• Výberové KONANIE
     • Výberové KONANIE

     • Riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagogického zamestnanca  v podkategórii:

      • učiteľ pre primárne vzdelávanie (2 pracovné miesta na zastupovanie počas MD)
      • učiteľ pre vyššie sekundárne vzdelávanie v aprobácii SJL - DEJ (zastupovanie počas MD)
      • vychovávateľ

      Podrobnosti a náležitosti výberového konania dostupné TU.

      Riaditeľ Katolíckej spojenje školy sv. Mikuláša v Prešove vyhlasuje výberové koanie na pracovné miesto upratovačka. Potrebné informácie k výberovému konaniu na túto pozíciu dostupné TU.


    • Naživo s meteorologičkou
     • Naživo s meteorologičkou

     • Jojkárska rosnička a zároveň meteorologička a klimatologička v jednom, pani Mgr. Miriam Jarošová, PhD. sa s nami spojila počas tohto týždňa v online priestore, aby nám vedecky potvrdila alebo vyvrátila ľudové múdrosti prenášané z generácie na generáciu - ako predpovedať počasie bez prístrojov a ako to s týmito múdrosťami a pranostikami  bude v budúcnosti vzhľadom na klimatické zmeny. Aktivitu sme realizovali v rámci projektu Erasmusplus. Srdečne ďakujeme!

    • PIRLS
     • PIRLS

     • Tento týždeň prebieha na našej škole medzinárodné testovanie PIRLS – čítanie s porozumením, ktorého sa zúčastňujú naši štvrtáci.

      Cieľom štúdie IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Tejto štúdie sa zúčastňuje vyše 50 krajín a zo Slovenska je vybraná aj naša škola spomedzi 236 škôl. Medzinárodná štúdia PIRLS sa realizuje od roku 2001 a to v päťročných cykloch, teda ide už o piate testovanie a poskytuje údaje o trendoch výsledkov z čitateľskej gramotnosti za obdobie 20 rokov a tie pomáhajú vyhodnotiť a porovnať vzdelávacie systémy a poskytnúť informácie pre tvorbu stratégií vzdelávania.

      Štvrtý ročník bol vybraný pretože žiaci sa v tomto veku prestávajú učiť čítať a začínajú sa učiť čítaním. Preto je zvládnutie techniky čítania dôležitým faktorom v ich ďalšom vzdelávaní.

      Našim žiakom prajeme požehnaný čas.

      Mgr. M. Horváthová

    • Testovanie 9
     • Testovanie 9

     • Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ a žiakov 4. ročníka osemročného gymnázia v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov  matematika a slovenský jazyk a literatúra. Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2021 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

    • PONUKA
     • PONUKA

     • So súhlasom autora Dr. Jozefa Bertu (bývalý riaditeľ školy) ponúkame pre žiakov ako aj pre širokú verejnosť jeho vlastnú publikáciu Kompendium slovenského pravopisu a výslovnosti pre školy a verejnosť. Autor približuje svoju publikáciu nasledovnými slovami.

      "Podnetom na napísanie publikácie Kompendium slovenského pravopisu a výslovnosti pre školy a verejnosť je žalostný stav pravopisu a praktického rečového vyjadrovania sa jednak žiakov v jednotlivých stupňoch škôl, ale aj absolventov škôl, bežných, ba i profesionálnych používateľov slovenského jazyka.

      Ponúkam preto uvedenú publikáciu (uvedomujúc si však, že nie je dokonalá) a želám si, aby poslúžila ako praktická pomôcka pre žiakov, študentov a učiteľov všetkých druhov škôl pri analýze, zovšeobecňovaní, praktickom precvičovaní, utvrdzovaní jednotlivých jazykových pravidiel vo vyučovaní, ale aj ostatným záujemcom pri zdokonaľovaní sa v základoch hovorenej a písanej (grafickej) podoby slovenského jazyka a zlepšení ich praktického ústneho a písomného jazykového prejavu."

      Je zverejnená na www.BertaJozef.webnode.sk ale aj na stránke našej školy TU.

    • Návrat do školy od 17.5.2021 pre všetkých žiakov
     • Návrat do školy od 17.5.2021 pre všetkých žiakov

     • V súlade s Rozhodnutím ministra školstva SR z 13.5.2021 sa obnovuje vyučovanie na všetkých školách na Slovensku a to do pondelka 17.5.2021. Pre žiakov, ktorí od pondelka idú do školy po skončení dištančného vzdelávania (kvinta, sexta, septima) vydávame nasledujúce pokyny:

      1. Žiaci sa prihlásia na obed od pondelka 17.5. najneskôr do piatku 14.5.  do 12,00 hod.

      2. Pri nástupe do školy predložia žiaci čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom (neplnoletí žiaci) - dostupné TU  alebo samotným žiakom (plnoletí žiaci) dostupné TU. Predmetné čestné vyhlásenie možno podať aj elektronicky prostredníctvom platformy EDUPAGE.

      3. Počas prvého týždňa v škole nebudú žiaci písať testy ani písomky.

      4. V škole sa naďalej prezúvame, takže si nezabudnite doniesť prezúvky.

      TEŠÍME SA NA VÁS.

    • Výsledky - prijímacie skúšky 2021
     • Výsledky - prijímacie skúšky 2021

     • Po oprave testov v rámci 2. termínu prijímacieho konania do 1. ročníka Gymnázia sv. Mikuláša sme zostavili zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov. Všetkým uchádzačom bude ešte dnes 10.5. elektronicky prostredníctvom platformy Edupage zaslané rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí a zároveň informácie vo veci nástupu do školy, resp. odvolania sa proti rozhodnutiu riaditeľa. V prípade nejasností kontaktujte z.r.š. pre Gymnázium PhDr. V. Kopčákovú, PhD. na t.č. 051/7465802. Výsledková listina dostupná TU.

    • Postup do celoslovenského finále
     • Postup do celoslovenského finále

     • IQ olympiáda prebieha aj tento rok s podporou združenia MENSA (združenia ľudí s IQ nad 130). Po regionálnom kole, ktoré sa tento týždeň dostalo do svojho finále, sa do celoslovenského finále zo 14. miesta v regionálnom finále (jeden z najmladších účastnikov a najlepších Prešovčanov) prebojoval aj žiak tercie A Marek Bombara. Srdečne blahoželáme a do finále prajeme veľa dobrých riešení a množstvo skvelých nápadov. Výsledková listina dostupná TU a informácie o súťaží dostupné TU.

    • Ako do školy od pondelka 10.5.2021
     • Ako do školy od pondelka 10.5.2021

     • Podľa aktuálnych informácií a v zmysle nastavení COVID automatu (mapa TU) zostáva Prešovský okres od 10.5.2021 v červenej farbe. Teda aj školské vyučovanie zostáva rovnaké ako v aktuálnom týždni od 3.5.-7.5., teda do školy chodia všetci žiaci okrem žiakov kvinty, sexty a septimy Gymnázia sv. Mikuláša. Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti podávajú iba žiaci (resp. ich zákonní zástupcovia) iba v prípade, že v termíne od 3.5. (PON) do školy ešte nenastúpili alebo prerušili školské vyučovanie na 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov). Veríme, že ďalší týždeň od 17.5. nám už prinesie dlho očakávanú zmenu a do školy sa budú môcť vrátiť všetci žiaci Gymnázia aj ZŠ sv. Mikuláša. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Ako do školy od pondelka 3.5.2021
     • Ako do školy od pondelka 3.5.2021

     • Na základe vyhlášky ÚVZ SR č.200 a usmernení MŠVVaŠ SR platí, že od pondelka 3.5.2021 dotknutí žiaci ani ich zákonní zástupcovia nemusia pri vstupe do budovy našej školy predkladať negatívny výsledok testu, resp. potvrdenie o výnimke z testovania (okres Prešov je v COVID automate červený). Podmienkou pre vstup do školy je pre žiakov mladších ako 18 rokov podanie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu v papierovej forme TU alebo prostredníctvom EDUPAGE. Študenti starší ako 18 rokov a zamestnanci podávajú čestné vyhlásenia prostredníctvom EDUPAGE alebo v papierovej forme ZAM a ŠTUD tu.

      V pondelok 3.5.2021 sú na škole prijímacie skúšky na Gymnázium sv. Mikuláša. Od uchádzačov sa nebude vyžadovať test ani čestné vyhlásenie zákonneho zástupcu.

    • ERASMUS máj 2021
     • ERASMUS máj 2021

     • Milí študenti.

      Vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu plánované výmenné pobyty medzi nami a našou partnerskou školou na Islande presúvame  z mesiaca máj na jeseň. Týmto vyčleňujeme mesiac máj pre všetky doterajšie mesačné témy, ktorým sa môžeme dodatočne venovať už v školskom a triednom prostredí.   Krajšie počasie, otváranie múzeí a prírody nám dáva lepšie možnosti pre prácu a vlastný výskum, než sme mali k dispozícií počas karantény.  V rámci adaptačného obdobia po návrate do lavíc si môžete pre spolužiakov pripraviť prezentácie či iné interaktívne aktivity, cez ktoré by ste im priblížili Nehmotné kultúrne dedičstvo uchované v povestiach, legendách, pranostikách...napríklad: skauti, rybári, poľovníci, farmári,  horali medzi nami - vytiahnite svoju triedu počas pekného počasia do našej ekoučebne a podeľte sa s nimi o svoje poznatky. Lokalpatrioti, historici - predstavte nám  hrdinov z legendy či povesti z vášho okolia. 

      A nezabudnite sa so svojimi aktivitami podeliť cez janasukovska@zsgmikpresov.sk

    • DNA DAY
     • DNA DAY

     • DNA DAY je unikátny deň počas ktorého sa študenti, učitelia a verejnosť môže dozvedieť viac o genetike. Oficiálnym medzinárodným dňom DNA je 25. apríl kedy si pripomíname objavenie dvojvláknovej štruktúry DNA v roku 1953 a ukončenie projektu ľudského genómu v apríli roku 2003. V tento deň sa po celom svete konajú podujatia a súťaže pre mladých ľudí, študentov a širokú verejnosť. Študenti majú možnosť svoje vedecké projekty prezentovať výskumníkom z tejto oblasti, ako aj sa zúčastniť rôznych prednášok. Pilotný rok tohto podujatia sa na Slovensku uskutočnil v roku 2003 pri príležitosti 50. výročia objavenia štruktúry DNA. Tento rok je to 68. výročie tohto objavu, ktoré sme si pripomenuli v online priestore s premostením na aktuálnu COVID-19 pandémiu.

      V pondelok 26.4.2021 sa žiaci septimy AB a maturanti z biológie (členovia Amavet klubu 957) aktívne zúčastnili online prednášok významných vedcov epidemiológov:

      O 14.00 hod. RICHARD A MARTINELLO- americký epidemiológ z Yale University na tému:  ''Will the vaccine end the pandemic?''

      O 14.45 hod. PROF. KRIŠTÚFKOVÁ- prezidentka Slovenskej imunologickej a vakcinačnej spoločnosti na tému: ''Očkovanie nielen proti Covid-u 19''

      Prednášky boli veľmi zaujímavé, vedci vysvetlili mnohé nejasnosti a otázky žiakov o ochorení Covid 19 ako aj vakcinácii. Pozitívom bola aj komunikácia s americkým epidemiológom v anglickom jazyku, ktorému sa nebál položiť zaujímavú otázku M. Malatinec J Ďakujeme zúčastnením za aktívnu účasť.

      Fotodokumentáciu si môžete pozrieť TU.

    • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) a environmentálna súťaž Zelený andel
     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) a environmentálna súťaž Zelený andel

     • Aj v tomto školskom roku sme sa napriek obmedzeniam a dištančnému vzdelávaniu zapojili do súťaže SOČ v 4 kategóriách.

      V mesiacoch marec- apríl 2021 sa uskutočnili postupne školské, krajské aj celoštátne kolá oboch súťaží.

      krajskom kole nás:

      • ako úspešné riešiteľky – 4. miesto reprezentovali žiačky 07AB v odboroch:

      06 Zdravotníctvo a farmakológia – E. Halčáková (RNDr. Feretová)

      03 Chémia a potravinárstvo – J. Belišová (Mgr. Tkáčová)

      • umiestnenie získali:

      07 Pôdohospodárstvo – E. MišenkováV. Barillová1.miesto (RNDr. Feretová)

      13 História, filozofia a právne vedy – P. Anderková – 3. miesto (Mgr. Kipikašová)

      celoštátnom kole nás reprezentovali E. MišenkováV. Barillová.

      ZELENÝ ANDEL

      1.4.2021 bol ukončený 4. ročník celoslovenskej súťaže "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena je určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ s environmentálnou témou. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 33 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla oceniť 5 najlepších prác. Medzi nimi bola fitness náramkom a ocenením hodnotená aj práca žiačok 07B: E. MišenkováV. Barillová (členky Amavet klubu 957).

    • Biologická olympiáda – kategórie ABC
     • Biologická olympiáda – kategórie ABC

     • Aj v tomto školskom roku sme sa napriek obmedzeniam a dištančnému vzdelávaniu zapojili do biologickej olympiády- teoreticko-praktickej aj  projektovej časti.

      V mesiacoch február- apríl 2021 sa uskutočnili postupne okresné, krajské aj celoštátne kolá súťaže.

      kategórii C nás ako úspešné riešiteľky okresného kola v teoreticko-praktickej časti reprezentovali žiaci 04A: A. PenzéšováD. Reguliová. V projektovej časti v okresnom kole získali 1.miesto M. Kmec2.miesto R. Barilla. V krajskom kole obaja získali opäť skvelé umiestnenie: 1.miesto M. Kmec2.miesto R. Barilla. V celoštátnom kole bol úspešným riešiteľom R. BarillaM. Kmec s odstupom 0,5 boda získal krásne 4.miesto.

      kategórii B nás ako úspešná riešiteľka krajského kola v teoreticko-praktickej časti reprezentovala žiačka 06B: L. Šmalecová.

      kategórii A nás ako úspešná riešiteľka krajského kola v teoreticko-praktickej časti reprezentovala žiačka 08B: K. Katuščáková. V projektovej časti v krajskom kole získala K. Katuščáková 1.miesto. V celoštátnom kole sa umiestnila na 8. mieste.

      Všetkým žiakom (členovia Amavet klubu 957), ktorí reprezentovali našu školu ďakujeme a srdečne blahoželáme.

     • Krajské kolo CHO

     • Každoročne je naša škola organizátorom krajského kola CHO v kategórii D pre žiakov ZŠ a žiakov prvého stupňa osemročných gymnázií. Tohtoročné krajské kolo sa uskutočnilo dištatnčne pred zapnutými kamerami. Víťazom sa stal žiak Šimon Zemčák zo ZŠ s MŠ sv. Kríža z Kežmarku. Víťazom blahoželáme a rovnako všetkým 39 riešiteľom krajského kola, medzi ktorými sa nestratili ani naši dvaja žiaci z gymnázia Matej Kmec (8.miesto) a Jozef Jabczun (11.miesto). Do ďalšieho štúdia prajeme všetkým účastnikom veľa vytrvalosti a úspechov. 

    • Nástup do školy od 26.4.2021
     • Nástup do školy od 26.4.2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva SR a v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese Prešov dochádza k obnove vyučovania pre všetkých žiakov ZŠ sv. Mikuláša v Prešove - kompletný 1. a 2. stupeň ZŠ. Okrem toho je vyučovanie od 26.4.2021 obnovené aj pre žiakov Gymnázia sv. Mikuláša pre triedy prima - kvarta. Doma na dištančnom vzdelávaní teda zostávajú iba žiaci z tried kvinta, sexta a septima. Podmienkou pri nástupre do školy je odovzdanie Čestného vyhlásenia (v papierovej podobe TU alebo možné podať aj cez platformu EDUPAGE v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia) a absolvovanie testu rodiča a žiaka nie staršie ako 7 dní (platnosť testu nahrádzajú aj výnimky z testovania podľa vyhlášky č.187 ÚVZ SR). Žiaci sa budú vyučovať podľa riadneho rozvrhu s výnimkou 1.VH v pondelok, keď budú mať triednicku hodinu. Počas prvého týždňa bude prebiehať adaptácia žiakov. Počas tohto týždňa nebudú žiaci klasifikovaní. V nasledujúcom týždni budú skúšaní iba ústne. Písanie testov a písomiek bude možné až na tretí týždeň. Žiaci, ktorí majú záujem o obed sa musia prihlásiť (nie je nutné ešte raz posielať prihlášku) a to najneskôr do PIA 23.4.2021 do 14,00 hod. Vyučovanie pre všetkých žiakov začína 1. VH o 8:00 hod. . Po skončení vyučovania idú žiaci na obed. TEŠÍME sa na vás.

    • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy
     • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

     • Zriaďovateľ školy Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove. Prihlášku a požadované dokumenty je nutné doručiť na Arcibiskupský úrad v Košiciach do 7. mája 2021. VIac o podmienkach výberového konania nájdete v priloženom súbore TU.

    • Nástup do školy od 19.4.2021 - info pre žiakov 8. a 9. ročníka
     • Nástup do školy od 19.4.2021 - info pre žiakov 8. a 9. ročníka

     • V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva SR a s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese Prešov dochádza k obnove vyučovania pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ sv. Mikuláša v Prešove. Podmienkou pri nástupre do školy je odovzdanie Čestného vyhlásenia (v papierovej podobe TU alebo možné podať aj cez platformu EDUPAGE v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia) a absolvovanie testu rodiča a žiaka nie staršie ako 7 dní. Vzhľadom na blížiace sa prijímacie skúšky je pre žiakov pripravené vyučovanie SJL a MAT, no aj triedne aktivity zamerané na sociálnu adaptáciu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania. Žiaci 8. a 9. ročníka si teda prinesú do školy učebnice a zošity z MAT a SJL. Žiaci, ktorí majú záujem o obed sa musia opätovne prihlásiť a to najneskôr do PIA 16.4.2021 do 14,00 hod. Vyučovanie pre žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ začína až 2. VH o 8:55 hod. a končí 6. VH o 13,30 hod. Po skončení vyučovania idú žiaci na obed. Rozvrh na ostatné dni v týždni sa žiaci dozvedia v PON v škole. TEŠÍME sa na vás.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje