• Plenárne zasadnutie RZ 28.9.2020
     • Plenárne zasadnutie RZ 28.9.2020

     • Na pripravovanom plenárnom zasadnutí RZ spojeného s voľbami do Rady školy a triednymi aktívmi, informuje predseda RZ Ing. Vladislav Plocár o podrobnostiach a zároveň predkladá Správu o hospodárení za školský rok 2019/2020 a Návrh rozpočtu na školský rok 2020/2021. Všetky dokumnty dostupné k nahliadnutiu na podstránke Rodičovského združenia pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša TU.

    • Rada školy
     • Rada školy

     • S blížiacim sa termínom ukončenia funkčného obdobia Rady školy pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša, pripravujeme voľby do novej Rady školy a to z radov zamestnancov ako aj z radov rodičov. Rozhodnutím zriaďovateľa budú rodičov v novej Rade školy zastupovať 2 zástupcovia rodičov za ZŠ a 1 zástupca rodičov za Gymnázium. V prípade, že chcete kandidovať za člena Rady školy, doručte na vedenie školy prostredníctvom vašich detí a ich triednych učiteľov Súhlas s kandidatúrou za člena Rady školy a to najneskôr do 25.9.2020. Spomínaný písomný súhlas s kandidatúrou za rodičov žiakov ZŠ na stiahnutie TU, za rodičov žiakov Gymnázia na stiahnutie TU. V prípade nedostatku kandidátov, bude možné podať kandidatúru aj v deň volieb. Každá rodina má pri hlasovaní k dispozícii 1 hlas na škole, ktorú dieťa navštevuje. Voľby sú platné v 1. kole, ak je prítomná a hlasuje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V druhom kole podmienka nadpolovičnej účasti už nie je. Po dohode s vedením RZ sa 1.kolo volieb uskutoční v piatok 25.9.2020. Prezentácia voličov je v čase od 14,45 - 15,00. Voľba sa uskutoční následne po prezentácii. Ak sa voľby v piatok 25.9. z dôvodu nízkej účasti neuskutočnia, opakované voľby sa uskutočnia v pondelok 28.9.2020 v čase od 16,00 - 16,30 a to v čase konania plenárneho zasadnutia RZ. Prezentácia rodičov je od 16,00 do 16,15 a následne každú triedu navštívi volebná komisia s volebnou urnou v čase od 16,15 - 16,30. Plenárne zasadnutie s následnými triednymi aktívmi sa uskutoční izolovane prostredníctvom školského rozhlasu po jednotlivých triedach. Srdečne pozývame.

    • Vyhlásenie zákonného zástupcu
     • Vyhlásenie zákonného zástupcu

     • Pri neúčasti žiaka na vyučovaní trvajúcom viac ako 3 dni je nutné v zmysle aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR doručiť nové vyhlásenie zákonneho zástupocu žiaka pred opätovným návratom do školy. V súvislosti s týmto usmernením žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby neposielali do školy žiakov s príznakmi, ktoré sú uvedené v spomínanom vyhlásení. Aj od týchto rodičov budeme žiadať zaslanie nového vyhlásenia pri vstupe žiaka do školy a to aj vzhľadom na právne dôsledky prípadneho nepravdivého vyhlásenia. Ďakujeme, že ste s nami. Predmetné vyhlásenie k dsipozícii na stiahnutie TU.

    • Erasmusplus
     • Erasmusplus

     • S radosťou oznamujeme, že po minuloročnej príprave projektu Erasmusplus  ( KA229 ) a jeho schválení v auguste 2020  dnešným dňom začíname 18 mesačnú spoluprácu so  Školou Sandgerđi na Islande. Počas projektu sa budeme venovať kultúrnemu dedičstvu oboch krajín uchovanému v pranostikách, povestiach, legendách a jeho využitiu vo výchovno - vzdelávacom procese.Ovocím tejto spolupráce budú  aj vzájomné výmenné pobyty žiakov. Pre každý mesiac bude vyhlásená tzv. výzva - čiastková téma, ktorej sa budeme venovať a skúmať ju na medzipredmetovej úrovni. Aktuálne informácie budú pravidelne uverejnené na stránke a FB profile školy.

      Mesačnej téme sa budeme venovať nielen na hodinách ale aj samostatne a to súťažne  o miestenku vo výprave na Island. Samozrejme, naše cestovateľské zámery sa budú prispôsobovať aktuálnej pandemickej situácii ( určite nie rušiť, len plánovať na termín bezpečného cestovania ) V najbližších dňoch pribudnú na stránke školy úvodné informácie o našej partnerskej škole na Islande a  kritéria pre výber účastníkov návštevy partnerskej školy na Islande.

      Verím, že sa do práce zapojíte v čo najväčšom počte, štartujeme v októbri prvou témou.

    • Návšteva ministra školstva SR B. Gröhlinga
     • Návšteva ministra školstva SR B. Gröhlinga

     • Vo štvrtok 3.9.2020 sme na našej škole privítali vzácnu návštevu. Okrem delegácie ministra školstva SR Branislava Gröhlinga sme privítali aj zástupcov zriaďovateľa - o.arcibiskupa B.Bobera, o.biskupa M.Forgáča a riaditeľa školského úradu M.Jacka. Pán minister v úvode diskutoval s pedagógmi o aktuálnych problémoch školstva na Slovensku a následne si prezrel areál školy a navštívil 3 triedy na 1.stupni ZŠ. Pri stretnutí so žiakmi v uvoľnenej atmosfére rozdal malé darčeky všetkým žiakom vo vybraných triedach. Nasledoval zápis do kroniky školy a potom sa rozlúčil s našou školou so želaním opätovného stretnutia v mesiaci december. Fotografie zo stretnutia dosupné TU.

    • Ponuka - AC Run is Fun Prešov
     • Ponuka - AC Run is Fun Prešov

     • Tréningy atletiky (všeobecnej pohybovej prípravy) v šk. roku 2020/2021

      Pondelok 14:30 – 15:30 (od 6 rokov)

      Pondelok 16:00 – 17:30 (9 a viac rokov)

      Streda 14:30 – 15:30 (9 a viac rokov)

      telocvičňa Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16

      1x týždenne – 11 €/mesiac (žiaci školy sv. Mikuláša 8 €)

      2x týždenne – 22 €/mesiac (žiaci školy sv. Mikuláša 16 €)

      Začíname 7. septembra 2020. Kvôli epidemiologickým opatreniam bude tréningový proces prebiehať do 20.septembra len vonku za priaznivého počasia.

    • Preventívna prehliadka
     • Preventívna prehliadka

     • Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude možné do konca kalendárneho roka 2020 absolvovať hromadnú preventívnu prehliadku u zubného lekára MUDr.A.Krajňáková, ktorá ordinuje v priestoroch našej školy. MUDr. Krajňáková však odporúča vykonanie preventívnej zubnej prehliadky po individuálnom objednaní sa na tel. čísle 051/7710826 a to aj vzhľadom na to, že preventívnu prehliadku väčšina detí tento rok ešte neabsolvovala. 

    • Nástup do školy
     • Nástup do školy

     • Blíži sa 2.september 2020 a s ním aj termín nástupu do školy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude nástup do školy tento rok prebiehať inak a to podľa nasledujúceho mechanizmu:

      8,00 nástup žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ - dolný vchod, 5. - 9. ročníka ZŠ - horný vchod.

      8,30 nástup žiakov 1.ročníka ZŠ spolu so zákonnym zástupcom

      9,00 nástup žiakov prima-kvarta gymnáza - dolný vchod, kvinta - oktáva - horný vchod.

      Vo všetkých triedach budú triednické hodiny. Od 9,30 bude celoškolské rozhlasové vysielanie spojené s krátkou pobožnosťou, vyučovanie končí na ZŠ o 11,00 hod., na gymnáziu o 11,30 hod. V tento deň nebude k dispozícii ŠKD ani ŠJ. ŠKD a ŠJ začínajú s činnosťou od štvrtka 3.9.2020.

      Nástup do školy bude možný len po odmeraní telesnej teploty pri vstupe do budovy školy a odovzdaní vyhlásenia zákonneho zástupcu ku zdravotnému stavu dieťaťa. Uvedené vyhlásenie pre zákonných zástupcov (plnoletých žiakov) je k dispozícii na stiahnutie TU. Pripomíname, že počas prvých 2 týždňov do 15.9.2020 majú žiaci povinnosť nosiť rúško vo vnútroných priestoroch školy. Táto povinnosť sa po tomto termíne nebude týkať tried, v ktorých prebieha vyučovanie.

    • Rozširujúce štúdium INF na PF UPJŠ pre nový školský rok
     • Rozširujúce štúdium INF na PF UPJŠ pre nový školský rok

     • Pre školský rok 2020/2021 opätovne otvárame Rozširujúce štúdium informatiky na PF UPJŠ v Košiciach, s tým, že pre daný školský rok vybraným záujemcom, max 20 študentom, uhradíme školné z národného projektu (pre oba semestre) v prípade predĺženia národného projektu. Pre financovanie zvyšných 3 semestrov vyvinieme úsilie nájsť finančné prostriedky. Z prihlásených uchádzačov bude spravený výber na základe vyplneného dotazníka dostupného na http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/366622?lang=sk od 1.7.2020. Pozor prihlásiť sa na rozširujúce štúdium Informatiky je možné len do 15.7.2020. 

    • ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • V mesiaci február a marec počas prezenčnej formy vyučovania žiaci prímy, sekundy a tercie čítali anglické knihy podľa vlastného výberu. Následne sa na našej škole uskutočnila ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU. Žiaci písali test, ktorý overil ich čitateľské kompetencie. Potom prebiehala ústna časť. Tá zahŕňala prezentovanie obsahu knihy pred porotou, v ktorej boli prítomní Mgr. Martina Bartková, Mgr. Daniela Tkáčová a Adam Kaščák, ale aj starší žiaci z triedy septima Oliver Reguli, Timotej Harčár a Lívia Gajdošová. Najlepšie v triede príma sa umiestnili títo žiaci: 1. miesto Jakub Verčimák, 2. miesto Samuel Šitár a 3. miesto Šimon Križan. Víťazmi v triede sekunda sú:  1. miesto Viktória Kuchárová, 2. miesto Barbora Baranová a 3. miesto Kamila Klimovičová. A v triede tercia zvíťazili: 1. miesto Jozef Jabczun, 2. miesto Štefan Hudačko a 3. miesto Timea Hitríková a Adam Havrilla. Všetkým víťazom blahoželáme. Sme hrdí, že na našej škole sú žiaci plní entuziazmu, ktorí neváhajú investovať svoj voľný čas do čítania anglických kníh.

    • ZÁVER školského roka 2019/2020
     • ZÁVER školského roka 2019/2020

     • V utorok 30.6.2020 ukončujeme školský rok 2019/2020. Začíname v triedach od 8,00 zhodnotením výchvno-vzdelávacich výsledkov, pokračujeme spoločnou modlitbou cez škoský rozhlas a končíme odovzdávaním vysvedčení o 10,00 hod. Po skončení si žiaci vyzdvihnú obedové balíčky a idú domov. V ŠKD bude na základe zisteného záujmu otvorené jedno oddelenie a to do 15,00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

    • Čo vieš o hviezdach
     • Čo vieš o hviezdach

     • Tento rok sa i napriek nepriaznivým podmienkam realizoval 30. ročník vedomostnej súťaže “Čo vieš o hviezdach“. Jozef Jabczun obsadil v okresnom kole 1. miesto a Matej Kmec 5. miesto. Súťažiaci riešili otázky z rôznych oblastí astronómie, grafické úlohy, astronomické príklady a samozrejme aj “slepé” mapky oblohy. Krajské a celoštátne kolo organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Tu získal Jozef Jabczun v krajskom kole pekné 2. miesto a v celoštátnom kole 8. miesto (69 účastníkov, výsledková listina).

      Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu našej školy.                                                                                            Napísal: J. Mašlejová

    • Celoslovenské kolo GQIQ 2020 a Geografická olympiáda
     • Celoslovenské kolo GQIQ 2020 a Geografická olympiáda

     • Tohto šk. roku nás na okresnom kole geografickej olympiády úspešne reprezentovali aj žiaci 5. ročníka, prímy a sekundy. Druhé miesto získal Jozef Jurko zo sekundy B v kategórii F, ktorý  sa  úspešne zapojil  do celoštátneho kola geografickej súťaže GQIQ.

      Ďalšie 2. miesto získal Martin Marcinčin z 5.B v kategórii G. Nina Koščová získala  5. miesto.   Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Natália Mišenková a Filip Husovský.

      Blahoželáme! Čiripová

      GQIQ je geografický tvorivo-inteligenčný kvíz, uskutočňuje sa v troch kolách. Žiaci riešili zaujímavú „výskumnú“ úlohu - tvorili cestovateľskú mapu pomocou online serverov, písali test: GQIQ cesta okolo sveta a v celoslovenskom finále v časovom limite digitálne nakreslili mesto podľa daných podmienok. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Matej Kmec a Jozef Jabczun, ktorý obsadil v celoštátnom kole krásne 5. miesto.

      Geografická olympiáda

      Žiaci tercie nás úspešne reprezentovali aj v okresnom kole geografickej olympiády. Jozef Jabczun osadil 4. miesto a Bystrík Lukačko  8. miesto. Matej Kmec obsadil 1. miesto (výsledková listina) a zapojil sa  úspešne do celoštátneho kola geografickej súťaže GQIQ.

      .Ďakujeme súťažiacim za preukázané výborné vedomosti a zručnosti.                                                                  Napísal: J. Mašlejová

    • Prijímacie konanie na 8rG sv. Mikuláša - výsledky
     • Prijímacie konanie na 8rG sv. Mikuláša - výsledky

     • Na základe výsledkov testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a na základe ďalších kritérií prijatia na Gymnázium sv. Mikuláša zverejňujeme výsledky prijímacích skúšok konaných v dňoch 15.6. a 18.6. Žiaci, ktorí sú prijatí, sa prostredníctvom zákonných zástupcov prídu zapísať zajtra 19.6.2020 v čase od 14,00 - 16,00 hod. do kancelárie zástupcov r.š.. Zápis do 1. ročníka (príma) Gymnázia sv. Mikuláša koordinuje z.r.š pre gymnázium PhDr. Vlasta Kopčáková, PhD. K zápisu potrebujete predložiť Vyhlásenie o nastúpení, resp. nenastúpení na našu školu, ktoré je dostupné TU. Zápisné lístky, tak ako ich poznáte z minulosti, nebudú potrebné. Žiaci, ktorí vyhoveli podmienkam prijatia, no sú neprijatí, majú možnosť prostredníctvom zákonných zástupcov podať odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy adresované zriaďovateľovi školy (Košická arcidiecéza, školský úrad). Predmetné odvolanie je možné doručiť aj na adresu školy a to do kancelárie z.r.š. VÝSLEDKY dostupné TU

    • OBNOVA školského vyučovania na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6. - 9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša
     • OBNOVA školského vyučovania na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6. - 9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša

     • Na základe povolenia od zriaďovateľa Košická arcidiecéza, obnovujeme s platnosťou od 22.6.2020 do 30.6.2020 školské vyučovanie na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6. - 9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša. Nástup žiakov na vyučovanie je od 7,30 hod. do 8,00 hod. Vyučovanie bude prebiehať v jednotlivých triedach od 8,00 hod. do 11,00 hod. V čase od 11,00 hod. - 11,30 hod. budú v triedach triednické práce (upratovanie skriniek a šatní, odovzdávanie učebníc...). Od 11,30 hod. - do 12,15 hod. majú žiaci z týchto tried zabezpečený obed. Prihlásiť sa na odber stravy je možné do 19.6.2020 do 14,00 hod. Od 12,30 hod. - 13,30 hod. budú obedovať žiaci 1.stupňa ZŠ podľa jednotlivých oddelení ŠKD. Po skončení obeda do 16,00 hod. bude prebiehať činnosť v ŠKD.  Žiaci 1. - 5. ročníka ZŠ pokračujú vo vyučovaní podľa pôvodných pravidiel platných od 1.6.2020. O konkrétnom programe na jednotlivé dni budú novonastúpení žiaci informovaní počas prvého dňa a to 22.6.2020.

      Žiaci sú povinní pred prvým nástupom do školy priniesť 2 rúška (povinné nosenie mimo priestorov triedy) a vyhlásenie o zdravotnom stave dostupné TU. Pre všetkých žiakov a zamestnancov platia pravidlá o dezinfekcii rúk a priestotov v súlade s ustanoveniami ÚVZ SR.

      Ďakujeme, že ste s nami.

    • Poplatky ŠKD
     • Poplatky ŠKD

     • V súvislosti s evidenciou poplatkov za ŠKD a uzávierkou k 19.6.2020  evidujeme viacero nedoplatkov. Týmto žiadame rodičov o úhradu týchto nedoplatkov v zmysle už zverejnených pokynov. Ak vám súčasná finančná situácia nedovoľuje požadované poplatky uhradiť do 19.6.2020, žiadajte si prostredníctvom emailu na emailovú adresu admin@zsgmikpresov.sk ich zníženie za požadované mesiace. V žiadosti uveďte meno žiaka, triedu a mesiace, za ktoré žiadate ich zníženie. Následne vám spätným emailom bude oznámená výška zľavy a spôsob úhrady nedoplatku. Touto cestou chceme zároveň poďakovať všetkým rodičom, ktorí poplatky uhradili v požadovanom čase a rozsahu a tak podporili riadnu činnosť ŠKD. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Usmernenie k prevádzke školy od 15.6.2020
     • Usmernenie k prevádzke školy od 15.6.2020

     • Na základe zverejnených informácií z ministerstva školstva upravujeme prevádzku školy od 15.6.2020 nasledujúcim spôsobom:

      1. počet detí v triedach 1. - 5. ročníka nie je limitovaný počtom 20 žiakov,

      2. ranný zdravotný filter nebude prebiehať doterajším spôsobom a teda rodičia nemusia privádzať deti do školy, môžu prísť samé. Meranie telesnej teploty bude prebiehať náhodným výberom počas dňa,

      3. prihlasovanie a odhlasovanie na stravu prebieha iba do 19.6. V posledný deň školského vyučovania 30.6.2020 bude žiakom vydaný potravinový balíček (suchá strava) a popoludňajšia činnosť ŠKD v tento deň bude iba pre deti, ktorých rodičia prejavia záujem,

      4. žiaci budú v ŠKD v 5 (prípadne 6) oddeleniach a nie v pôvodnych skupinách.

      Podmineky nástupu žiakov 6.-9. ročníka ZŠ a žiakov Gymnázia od 22.6. zverejníme na budúci týždeň. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

    • Obnova vyučovania aj na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6.-9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša
     • Obnova vyučovania aj na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6.-9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša

     • V súvislosti s pripravovanou obnovou vyučovania pre žiakov 6.- 9. ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl od 22.6.2020 do 30.6.2020 vás informujeme o potrebe prihlásiť sa na stravu v školskej jedálni (obvyklými spôsobmi) do piatku 19.6.2020 do 14,00 hod. Po tomto termíne sa už nebude možné  z dôvodu ročnej uzávierky na stravu prihlásiť ani odhlásiť. O ďalších podrobnostiach nástupu do školy vás budeme včas informovať. Sledujte nás aj naďalej.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje