• Erasmusplus
     • Erasmusplus

     • S radosťou oznamujeme, že po minuloročnej príprave projektu Erasmusplus  ( KA229 ) a jeho schválení v auguste 2020  dnešným dňom začíname 18 mesačnú spoluprácu so  Školou Sandgerđi na Islande. Počas projektu sa budeme venovať kultúrnemu dedičstvu oboch krajín uchovanému v pranostikách, povestiach, legendách a jeho využitiu vo výchovno - vzdelávacom procese.Ovocím tejto spolupráce budú  aj vzájomné výmenné pobyty žiakov. Pre každý mesiac bude vyhlásená tzv. výzva - čiastková téma, ktorej sa budeme venovať a skúmať ju na medzipredmetovej úrovni. Aktuálne informácie budú pravidelne uverejnené na stránke a FB profile školy.

      Mesačnej téme sa budeme venovať nielen na hodinách ale aj samostatne a to súťažne  o miestenku vo výprave na Island. Samozrejme, naše cestovateľské zámery sa budú prispôsobovať aktuálnej pandemickej situácii ( určite nie rušiť, len plánovať na termín bezpečného cestovania ) V najbližších dňoch pribudnú na stránke školy úvodné informácie o našej partnerskej škole na Islande a  kritéria pre výber účastníkov návštevy partnerskej školy na Islande.

      Verím, že sa do práce zapojíte v čo najväčšom počte, štartujeme v októbri prvou témou.

    • Návšteva ministra školstva SR B. Gröhlinga
     • Návšteva ministra školstva SR B. Gröhlinga

     • Vo štvrtok 3.9.2020 sme na našej škole privítali vzácnu návštevu. Okrem delegácie ministra školstva SR Branislava Gröhlinga sme privítali aj zástupcov zriaďovateľa - o.arcibiskupa B.Bobera, o.biskupa M.Forgáča a riaditeľa školského úradu M.Jacka. Pán minister v úvode diskutoval s pedagógmi o aktuálnych problémoch školstva na Slovensku a následne si prezrel areál školy a navštívil 3 triedy na 1.stupni ZŠ. Pri stretnutí so žiakmi v uvoľnenej atmosfére rozdal malé darčeky všetkým žiakom vo vybraných triedach. Nasledoval zápis do kroniky školy a potom sa rozlúčil s našou školou so želaním opätovného stretnutia v mesiaci december. Fotografie zo stretnutia dosupné TU.

    • Ponuka - AC Run is Fun Prešov
     • Ponuka - AC Run is Fun Prešov

     • Tréningy atletiky (všeobecnej pohybovej prípravy) v šk. roku 2020/2021

      Pondelok 14:30 – 15:30 (od 6 rokov)

      Pondelok 16:00 – 17:30 (9 a viac rokov)

      Streda 14:30 – 15:30 (9 a viac rokov)

      telocvičňa Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16

      1x týždenne – 11 €/mesiac (žiaci školy sv. Mikuláša 8 €)

      2x týždenne – 22 €/mesiac (žiaci školy sv. Mikuláša 16 €)

      Začíname 7. septembra 2020. Kvôli epidemiologickým opatreniam bude tréningový proces prebiehať do 20.septembra len vonku za priaznivého počasia.

    • Preventívna prehliadka
     • Preventívna prehliadka

     • Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude možné do konca kalendárneho roka 2020 absolvovať hromadnú preventívnu prehliadku u zubného lekára MUDr.A.Krajňáková, ktorá ordinuje v priestoroch našej školy. MUDr. Krajňáková však odporúča vykonanie preventívnej zubnej prehliadky po individuálnom objednaní sa na tel. čísle 051/7710826 a to aj vzhľadom na to, že preventívnu prehliadku väčšina detí tento rok ešte neabsolvovala. 

    • Nástup do školy
     • Nástup do školy

     • Blíži sa 2.september 2020 a s ním aj termín nástupu do školy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude nástup do školy tento rok prebiehať inak a to podľa nasledujúceho mechanizmu:

      8,00 nástup žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ - dolný vchod, 5. - 9. ročníka ZŠ - horný vchod.

      8,30 nástup žiakov 1.ročníka ZŠ spolu so zákonnym zástupcom

      9,00 nástup žiakov prima-kvarta gymnáza - dolný vchod, kvinta - oktáva - horný vchod.

      Vo všetkých triedach budú triednické hodiny. Od 9,30 bude celoškolské rozhlasové vysielanie spojené s krátkou pobožnosťou, vyučovanie končí na ZŠ o 11,00 hod., na gymnáziu o 11,30 hod. V tento deň nebude k dispozícii ŠKD ani ŠJ. ŠKD a ŠJ začínajú s činnosťou od štvrtka 3.9.2020.

      Nástup do školy bude možný len po odmeraní telesnej teploty pri vstupe do budovy školy a odovzdaní vyhlásenia zákonneho zástupcu ku zdravotnému stavu dieťaťa. Uvedené vyhlásenie pre zákonných zástupcov (plnoletých žiakov) je k dispozícii na stiahnutie TU. Pripomíname, že počas prvých 2 týždňov do 15.9.2020 majú žiaci povinnosť nosiť rúško vo vnútroných priestoroch školy. Táto povinnosť sa po tomto termíne nebude týkať tried, v ktorých prebieha vyučovanie.

    • Rozširujúce štúdium INF na PF UPJŠ pre nový školský rok
     • Rozširujúce štúdium INF na PF UPJŠ pre nový školský rok

     • Pre školský rok 2020/2021 opätovne otvárame Rozširujúce štúdium informatiky na PF UPJŠ v Košiciach, s tým, že pre daný školský rok vybraným záujemcom, max 20 študentom, uhradíme školné z národného projektu (pre oba semestre) v prípade predĺženia národného projektu. Pre financovanie zvyšných 3 semestrov vyvinieme úsilie nájsť finančné prostriedky. Z prihlásených uchádzačov bude spravený výber na základe vyplneného dotazníka dostupného na http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/366622?lang=sk od 1.7.2020. Pozor prihlásiť sa na rozširujúce štúdium Informatiky je možné len do 15.7.2020. 

    • ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • V mesiaci február a marec počas prezenčnej formy vyučovania žiaci prímy, sekundy a tercie čítali anglické knihy podľa vlastného výberu. Následne sa na našej škole uskutočnila ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU. Žiaci písali test, ktorý overil ich čitateľské kompetencie. Potom prebiehala ústna časť. Tá zahŕňala prezentovanie obsahu knihy pred porotou, v ktorej boli prítomní Mgr. Martina Bartková, Mgr. Daniela Tkáčová a Adam Kaščák, ale aj starší žiaci z triedy septima Oliver Reguli, Timotej Harčár a Lívia Gajdošová. Najlepšie v triede príma sa umiestnili títo žiaci: 1. miesto Jakub Verčimák, 2. miesto Samuel Šitár a 3. miesto Šimon Križan. Víťazmi v triede sekunda sú:  1. miesto Viktória Kuchárová, 2. miesto Barbora Baranová a 3. miesto Kamila Klimovičová. A v triede tercia zvíťazili: 1. miesto Jozef Jabczun, 2. miesto Štefan Hudačko a 3. miesto Timea Hitríková a Adam Havrilla. Všetkým víťazom blahoželáme. Sme hrdí, že na našej škole sú žiaci plní entuziazmu, ktorí neváhajú investovať svoj voľný čas do čítania anglických kníh.

    • ZÁVER školského roka 2019/2020
     • ZÁVER školského roka 2019/2020

     • V utorok 30.6.2020 ukončujeme školský rok 2019/2020. Začíname v triedach od 8,00 zhodnotením výchvno-vzdelávacich výsledkov, pokračujeme spoločnou modlitbou cez škoský rozhlas a končíme odovzdávaním vysvedčení o 10,00 hod. Po skončení si žiaci vyzdvihnú obedové balíčky a idú domov. V ŠKD bude na základe zisteného záujmu otvorené jedno oddelenie a to do 15,00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

    • Čo vieš o hviezdach
     • Čo vieš o hviezdach

     • Tento rok sa i napriek nepriaznivým podmienkam realizoval 30. ročník vedomostnej súťaže “Čo vieš o hviezdach“. Jozef Jabczun obsadil v okresnom kole 1. miesto a Matej Kmec 5. miesto. Súťažiaci riešili otázky z rôznych oblastí astronómie, grafické úlohy, astronomické príklady a samozrejme aj “slepé” mapky oblohy. Krajské a celoštátne kolo organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Tu získal Jozef Jabczun v krajskom kole pekné 2. miesto a v celoštátnom kole 8. miesto (69 účastníkov, výsledková listina).

      Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu našej školy.                                                                                            Napísal: J. Mašlejová

    • Celoslovenské kolo GQIQ 2020 a Geografická olympiáda
     • Celoslovenské kolo GQIQ 2020 a Geografická olympiáda

     • Tohto šk. roku nás na okresnom kole geografickej olympiády úspešne reprezentovali aj žiaci 5. ročníka, prímy a sekundy. Druhé miesto získal Jozef Jurko zo sekundy B v kategórii F, ktorý  sa  úspešne zapojil  do celoštátneho kola geografickej súťaže GQIQ.

      Ďalšie 2. miesto získal Martin Marcinčin z 5.B v kategórii G. Nina Koščová získala  5. miesto.   Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Natália Mišenková a Filip Husovský.

      Blahoželáme! Čiripová

      GQIQ je geografický tvorivo-inteligenčný kvíz, uskutočňuje sa v troch kolách. Žiaci riešili zaujímavú „výskumnú“ úlohu - tvorili cestovateľskú mapu pomocou online serverov, písali test: GQIQ cesta okolo sveta a v celoslovenskom finále v časovom limite digitálne nakreslili mesto podľa daných podmienok. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Matej Kmec a Jozef Jabczun, ktorý obsadil v celoštátnom kole krásne 5. miesto.

      Geografická olympiáda

      Žiaci tercie nás úspešne reprezentovali aj v okresnom kole geografickej olympiády. Jozef Jabczun osadil 4. miesto a Bystrík Lukačko  8. miesto. Matej Kmec obsadil 1. miesto (výsledková listina) a zapojil sa  úspešne do celoštátneho kola geografickej súťaže GQIQ.

      .Ďakujeme súťažiacim za preukázané výborné vedomosti a zručnosti.                                                                  Napísal: J. Mašlejová

    • Prijímacie konanie na 8rG sv. Mikuláša - výsledky
     • Prijímacie konanie na 8rG sv. Mikuláša - výsledky

     • Na základe výsledkov testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a na základe ďalších kritérií prijatia na Gymnázium sv. Mikuláša zverejňujeme výsledky prijímacích skúšok konaných v dňoch 15.6. a 18.6. Žiaci, ktorí sú prijatí, sa prostredníctvom zákonných zástupcov prídu zapísať zajtra 19.6.2020 v čase od 14,00 - 16,00 hod. do kancelárie zástupcov r.š.. Zápis do 1. ročníka (príma) Gymnázia sv. Mikuláša koordinuje z.r.š pre gymnázium PhDr. Vlasta Kopčáková, PhD. K zápisu potrebujete predložiť Vyhlásenie o nastúpení, resp. nenastúpení na našu školu, ktoré je dostupné TU. Zápisné lístky, tak ako ich poznáte z minulosti, nebudú potrebné. Žiaci, ktorí vyhoveli podmienkam prijatia, no sú neprijatí, majú možnosť prostredníctvom zákonných zástupcov podať odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy adresované zriaďovateľovi školy (Košická arcidiecéza, školský úrad). Predmetné odvolanie je možné doručiť aj na adresu školy a to do kancelárie z.r.š. VÝSLEDKY dostupné TU

    • OBNOVA školského vyučovania na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6. - 9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša
     • OBNOVA školského vyučovania na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6. - 9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša

     • Na základe povolenia od zriaďovateľa Košická arcidiecéza, obnovujeme s platnosťou od 22.6.2020 do 30.6.2020 školské vyučovanie na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6. - 9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša. Nástup žiakov na vyučovanie je od 7,30 hod. do 8,00 hod. Vyučovanie bude prebiehať v jednotlivých triedach od 8,00 hod. do 11,00 hod. V čase od 11,00 hod. - 11,30 hod. budú v triedach triednické práce (upratovanie skriniek a šatní, odovzdávanie učebníc...). Od 11,30 hod. - do 12,15 hod. majú žiaci z týchto tried zabezpečený obed. Prihlásiť sa na odber stravy je možné do 19.6.2020 do 14,00 hod. Od 12,30 hod. - 13,30 hod. budú obedovať žiaci 1.stupňa ZŠ podľa jednotlivých oddelení ŠKD. Po skončení obeda do 16,00 hod. bude prebiehať činnosť v ŠKD.  Žiaci 1. - 5. ročníka ZŠ pokračujú vo vyučovaní podľa pôvodných pravidiel platných od 1.6.2020. O konkrétnom programe na jednotlivé dni budú novonastúpení žiaci informovaní počas prvého dňa a to 22.6.2020.

      Žiaci sú povinní pred prvým nástupom do školy priniesť 2 rúška (povinné nosenie mimo priestorov triedy) a vyhlásenie o zdravotnom stave dostupné TU. Pre všetkých žiakov a zamestnancov platia pravidlá o dezinfekcii rúk a priestotov v súlade s ustanoveniami ÚVZ SR.

      Ďakujeme, že ste s nami.

    • Poplatky ŠKD
     • Poplatky ŠKD

     • V súvislosti s evidenciou poplatkov za ŠKD a uzávierkou k 19.6.2020  evidujeme viacero nedoplatkov. Týmto žiadame rodičov o úhradu týchto nedoplatkov v zmysle už zverejnených pokynov. Ak vám súčasná finančná situácia nedovoľuje požadované poplatky uhradiť do 19.6.2020, žiadajte si prostredníctvom emailu na emailovú adresu admin@zsgmikpresov.sk ich zníženie za požadované mesiace. V žiadosti uveďte meno žiaka, triedu a mesiace, za ktoré žiadate ich zníženie. Následne vám spätným emailom bude oznámená výška zľavy a spôsob úhrady nedoplatku. Touto cestou chceme zároveň poďakovať všetkým rodičom, ktorí poplatky uhradili v požadovanom čase a rozsahu a tak podporili riadnu činnosť ŠKD. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Usmernenie k prevádzke školy od 15.6.2020
     • Usmernenie k prevádzke školy od 15.6.2020

     • Na základe zverejnených informácií z ministerstva školstva upravujeme prevádzku školy od 15.6.2020 nasledujúcim spôsobom:

      1. počet detí v triedach 1. - 5. ročníka nie je limitovaný počtom 20 žiakov,

      2. ranný zdravotný filter nebude prebiehať doterajším spôsobom a teda rodičia nemusia privádzať deti do školy, môžu prísť samé. Meranie telesnej teploty bude prebiehať náhodným výberom počas dňa,

      3. prihlasovanie a odhlasovanie na stravu prebieha iba do 19.6. V posledný deň školského vyučovania 30.6.2020 bude žiakom vydaný potravinový balíček (suchá strava) a popoludňajšia činnosť ŠKD v tento deň bude iba pre deti, ktorých rodičia prejavia záujem,

      4. žiaci budú v ŠKD v 5 (prípadne 6) oddeleniach a nie v pôvodnych skupinách.

      Podmineky nástupu žiakov 6.-9. ročníka ZŠ a žiakov Gymnázia od 22.6. zverejníme na budúci týždeň. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

    • Obnova vyučovania aj na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6.-9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša
     • Obnova vyučovania aj na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6.-9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša

     • V súvislosti s pripravovanou obnovou vyučovania pre žiakov 6.- 9. ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl od 22.6.2020 do 30.6.2020 vás informujeme o potrebe prihlásiť sa na stravu v školskej jedálni (obvyklými spôsobmi) do piatku 19.6.2020 do 14,00 hod. Po tomto termíne sa už nebude možné  z dôvodu ročnej uzávierky na stravu prihlásiť ani odhlásiť. O ďalších podrobnostiach nástupu do školy vás budeme včas informovať. Sledujte nás aj naďalej.

    • Denné IT tábory
     • Denné IT tábory

     • Náplňou denných  IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Témy v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. V rámci táborov budú aktívne využívané laboratória na univerzitách a ŠVS, prostredníctvom ktorých účastníkom tábora budú demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Obsah táborov bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Primárnou cieľovou skupinou sú opätovne žiaci základných škôl a žiaci 8-ročných gymnázií, u ktorých chceme rozširovať vedomosti v informatike a tak ich smerovať pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhou, nie menej dôležitou skupinou sú dievčatá, ktorých záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov. Viac sa dočítate TU.

    • Milí amaveťáci
     • Milí amaveťáci

     • AMAVET vyhlasuje súťaž pre začínajúcich ale i pokročilých foto-video nadšencov). 

      Touto súťažou chceme motivovať deti a mládež nad zamyslením sa, čo nám táto kríza priniesla v pozitívnom svetle. 

      Súťažná téma pre prihlásené práce: Čo dobré nám priniesla kríza? Téma je zameraná na pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas krízy. Uzávierka súťaže je 30. júna 2020.Viac informácií, pravidlá súťaže a štatút, registračný formulár nájdete tu: https://bit.ly/sutaz_klubom. Prípadne si môžete pozrieť štatút súťaže TU.

      S pozdravom

      Dávid Richter

      Výkonný riaditeľ súťaží

      Festival vedy a techniky AMAVET a Junior Internet

      Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET

      Hagarova 4, 831 52  Bratislava

    • Prijímacie skúšky INFO
     • Prijímacie skúšky INFO

     • Dňa 15.6.2020 sa uskutočnia prijímacie skúšky na 8 ročné Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove. Rodičia privedú deti do vestibulu školy o 9,00 a odovzdajú vyplnené tlačivo Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Test z matematiky bude trvať od 9,15 - 10,15. Po krátkej prestávke (možnosť ísť na tolaletu) bude nasledovať test zo slovenského jazyka a literatúry v čase od 10,30 - 11,30 hod. Rodičia si môžu deti vyzdvihnúť od 11,30 hod. vo vestibule školy. Žiaci si prinesú rúško, ktoré môžu odložiť iba v čase písania testov. V triedach a vo vestibule školy je k dispozícii dezinfekcia. Ďakujemem za pochopenie.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje