do školy a zamestnancov do zamestnania v závislosti od výsledkov testovania. Žiaci sa pred vstupom do budovy školy musia preukázať vytlačeným a vypleneným Vyhlásenim zákonneho zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je dostupné TU. Bez preukázania sa týmto vyhlásením nemôžeme žiaka pustiť do priestorov školy. Ak nemáte možnosť vytlačiť si toto vyhlásenie, príďte s dieťaťom pred vchod školy a predmetné vyhlásenie Vám poskytneme na vypísanie a podpísanie. Nezabúdajte však na to, že žiak 1. - 4. ročníka ZŠ, ktorý bol pozitívne testovaný (ak má nad 10 rokov), resp. bol pozitívne testovaný rodinný príslušnik zo spoločnej domácnosti, zostáva v domácej karanténe počas nasledujúcich 10 dní od testovania. V prípade neúčasti zákonnych zástupcov na testovaní, ddporúča ministertvo školstva nasledujúcu 10 dňovú neprítomnosť žiaka v škole ospravedlniť zo strany rodiča a to v dňoch 3.11, 4.11., 5.11.,10.11. a 11.11., teda 5 školských dní. Tým sa zároveň končí karanténa pre daného žiaka a môže nastúpiť do školy, opäť však len s predmetným vyhlásením.

      Viac o opatreniach o odporúčaniach na stránkach MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/ .

      Napriek náročnej situácii, zostaňme trpezliví a zodpovední jeden k druhému. Ďakujeme, že ste s nami.

    • POKYNY
     • POKYNY

     • Manuál pre dištančné vzdelávanie od 26.10. pre žiakov a rodičov ZŠ sv. Mikuláša a G sv. Mikuláša.

      Od pondelka 26.10.2020 začína dištančné vzdelávanie na 2. stupni ZŠ sv. Mikuláša a Gymnáziu sv. Mikuláša. Vyučovanie na 1.stupni ZŠ sv. Mikuláša pokračuje naďalej prezenčným spôsobom. V priloženom dokumente TU nájdu rodičia aj žiaci základný manuál pre realizáciu vyučovania od 26.10. . Tento manuál prináša pokyny aj pre prevádzku ŠKD a školskej jedálne. 

      Ďakujeme, že s te s nami.

    • POZOR zmena
     • POZOR zmena

     • V súvislosti s vážnou epidemiologickou situáciou na Slovensku dochádza rozhodnutím Ministerstva školstva SR k zásadným zmenám vo vyučovaní na ZŠ a SŠ na celom Slovensku. Tieto zmeny sa premietnu aj do fungovania našej školy a to nasledujúcim spôsobom.

      1. Od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci 2.stupňa ZŠ a žiaci Gymnázia na dištančné vzdelávanie z domu. Ukončenie tejto formy vzdelávania je predbežne určené na 27.11.2020. Žiaci 1. stupňa sa vzdelávajú naďalej v škole po jednotlivých triedach tak ako doteraz.

      2. Činnosť ŠKD bude prebiehať v izolovaných triedach a to v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod. Prosíme o rešpektovanie času ukončenie činnosti ŠKD v jednotlivých dňoch.

      3. Žiaci, ktorí sa budú vzdelávať dištančne, dostanú prostredníctvom triednych učiteľov rozvrh na online hodiny, ktoré budú každý deň v čase od 9,00 do 11,00 hod. v rozsahu max. 2 hodiny denne. Ostatné aktivity sa budú realizovať prostredníctvom stránok Edupage.

      4. Žiaci, ktorí nemajú možnosť online pripojenia (zisťovania skutočnosti bude prebiehať počas nasledujúceho týždňa), budú od 1.11. vzdelávaný prostredníctvom vypracovávania pracovných listov, resp. prezenčne v škole (ak to situácia dovolí). Bližšie informácie im budú poskytnuté prostredníctvom triednych učiteľov počas nasledujúceho týždňa.

      5. Termíny prázdnin prešli rovnako zmenami. Prázdniny na nasledujúce dni budú v dňoch 30.10. (piatok), 2.11. (pondelok), 6.11.(piatok) a 9.11.(pondelok).

      6. Vyučovanie je pre žiakov naďalej povinné, preto neúčasť žiaka na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť relevantným spôsobom. V súčasnej situácii môže rodič ospravedlniť žiaka najviac 5 po sebe idúcich školských dní. 

      7. Bližšie informácie o úpravách a zmenách v školách na Slovensku od 26.10.2020 nájdete na stránkach MŠVVaŠ SR www.minedu.sk.

      Ďakujeme, že ste s nami.

       

    • Festival vedy a techniky online
     • Festival vedy a techniky online

     • V piatok 16.10.2020 sa uskutočnila krajská prehliadka Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj. Vzhľadom na súčasné opatrenia sa uskutočnila formou online prezentácií a rovnakým spôsobom prebiehali aj obhajoby. Našu školy reprezentovalo 5 projektov žiakov Gymnázia sv. Mikuláša pod vedením RNDr. Miriam Feretovej. Najviac sa darilo najmladším a na celoslovenské kolo postúpili 3 projekty žiakov z triedy kvarta A. Konkrétne to boli projekty žiakov Marko Halčák, Štefan Hudačko - Matej Kmec a Richard Barilla - Jozef Jabczun. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých síl ďalšej práce.

    • Misijný týždeň
     • Misijný týždeň

     • Najbližšia nedeľa 18.10.2020 je misijná nedeľa. Je spojená s podporou misijných diel vo svete formou modlitby a finančnej zbierky. Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie na Srí Lanke. Pri tejto príležitosti bude prebiehať v našej škole "Misijný týždeň".Budeme podporovať svetové misie modlitbou aj finančne.Od pondelka 19.10. do piatku 23.10., každý deň na začiatku 1. vyučovacej hodiny sa spoločne pomodlíme cez kolský rozhlas rozhlas desiatok sv. ruženca. Následne budú mať deti možnosť zakúpiť si zabalenú čokoládku, kúpou ktorej podporia spomínané misie. Cena čokoládky je 0,50 eur. Výťažok zo zbierky je určený na podporu Misijných diel detí prostredníctvom Pápežských misijných diel. O fiančnom výnose zo zbierky vás budeme informovať. Čokoládky sa budú dať zakúpiť od pondelka do piatku až do vypredania zásob. Každá čokoládka teda zasýti 2x - jednak vaše dieťa ale aj dieťa na Srí Lanke. Našou aktivitou sa zároveň pripájame aj k aktivite Milión detí sa modlí ruženec. Ďakujeme, že ste s nami. 

      Každý deň budeme modlitbou a farbou oblečenia myslieť na konkrétny svetadiel:

      pondelok - zelená Afrika,

      utorok - biela Európa,

      streda - žltá Ázia,

      štvrtok - modrá Austrália a Oceánia,

      piatok - červená Amerika.

      Viac informácií o misijných dielach:http://misijnediela.sk/misijna-nedela-18-oktober-2020/.

    • Od pondelka 12.októbra po novom....
     • Od pondelka 12.októbra po novom....

     • V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku prechádzajú všetky stredné školy na Slovensku od pondelka 12.10. na dištančnú výučbu. Spomínané opatrenie sa dotýka aj prevádzky našej školy a to nasledujúcim spôsobom:

      • študenti kvinty až oktávy zostávajú doma na dištančnom vzdelávaní až do odvolania. Podrobnosti dištančného vzdelávania (časový harmonogram, rozvrh)  budú zverejnené na www stránke školy v pondelok 12.10.,
      • študenti primy až kvarty pokkračujú vo vzdelávaní tak ako doteraz, teda prezenčnou formou,
      • žiaci ZŠ sv. Mikuláša pokračujú vo vzdelávaní tak ako doteraz, teda prezenčnou formou,
      • všetci zamestnanci školy nastupujú v pondelok 12.10. do zamestnania podľa určenej pracovnej doby tak ako doteraz,
      • povinnosť nosenia rúšok v interiéoch školy bude povinná pre všetkých žiakov aj zamestnancov školy, teda aj pre žiakov 1.stupňa ZŠ.

      Sledujte naše www stránky a v prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov prostredníctvom zverejnených pracovných emailov na https://www.zsgmik.sk/a/kontakty-ucitelia.

      Ďakujeme, že ste s nami.

    • Výberové konanie
     • Výberové konanie

     • V súlade s metodickými pokynmi zriaďovateľa vyhlasuje riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove výberové konanie na pozície

      • finančný účtovník ( podmienky výberového konania TU),
      • vychovávateľ v ŠKD (podmienky výberového konania TU),
      • školský špeciálny pedagóg (podmienky výberového konania TU).

      Uzávierka podávania prihlášok je 16.10.2020.


    • Jeden deň oranžová...
     • Jeden deň oranžová...

     • Po včerajšom večernom oznámení zo strany rodičov o pozitívnom teste ich detí na ochorenie COVID -19 sme dnes v piatok 9.10. po konzultácii s RÚVZ v Prešove prijali opatrenie jednodňového prerušenia vyučovania v 3 triedach gymnázia. Keďže pozitívne testovaní žiaci nie sú v kontakte so svojimi triedami už 9, resp. 10 dní, vyučovanie pokračuje od pondelka 12.10. v doterajšom režime pre všetky triedy gymnázia aj ZŠ a vraciame sa k obľúbenej zelenej farby. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Voľby rodičov do Rady školy - výsledky
     • Voľby rodičov do Rady školy - výsledky

     • Vzhľadom na nedostatočný počet odprezentovaných voličov z radov rodičov našej školy sa voľby do Rady školy pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša neuskutočnili. Uskutočnia sa znovu bez podmienky nadpolovičnej účasti voličov v pondelok 28.9.2020 v rámci plenárneho zasadnutia Rodičovského združenia pri G a ZŠ sv. Mikuláša. Rodičia sa stretávajú v triedach svojich detí o 16,00 hod., potom nasleduje plenárne zasadnutie RZ prostredníctvom školského rozhlasu spojené s predkladaním záverečnej správy a rozpočtu na školský rok 2020/2021. Po skončení, cca o 16,20 začnú voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Prostredníctvom školského rozhlasu sa v skratke predstavia kandidáti a potom každú triedu navštívi volebná komisia s prenosnou urnou. Každá rodina má 1 hlas na škole, ktorú dieťa navštevuje. Ak navštevujú deti niektorej rodiny obidve školy, rodina môže voliť kandidátov aj za základnú školu aj za gymnázium. Voliť bude možné až do 16,55 v triede pri kaplnke školy. Po skončení volieb nasledujú triedne aktívy a počas nich budú vyhlásené výsledky volieb prostredníctvom školského rozhlasu.

      Zoznam kandidátov za člena Rady školy za Základnú školu sv. Mikuláša (v abecednom poradí):

      1. Haraksimová Lívia, Bc.
      2. Kopčík Pavel, Ing.
      3. Molnárová Michaela, Ing., Mgr., MBA
      4. Nazarej Alexander, Ing.
      5. Plocár Vladislav, Ing.
      6. Turčan Anton, MUDr.

      Zoznam kandidátov za člena Rady školy za Gymnázium sv. Mikuláša (v abecednom poradí):

      1. Balčák Imrich
      2. Felčíková Helena, Ing.
      3. Kopčík Pavel, Ing.
      4. Molnárová Michaela, Ing., Mgr., MBA
      5. Plocár Vladislav, Ing.

      Členom Rady školy za ZŠ sa stávajú prví dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov, za Gymnázium jeden kandidát s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov rozhoduje o poradí žreb.

      VÝSLEDKY

      Zoznam kandidátov za člena Rady školy za Základnú školu sv. Mikuláša (v abecednom poradí):

      1. Haraksimová Lívia, Bc., 18 hlasov
      2. Kopčík Pavel, Ing., 33 hlasov
      3. Molnárová Michaela, Ing., Mgr., MBA, 36 hlasov
      4. Nazarej Alexander, Ing., 58 hlasov
      5. Plocár Vladislav, Ing., 100 hlasov
      6. Turčan Anton, MUDr., 68 hlasov

      Zoznam kandidátov za člena Rady školy za Gymnázium sv. Mikuláša (v abecednom poradí):

      1. Balčák Imrich, 20 hlasov
      2. Felčíková Helena, Ing., 13 hlasov
      3. Kopčík Pavel, Ing., 9 hlasov.
      4. Molnárová Michaela, Ing., Mgr., MBA, 17 hlasov
      5. Plocár Vladislav, Ing., 36 hlasov

      Kandidáti s najvyšším počtom hlasov budú informovaní o termíne ustanovojúceho zasadnutia Rady školy pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša do 15.októbra 2020.

      Zvolený zástupca rodičov za Gymnázium sv. Mikuláša: Ing. Vladislav Plocár

      Zvolení zástupcovia rodičov za ZŠ sv. Mikuláša: MUDr. Turčan Anton, Ing. Alexander Nazarej  

    • Plenárne zasadnutie RZ 28.9.2020
     • Plenárne zasadnutie RZ 28.9.2020

     • Na pripravovanom plenárnom zasadnutí RZ spojeného s voľbami do Rady školy a triednymi aktívmi, informuje predseda RZ Ing. Vladislav Plocár o podrobnostiach a zároveň predkladá Správu o hospodárení za školský rok 2019/2020 a Návrh rozpočtu na školský rok 2020/2021. Všetky dokumnty dostupné k nahliadnutiu na podstránke Rodičovského združenia pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša TU.

    • Rada školy
     • Rada školy

     • S blížiacim sa termínom ukončenia funkčného obdobia Rady školy pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša, pripravujeme voľby do novej Rady školy a to z radov zamestnancov ako aj z radov rodičov. Rozhodnutím zriaďovateľa budú rodičov v novej Rade školy zastupovať 2 zástupcovia rodičov za ZŠ a 1 zástupca rodičov za Gymnázium. V prípade, že chcete kandidovať za člena Rady školy, doručte na vedenie školy prostredníctvom vašich detí a ich triednych učiteľov Súhlas s kandidatúrou za člena Rady školy a to najneskôr do 25.9.2020. Spomínaný písomný súhlas s kandidatúrou za rodičov žiakov ZŠ na stiahnutie TU, za rodičov žiakov Gymnázia na stiahnutie TU. V prípade nedostatku kandidátov, bude možné podať kandidatúru aj v deň volieb. Každá rodina má pri hlasovaní k dispozícii 1 hlas na škole, ktorú dieťa navštevuje. Voľby sú platné v 1. kole, ak je prítomná a hlasuje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V druhom kole podmienka nadpolovičnej účasti už nie je. Po dohode s vedením RZ sa 1.kolo volieb uskutoční v piatok 25.9.2020. Prezentácia voličov je v čase od 14,45 - 15,00. Voľba sa uskutoční následne po prezentácii. Ak sa voľby v piatok 25.9. z dôvodu nízkej účasti neuskutočnia, opakované voľby sa uskutočnia v pondelok 28.9.2020 v čase od 16,00 - 16,30 a to v čase konania plenárneho zasadnutia RZ. Prezentácia rodičov je od 16,00 do 16,15 a následne každú triedu navštívi volebná komisia s volebnou urnou v čase od 16,15 - 16,30. Plenárne zasadnutie s následnými triednymi aktívmi sa uskutoční izolovane prostredníctvom školského rozhlasu po jednotlivých triedach. Srdečne pozývame.

    • Vyhlásenie zákonného zástupcu
     • Vyhlásenie zákonného zástupcu

     • Pri neúčasti žiaka na vyučovaní trvajúcom viac ako 3 dni je nutné v zmysle aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR doručiť nové vyhlásenie zákonneho zástupocu žiaka pred opätovným návratom do školy. V súvislosti s týmto usmernením žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby neposielali do školy žiakov s príznakmi, ktoré sú uvedené v spomínanom vyhlásení. Aj od týchto rodičov budeme žiadať zaslanie nového vyhlásenia pri vstupe žiaka do školy a to aj vzhľadom na právne dôsledky prípadneho nepravdivého vyhlásenia. Ďakujeme, že ste s nami. Predmetné vyhlásenie k dsipozícii na stiahnutie TU.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje