• Klasifikácia žiakov na ZŠ sv. Mikuláša

     • Pokyny a usmernenia

      Na základe usmernení Ministerstva školstva SR pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ platia pre učiteľov a žiakov nasledujúce pokyny (vyberáme):

      1. priebežné hodnotenie žiakov sa nerealizuje formou klasifikácie,
      2. záverečné hodnotenie žiakov 1. ročníka bude slovné,
      3. Pred postupom do vyššieho ročníka je možné určiť preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ,ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      Okrem toho pedagogická rada pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša prijala dňa 17.4.2020 nasledujúce pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ sv. Mikuláša.

      1. Pri záverečnom hodnotení (vysvedčenie za 2.polrok) budú žiaci ZŠ sv. Mikuláša hodnotení známkou (okrem žiakov 1. ročníka ZŠ).

      2. Vzhľadom na nemožnosť naplnenia cieľov predmetu v čase prerušovaného vyučovania nebudú predmety pracovné vyučovanie, hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, technika hodnotené známkou ale slovným vyjadrením absolvoval.

    • Darovanie 2%
     • Darovanie 2%

     • Milí rodičia. Aj tento rok je možnosť poukázať 2% dane Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša. Tlačivo nájdete TUPrehľadný postup darovania 2% je  v nasledujúcom linku: Ako poukazat 2% daní

      Ďakujeme.

    • KONTAKTY - vyučujeme z domu
     • KONTAKTY - vyučujeme z domu

     • Vyučovanie z domu je novinka nielen pre žiakov a ich rodičov, ale aj pre nás učiteľov. Máme za sebou jeden mesiac v tomto režime, počas ktorého sme mali možnosť naučiť sa veľa nového. Nové situácie si žiadajú nové postupy....Aby sme zefektívnili naše postupy a procesy, prinášame vám na pomoc v čase prerušenia školského vyučovania zoznam emailových a telefonických kontaktov na pedagogických zamestnancov. Na zverejnených kontaktoch sú učitelia dostupní v pracovné dni od 8,00 - 13,00. Vopred ďakujeme za rešpektovanie tohto určeného času. Zoznam kontaktov na pedagogických zamestnancov nájdete TU.

     • Zápisný lístok - prihláška.

     • Možnosť zápisu na ZŠ sv. Mikuláša spustená

      Začínajúc dňom 15.4.2020 máte možnosť zapísať Vaše dieťa na ZŠ sv. Mikuláša v Prešove a to prostredníctvom online formulára na nasledujúcej adrese https://zsmikpresov.edupage.org/register/. Nezabudnite, že nutnou podmienkou pre zaradenie do zoznamu zapísaných žiakov je zaslanie dotazníka pre rodičov a pracovného listu žiaka na emailovú adresu mikulas16presov@gmail.com. Obiidva súbory na zaslanie sú k dispozícii v predchádzajúcich novinkách na našej www stránke. V prípade nejasností nás kontaktujte.

      Vedenie ZŠ sv. Mikuláša v Prešove.

    • ZÁPIS infromácie z CPPPaP
     • ZÁPIS infromácie z CPPPaP

     • Zdieľame informácie z CPPPaP.

      Vážení rodičia.

      V prípade otázok ku školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa / či bude vedieť zvládnuť požiadavky školského vzdelávania, či nepotrebuje odklad, resp. Vám po depistáži v MŠ bolo odporúčané ešte psychologické vyšetrenie/

      v CPPPaP Prešov, Levočská 7 využite nasledujúce možnosti ako sa informovať alebo objednať na psychologickú diagnostiku školskej spôsobilosti :

      1. Obráťte sa mailom na konkrétneho psychológa podľa spádového obvodu Materských škôlok, ktoré nájdete na webovom sídle:     https://cpppap-presov.webnode.sk/      v časti štruktúra;
      2. Využite č.0915 899 455 , 0915 899 454 na informovanie sa o postupe, resp. sa objednajte; 
      3. Využite mailovú adresu : cpppap@azet.sk  na objednanie sa.

       

      Potrebné základné informácie: meno zákonného zástupcu, telefonický kontakt pre potreby rýchlej komunikácie,  meno dieťaťa,  ak dieťa navštevuje MŠ, uviesť ktorú.

       

      Akonáhle sa skončí mimoriadna situácia a obnoví sa činnosť CPPPaP Prešov, Levočská 7, budete kontaktovaní a pozvaní na  psychologické vyšetrenie.

       

      PhDr. Viera Hybenová

      riaditeľka

     • ZÁPIS 2020 začíname

     • Na emailovú adresu mikulas16presov@gmail.com môžete od dnes do piatku 17.4.2020 do 14,00 hod. zasielať vypracovaný dotaznik pre rodičov a pracovný list žiaka. Vyplnené dokumenty skenujte alebo odfoťte a zašlite ich na spomínaný email vo formáte .pdf alebo .jpeg. Do predmetu správy uveďte meno dieťaťa. Okrem toho môžete uvedené dokumenty doniesť aj osobne a to v stredu  15.4.20220 v čase od 9,00 hod.. do 11,00 hod. v zalepenej obálke s označením ZÁPIS a s uvedením mena dieťaťa.  Poslednou možnosťou pre doručenie požadovaných dokumentov je zaslanie poštou (neodporúčame vzhľadom na  obmedzené možnosti doručovania zo strany pošty). Termín pre prijímanie poštových zásielok je piatok 17.4.2020 do 14,00 hod.

      A teraz to najdôležitejšie.

      Dňa 15.4. (streda) bude spustený online prístup na vyplnenie zápisného listu (prihláška), bez ktorej zápis dieťaťa do našej školy nebude možný. Online prihláška bude sprístupnená do piatku 17.4.2020 do 14,00 hod. Prihlášky a dotazníky budeme vyhodnocovať do 21.4. 2020 a následne výsledky zverejníme na www stránke školy. Žiakov, ktorí nebudú vybraní z kapacitných dôvodov na ZŠ sv. Mikuláša, zapíšte v spádovej škole náležiacej k miestu trvalého bydliska. V prípade odkladov a teda posúvania  poradia (samozrejme v prípade vyššieho záujmu ako sú kapacitné možnosti školy) vás budeme hneď kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie.

    • Poplatky ŠKD a ŠJ
     • Poplatky ŠKD a ŠJ

     • Na základe opatrení Ústredného krízového štábu sú od 16.3. až do odvolania uzavreté nielen školy, ale aj školské zariadenia ( u nás na škole to je ŠKD a ŠJ). Na ich chode sa čiastočne podieľajú aj zákonny zástupcovia žiakov úhradou pravidelných mesačných poplatkov. S chodom školských zariadení je spojené finančné zaťaženie (paušálne náhrady energií, osobné náklady...) aj v tomto neľahkom období. Vzhľadom na to, že väčšina rodičov má nastavené vo svojej banke pravidelné mesačné úhrady, odporúčame ich zachovanie až do konca školského roka. Po skončení školského roka budú preplatky za ŠJ vracané štandardným spôsobom cez účet platiteľa. V prípade ŠKD bude stanovená výška zľavy na poplatky za prebiehajúce obdobie na konci školského roka a preplatky budú uhrádzané na základe žiadosti zákonného zástupcu. Ďakujeme za pochopenie. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Dnes nám bolo doručené poďakovanie zamestnancov FNsP J. A. Reimana v Prešove adresované pre našu kolegyňu PaedDr. Miriam Kohutovú za jej konkrétnu pomoc zdravotníckemu personálu ušitím a dodaním ochranných rúšok, ktoré niektorým oddeleniam nemocnice stále chýbajú. Okrem toho zasielajú pozdravy aj všetkým učiteľom, ktorí v týchto ťažkých dňoch tiež čelia novým výzvam a požiadavkám. Zároveň nám všetkým vyprosujú veľa síl, trpezlivosti, pevné zdravie a Božie požehnanie. K poďakovaniu sa pripája aj vedenie školy a kolegovia.

    • Prihlášky na strednú školu
     • Prihlášky na strednú školu

     • Na základe usmernení MŠVVaŠ SR sa posúva termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. V tejto súvislosti platí pre žiakov ZŠ sv. Mikuláša a ich zákonnych zástupcov, že prihlášky si budú môcť vyzdvihnúť v škole, resp. ich doručiť podpísané zákonným zástupcom vo vybraných dňoch a časoch. Najbližší termín je stanovený na 15.apríla (streda) na čas od 9,00 hod. do 11,00 hod. Usmernenie sa týka zvlášť žiakov 9.ročníka, ktorí zatiaľ nedostali prihlášky. Žiadame teda zákonnych zástupcov žiakov 9.ročníka, aby v uvedenom čase prišli do školy podpísať prihlášky (samozrejme je nutné uviesť výber stredných škôl). Podpísané prihlášky potom škola zašle na príslušné stredné školy do 21.mája. Okrem termínu 15.4. budú v ponuke ešte ďalšie termíny, o ktorých vás budeme včas informovať. Rodičia žiakov 5.A a 5.B, ktorí si podávajú prihlášku na Gymnázium sv. Mikuláša budú informovaní prostredníctvom triednych učiteľov. Termín podávania prihlášky je pre nich rovnaký ako pre žiakov 9.ročníka. Ďalšie informácie na http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/.

    • Zápis do 1.ročníka ZŠ - ZMENA
     • Zápis do 1.ročníka ZŠ - ZMENA

     • Na základe nariadení MŠVVaŠ SR a usmernení zriaďovateľa školy upravujeme čas a podmienky zápisu žiakov do 1.ročníka ZŠ sv. Mikuláša pre školský rok 2020/2021. Termín konania zápisu je v čase od 15.4. (streda) - 17.4. (piatok). Zápis sa uskutoční bez prítomností detí a bude vyžadovať dodanie 3 dokumentov zo strany rodičov. Bude to zápisný lístok, dotazník pre rodičov a pracovný list žiaka. Všetky 3 dokumenty budú zverejnené postupne od 6.4.2020 na www stránke školy spolu s ďaľšími inštrukciami - sledujte nás naďalej. Požadované 3 dokumenty bude možné odovzdať 3 spôsobmi - elektronicky do piatku 17.4. do 14,00 hod. (ideálny spôsob), zaslanie poštou (prijímame zásielky iba do piatku 17.4. do 14,00 hod.) alebo osobne na vrátnicu školy v stredu 15.4.2020 v čase od 9,00 hod. - 11,00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

     • Domáce vyučovanie - INFO

     • Máme za sebou prvý týždeň domáceho vzdelávania a nejaký čas ešte pred sebou.... Je to nová situácia pre všetkých - pre žiakov, učiteľov aj pre rodičov. Každá nová situácia prináša v začiatkoch isté problémy, ktoré dúfam už máme za sebou. Posledné dni pre nás priniesli nasledujúce zistenia a z nich vyplývajúce opatrenia:

      1. Zadávanie úloh prebieha iba v pracovných dňoch dopoludnia, zvyčajne do 10,00 hod.

      2. Požiadavky na tlač materiálov v domácom prostredí sa minimalizujú na nevyhnutný rozsah.

      3. Zasielanie súborov ako prílohy k domácej úlohe je možné iba vo formáte .pdf.

      4. Klasifikácia online testiovaní sa neodporúča vzhľadom na rozdielne možnosti internetového pripojenia.

      5. Časový rámec pre vypracovanie domácich zadaní musí rešpektovať aj viacdetné rodiny.

      6. Je vhodné využívať voľne prístupné vzdelávacie weby a databázy online učebníc.

      Všetkým ďakujeme za spoločnú prácu na spoločnom dobre a za pochopenie a prejavy podpory. Všetkým nám želáme zdravie, pokoj, vyprosujeme hojnosť Božích milostí a všetkých nás zverujeme pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

      Vedenie školy.

    • Domáce vyučovanie
     • Domáce vyučovanie

     • V najbližších dňoch obdržia rodičia všetkých žiakov email s prihlasovacími údajmi rodiča a žiaka na internetovú žiacku knižku, ktoré vám umožnia prístup k domácim úloham a testom pre vaše deti. Domáce úlohy a testy budú jednotlivými vyučujúcimi zasielané, kontrolované a vyhodnocované. Spôsob kontroly a hodnotenia domácich úloh a testov určia jednotliví učitelia osobitne. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov vašich detí. V stredu 18.3.2020 v čase od 9,00 - 11,00 hod. budete mať možnosť potvrdiť si prihlášky na VŠ, prípadne realizovať iné admionistratívne úkony. K dispozícii bude celé vedenie školy a ekonomické oodelenie. O ďaších krokoch vás budeme informovať prostredníctvom našej www stránky. Sledujte nás naďalej.

    • KORONAvírus usmernenie č.4
     • KORONAvírus usmernenie č.4

     • Po zasadnutí ústredného krízového štábu SR prijíma SR viacero tvrdých preventívnych opatrení, ktoré sa dotknú každodenného života každého z nás. Proaktívne opatrenia prijalo aj vedenia mesta Prešov a PSK. Na základe týchto opatrení a odporúčaní zriaďovateľa Košická arcidiecéza vydávame nasledujúci oznam:

      1. V piatok 13.3.2020 vyhlasujem na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v obidvoch organizačných zložkách  a v ŠKD riaditeľské voľno. Vyučovanie v tento deň nebude prebiehať. V škole však bude v tento deň možné vybaviť si potvrdenia na prihlášky, resp. iné administratívne úkony.

      2. Na základe  opatrení z ústredného krízového štábu v mimoriadnej situácii ohľadom šírenia koronavírusu sa výchovno-vzdelávací proces na školách prerušuje od pondelka 16.3. do piatku 27.3. s nástupom do školy 30.3.2020, teda na 14 dní.

      V tejto kritickej situácii vás nabádame k pokoju a zodpovednosti a samozrejme k modlitbe a pôstu.

      Myslime na seba navzájom v modlitbách. O ďalších opatreniach počas nasledujúcich 2 týždňov vás budeme včas informovať.

      RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ školy a vedenie školy.

    • Prijímacie skúšky na osemročné Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove
     • Prijímacie skúšky na osemročné Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove

     • Po schválení v pedagogickej rade a v Rade školy zverejňujeme podmienky prijímacieho konania na 8 ročné Gymnázium sv. Mikuláša v priloženom súbore TU.  Okrem toho prinášame informácie potrebné pre podanie prihlášky a účasti na prijímacom konaní.

      Do 10. apríla 2020:

      • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje

      Do 20. apríla 2020:

      • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

      11. mája 2020 (pondelok):

      • 1. termín prvého kola prijímacích skúšok

      14. mája 2020 (štvrtok):

      • 2. termín prvého kola prijímacích skúšok 
    • Usmernenie č.3 k šíreniu koronavírusu
     • Usmernenie č.3 k šíreniu koronavírusu

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom vydalo MŠVVaŠ usmernenie (viac na www stránkach ministerstva školstva), z ktorého vyberáme nasledujúce opatrenia:

      • s účinnosťou od 10.3. sa rušia všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety a exkurzie po dobu 14 dní. Lyžiarske výcviky, ktoré prebiehajú sa nerušia.
      • rušia sa všetky školské, okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží.

      Plánovaný lyžiarsky výcvik v triedach O3A a P8A sa teda najbližších 14 dní neuskutoční. Ak to okolnosti dovolia, lyžiarsky výcvik zrealizujeme ešte tento rok. Ak nie, tak nárok na štátnu dotáciu sa žiakom presúva do budúceho školského roka.

      Okrem toho sa v našej škole rušia aj všetky preventívne prehliadky plánované na mesiac marec. O nových termínoch budú žiaci informovaní prostredníctvom oznamu od triednych učuteľov.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Usmernenie č.2 k šíreniu koronavírusu
     • Usmernenie č.2 k šíreniu koronavírusu

     • Na základe usmernenie z krízového štábu SR a zriaďovateľa školy s platnosťou od 10.3.2020 platí 14 dňová karanténa pre všetkých žiakov a zamestnacov, ktorí sa v posledných dňoch zdržiavali v Taliansku (aj v Číne, v Iráne a v Južnej Kóreii). Pre žiakov, ktorí navštívili iné krajiny zasiahnuté koronavírusom platí naďalej odporúčanie vedenia školy zdržať sa v domácej karanténe minimállne do konca týždňa, teda do 15.3. V prípade, že mesto Prešov, resp. PSK vydá rozhodnutie o uzavretí škôl a školských zariadení, bude sa toto rozhodnutie vzťahovať podľa rozhodnutia zriaďovateľa aj našu školu. Ďakujem za pochopenie. 

    • Celoštátne kolo CHO
     • Celoštátne kolo CHO

     • V dňoch 3. - 6. marca 2020 sa na pôde PF UPJŠ v Košiciach konalo celoštátne kolo CHO a to aj s našou účasťou. Medzi najlepšími chemikmi z gymnázií z celého Slovenska sa nestratila Mirka Katuščáková z oktávy A. S počtom bodov 50,6 b. zo 100 b. obsadila 21.miesto a zaradila sa medzi úspešných riešiteľov celoštátneho kola CHO. Na krajskom kole konanom 29.-30. januára a ktoré predchádzalo konaniu celoštátneho kola obsadila 3. miesto, čím si zabezpečila postup medzi 31 najleších stredoškolských chemikov na Slovensku. Srdečne blahoželáme. Našu školu reprezentoval ako člen poroty aj RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ školy.

    • ODPORÚČANIE
     • ODPORÚČANIE

     • V náväznosti na opatrenia MZ SR, ktoré sa týkajú ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 (koronavírus) týmto odporúčame všetkým žiakom a študentom, ktorí počas jarných prázdnin absolvovali dovolenku v zahraničí (zvlášť v severnom Taliansku), aby zostali počas nasledujúceho týždňa doma. Zo strany vedenia školy ide o odporúčanie, nie o nariadenie. Podľa usmernenia ministerstva školstva nemožno školopovinné deti, ktoré nevykazujú príznaky ochorenia vylúčiť z vyučovania. Inkubačná doba ochorenia sa pohybuje od 5 do 14 dní. V tomto čas je nutné intenzívnejšie sledovať vlastný zdravotný stav a prípadne prejavy ochorenia konzultovať s obvodným lekárom. Všetky informácie o ochorení nájdete na stránke MZ SR. Ako ospravdlnenku žiaka pre nasledujúci týždeň použite tlačivo Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania, ktoré nájdete na stránke školy v sekcii TLAČIVÁ.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 20. a 21. 2. 2020  šikovní recitátori ukázali svoj talent v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Súťažilo spolu 33 žiakov I.,  II.  a III.  kategórie.  Súťaž spestrili študenti septimy originálnym literárno-dramatickým pásmom o Hviezdoslavovi. Ďakujeme!

      V I. kategórii sa umiestnili:

      prednese poézie 1. miestoMatúš Lukáč  (4.B),    2. miesto – Ondrej Vlkovič (2.A), 3. miesto – Klára Vlkovičová (4.B),  Tristan Eli Mihik (3.A)

      prednese prózy  1. miestoViktória Hasarová (3.B), 2. miesto – Ela Slámová (3.B),

      V II. kategórii sa umiestnili:

      prednese poézie 1. miesto –  Nina Koščová  (O2A),  2. miesto – Luna Bianka Mihoková (5.A),  3. miesto – Ella Bronieková  (O2A) 

      prednese prózy  1. miesto –  Natália Mišenková (5.B),  2. miesto – Rebeka (6.A)

      V III. kategórii obsadili

      prednese prózy  1. miesto –  Martin Baloga (8.A),  2. miesto – Sára Kucková (O3A), 3. miesto – Patrik Kreheľ (O2A)

      Srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v okresnom kole.

      Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje