• Denné IT tábory
     • Denné IT tábory

     • Náplňou denných  IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Témy v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. V rámci táborov budú aktívne využívané laboratória na univerzitách a ŠVS, prostredníctvom ktorých účastníkom tábora budú demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Obsah táborov bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Primárnou cieľovou skupinou sú opätovne žiaci základných škôl a žiaci 8-ročných gymnázií, u ktorých chceme rozširovať vedomosti v informatike a tak ich smerovať pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhou, nie menej dôležitou skupinou sú dievčatá, ktorých záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov. Viac sa dočítate TU.

    • Milí amaveťáci
     • Milí amaveťáci

     • AMAVET vyhlasuje súťaž pre začínajúcich ale i pokročilých foto-video nadšencov). 

      Touto súťažou chceme motivovať deti a mládež nad zamyslením sa, čo nám táto kríza priniesla v pozitívnom svetle. 

      Súťažná téma pre prihlásené práce: Čo dobré nám priniesla kríza? Téma je zameraná na pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas krízy. Uzávierka súťaže je 30. júna 2020.Viac informácií, pravidlá súťaže a štatút, registračný formulár nájdete tu: https://bit.ly/sutaz_klubom. Prípadne si môžete pozrieť štatút súťaže TU.

      S pozdravom

      Dávid Richter

      Výkonný riaditeľ súťaží

      Festival vedy a techniky AMAVET a Junior Internet

      Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET

      Hagarova 4, 831 52  Bratislava

    • Prijímacie skúšky INFO
     • Prijímacie skúšky INFO

     • Dňa 15.6.2020 sa uskutočnia prijímacie skúšky na 8 ročné Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove. Rodičia privedú deti do vestibulu školy o 9,00 a odovzdajú vyplnené tlačivo Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Test z matematiky bude trvať od 9,15 - 10,15. Po krátkej prestávke (možnosť ísť na tolaletu) bude nasledovať test zo slovenského jazyka a literatúry v čase od 10,30 - 11,30 hod. Rodičia si môžu deti vyzdvihnúť od 11,30 hod. vo vestibule školy. Žiaci si prinesú rúško, ktoré môžu odložiť iba v čase písania testov. V triedach a vo vestibule školy je k dispozícii dezinfekcia. Ďakujemem za pochopenie.

    • Informácia jedáleň
     • Informácia jedáleň

     • Vyhlásenie zo stravy na mesiac jún je možné len do 19.6.2020 z dôvodu ročnej uzávierky. Po tomto dátume je možné v čase medzi 11.30-12.00 prísť si vziať obed so sebou (v jedálni vám ho vydajú do prenosnej nádoby).

    • Príspevky na činnosť ŠKD a ŠJ
     • Príspevky na činnosť ŠKD a ŠJ

     • V súvislosti s prípravou nového školského roka ponúkame zákonnym zástupcom žiakov možnosť žiadať prostredníctvom priloženého formulára vrátenie preplatkov príspevku na čiastočnú náhradu nákladov na činnosť ŠKD. Preplatky sa týkajú rodičov, ktorí uhradili príspevok za mesiac máj 2020 a jún 2020 a súčasne dieťa ŠKD nenavštevovalo. Poplatok za mesiac apríl 2020 bol využitý na nutné prevádzkové náklady spojené s činnoťou ŠKD (polplatky za energie a mzdové náklady). Preplatky za stravu budu vrátené v mesiacoch júl 2020 a august 2020 automaticky bez nutnosti predkladať žiadosť. Vyplnenú žiadosť o vrátenie preplatkov za ŠKD (dostupná TU vo worde alebo TU ako pdf ) zasielajte elektronicky emailom na marta.pekova@gmail.com do 19.6.2020. Po tomto termíne pripravujeme finančnú uzávierku školského roka 2019/2020 a vaše prípadne žiadosti už nebudú akceptované. Ďakujeme za pochopenie.

    • Výberové konanie
     • Výberové konanie

     • Riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov, v súlade so zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pedagogického zamestnanca:

      • kategória PZ – školský špeciálny pedagóg,
      • kategória PZ - pedagogický asistent.

      Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2020 do 31.8.2022. Podmienky výberového konania sú uvedené v priložených súboroch tu: pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg.

       

    • IT Akadémia
     • IT Akadémia

     • Pozvanie do Online IT Čajovne s témou Cybersecurity v kocke“ 

      a to pre všetkým žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov gymnázia

      Žiaci sa dozvedia ako zabezpečiť svoje súkromie proti krádeži? Akú digitálnu stopu zanechávajú? Ako správne reagovať na hate? Povieme si o tom, čo môžeme robiť, pozrieme sa na užitočné nástroje a spôsoby, kde sa v cybersecurity môžu vzdelávať ďalej.

      Uskutoční sa 4.6.2020 vo štvrtok od 16:00 do 18:00 a tešiť sa na nich bude opäť Lektorka Hlinková, ktorá po 12 rokoch práce na pozíciách Digital Project, Manager, Business Analyst a UX Designer spoluzaložila akadémiu zručností budúcnosti Selfactory. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer for the Skills of the Future a minulý rok získala ocenenie The Female Role Model of the Year v rámci národného kola súťaže Central European Startup Awards. 

      Platforma : ZOOM
      Prihlasovacie údaje zašleme len prihláseným žiakom na mail, ktorý zadajú v prihláške (dotazníku) a to 3.6.2020  po 12:00 (deň pred konaním IT Čajovne). Upozornite prosím žiakov, aby si skontrolovali aj SPAM, resp. v prípade, že prihlasovacie údaje 3.6.2020 do 16:00 nedostanú, nás kontaktovali mailom na 
      zuzana.kravecova@cvtisr.sk  . 
      Prihlásenie formou vyplnenia dotazníka tu  
      http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/513561?lang=sk      do 3.5.2020 12:00.

       

      Tešíme sa na Vás ak máte záujem.

      S pozdravom
      za IT Akadémiu

      Mgr. Zuzana Kravecová

      ​odborný pracovník pre kontakt s IT firmami

    • ISIC informácia
     • ISIC informácia

     • Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC. Viac informácií TU.

    • Prijímacie skúšky 2020
     • Prijímacie skúšky 2020

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 25.5.2020 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímacieho konania do 1.ročníka osemročných gymnázií upravujeme podmeinky pre prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove nasledovne:

      • termín konania - 1. termín 15.júna, 2.termín - 18.júna . Presný časový harmonogram bude uvedený v pozvánke.
      • obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 1 (1.-4. ročník ZŠ).
      • forma prijímacej skúšky: všetci žiaci sa podrobia písomným testom zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
      • žiaci budú zoradení podľa dosiahnutých bodov, ktoré budú prideľované podľa nasledujúcich hlavných kritérií:

      Hlavné kritériá:

      1) Úspešnosť na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a literatúry - 42,5 % podiel

      2) Úspešnosť na prijímacích skúškach z matematiky - 42,5 % podiel

      3) Priemerný prospech v 1.polroku 5.ročníka ZŠ - 10,0 % podiel

      4) Iné (absolvovanie hodín katolíckeho náboženstva (1b), odporúčanie kňaza (2b), súťaže doložené diplomom (športové a umelecké 1b, predmetové 2b) – 5,0 % podiel.

      Pomocné kritériá:

      1) Výsledky testovania T5

      Na úspešné vykonanie prijímacích skúšok je potrebné získať aspoň 40% bodov z matematiky a aspoň 40% bodov zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci so ŠVVP (nutné dokladovať) budú mať upravený čas testovania podľa odporúčaní CPPPaP. Pomocné kritérium bude rozhodovať o poradí pri rovnosti bodov hlavných kritérií.

      KOMPLETNÉ KRITÉRIA TU.

       

    • OBNOVUJEME školské vyučovanie na ZŠ sv. Mikuláša
     • OBNOVUJEME školské vyučovanie na ZŠ sv. Mikuláša

     • S účinnosťou od 1.6.2020 so súhlasom zriaďovateľa školy a v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR obnovujeme činnosť v ZŠ sv. Mikuláša a činnosť ŠKD. Reagujeme tak aj na záujem zo strany zákonnych zástupcov žiakov o obnovenie školského vyučovania. Obnovené školské vyučovanie bude prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu:

      • 7,00 - 8,00 schádzanie žiakov, príchod do tried.
      • 8,00 - 11,30 dopoludňajšia činnosť (vypracovávanie zadaní, prehlbovanie učiva, opakovanie, blokové vyučovanie, práca v skupinách)
      • 11,30 - 13,30 obed po jednotlivých skupinách
      • 13,30 - 16,00 popoludňajšia činnosť v ŠKD - pre záujemcov (pohybové aktivity, didaktické hry pod vedením vychovávateľov)

      Pred prvým nástupom do školy žiaci donesú :

      • 2x ochranné rúško a hygienické vreckovky,
      • prezúvky, písacie potreby, zošit (ostatné pomôcky oznámia vyučujúci počas 1. dňa v škole)
      • podpísané vyhlásenie rodičov o zdravotnom stave dieťaťa - TU.

      Vyučovania na 1.stupni ZŠ budú koordinovať a viesť triedni učitelia. Vyučovanie v 5.ročníku ZŠ bude sústredené na SJL, MAT a ANJ a to hlavne smerom k prijímacim pohovorom na gymnázium. Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia vo štvrtok 28.5. po porade s vedením školy.

      Pred prvým nástupom do školy je nutné do štvrtku 28.5.2020 do 14,00 opätovne prihlásiť vaše dieťa na stravu a to prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke školy (email, telfonicky alebo aplikácia strava.cz). 

      Vstup zákonnych zástupcov do budovy školy pri rannom schádzaní nie je dovolený. Dieťa sa pred každým nástupom podrobí meraniu telesnej teploty bezdotykovým teplomerom. V škole sú zabezpečené všetky aktuálne hygienické normy a požiadavky na dezinfekciu.

      TEŠÍME SA NA VÁS.

    • Aj napriek mimoriadnej situácii sme boli úspešní
     • Aj napriek mimoriadnej situácii sme boli úspešní

     • Študentské vedecké práce boli registrované v súťaži SOČ ešte pred vypuknutím mimoriadnej situácie a to umožnilo jej organizátorom uskutočniť tento rok Krajské kolo SOČ dištančnou formou aj bez osobnej prezentácie. Práce hodnotila krajská odborná hodnotiaca komisia a našu školu v 4 súťažných odboroch v tomto školskom roku reprezentovali 7 súťažiaci:

      V odbore Biológia: K. Katuščáková, R. Baranová - úspešné riešiteľky

      V odbore Mechanika a elektrotechnika: K. Greif - úspešný riešiteľ

      V odbore Chémia: T. Lukačková, A. Matúšik - úspešní riešitelia

      V odbore Poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo: E. Mišenková, V. Barillová - 2. miesto a postup na Celoštátne kolo SOČ. Blahoželáme a ďakujeme vyučujúcim, ktorí študentov pripravovali: RNDr. B. Melegová, RNDr. M. Feretová a Mgr. J. Tkáčová.

      E. Mišenková, V. Barillová získali 2. miesto aj v Celoštátnom kole SOČ. Blahoželáme.

      Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave každoročne hodnotí Celoslovenskú suťaž o najlepšiu študentskú stredoškolskú vedeckú prácu v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia pod vedením doc. RNDr. Miroslava Horníka, PhD. Práve  projekt našich študentiek Emy Mišenkovej a  Viktórie Barillovej  zo sexty B, ktoré sú členkami Amavet klubu 957 zaoberajúci sa Bioindikačnými schopnosťami organizmov a ich vplyvom na kompostovanie bol odbornou hodnotiacou komisiou ocenený v súťaži Zelený Andel 2020 1. miestom. Súčasťou ocenenia je diplom, vecná cena- elektrická kolobežka, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave taktiež garantuje prijatie na štúdium v jej študijnom programe "Ochrana a obnova životného prostredia" obom študentkám a ponúka možnosť pokračovať v riešení a konzultovaní problematiky ich projektu. Blahoželáme. 

    • Obsah učiva na ZŠ sv. Mikuláša
     • Obsah učiva na ZŠ sv. Mikuláša

     • Zmeny v obsahu učiva a v organizácii vyučovania na ZŠ sv. Mikuláša

      S účinnosťou od 1.5.2020 dochádza k zmene obsahu vyučovania ako aj jeho rozsahu na ZŠ sv. Mikuláša. Obsah učiva je určený usmerneniami zo Štátneho pedagogického ústavu k nahliadnutiu TU. Rozsah obsahu vyučovanai môže byť čiastočne doplnený uznesením v PK a MZ, maximálne však v rozsahu, ktorý rešpektuje zmenu organizácie vyučovania. Rozsah vyučovania zahŕňa všetky aktivity žiaka spojené s vyučovaním (online vyiučovanie, domáca príprava, samostatná práca žiaka, príprava projektov....). Vyučovanie hlavných vzdelávacich oblastí bude v dňoch PON - ŠTV. V piatok budú zadávané úlohy z komplementárnych vzdelávacích oblastí - KNB, výchovy... Zmenu organizácie vyučovania sme na našej škole upravili nasledujúcom spôsobom.

      Žiaci 1.- 3. ročníka ZŠ - 8 hodín týždenne ( 3H MAT, 3H SJL, 1H ANJ, 1H ostatné predmety)

      Žiaci 4.  ročmíka ZŠ - 10 hodín týždenne ( 3H MAT, 3H SJL, 2H ANJ, 2H ostatné predmety)

      Žiaci 5. ročnika ZŠ - 10 hodín týždenne (2H MAT, 2H SJL, 2H ANJ, po 1H ostatné predmety)

      Žiaci 6. ročníka ZŠ - 12 hodín týždenne (2H MAT, 2H SJL, 2H ANJ, po 1H ostatné predmety)

      Žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ - 12 hodín týždenne (2H MAT, 2H SJL, po 1H ostatné predmety)

      V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

    • PRIJÍMACIE KONANIE
     • PRIJÍMACIE KONANIE

     • Rozhodnutie ministra školstva SR

      Na základe zverejneného rozhodnutia ministra školstva SR sa upravujú podmienky prijímacieho konania na stredné školy nasledovne:

      1. Žiaci 9.ročníka podávajú prostredníctvom zákonnych zástupcov prihlášku na SŠ do 15.5. na vlastnej ZŠ. ZŠ zabezpečí zaslanie prihlášok na vybrané stredné školy. Na webových stránkach vybraných stredných škôl sledujte kritéria pre prijatie (zverejnené budú do 7.5.2020). Na webe stredných škôl budú zverejnené aj výsledky prijímacieho konania. Všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť v súvislosti s prijímaním na stredné školy nájdete na stránke ministrestva školstva TU.

      2. Žiaci 5. ročníka podávajú prostredníctvom zákonnych zástupcov prihlášku na Gymnázium sv. Mikuláša do 15.5.2020. Do 29.5. zverejníme kritéria pre prijatie na Gymnázium sv. Mikuláša na základe opatrení a odporúčaní zo strany ministra šklstva SR (rozhodnutie ministra vznikne v najbližších dňoch). Prijímacie konanie sa uskutoční v dňoch 15.6. - 30.6. 2020.

      Vedenie školy

     • PONUKA

     • PK cudzích jazykov ponúka zaujímavú aktivitu

      PK cudzích jazykov ponúka na tento týždeň zaujímavú aktivitu. Viac o projekte si prečítajte v priloženom súbore TU

    • ZÁPIS 2020 výsledky
     • ZÁPIS 2020 výsledky

     • Vzhľadom na kapacitné možnosti školy a ustanovenia školského zákona sme mohli v tomto školskom roku prijať do radov prvákov na ZŠ sv. Mikuláša 44 žiakov. Záujem o prijatie však bol vyšší a teda niektorí zapísaní žiaci zatiaľ nemôžu byť prijatí na ZŠ sv. Mikuláša, čo je nám úprimne ľúto. Vzhľadom na to, že niektorí rodičia z prijatých žiakov avizovali odklad povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, bude ešte dochádzať k posunom poradia. V takomto prípade vás budeme kontaktovať. Žiakov, ktorí nie sú prijatí, bude nutné zapísať v spádovej škole s oznámením skutočnosti, že sú zapísaní na ZŠ sv. Mikuláša, no zatiaľ sú neprijatí. Týmto zároveň žiadame rodičov prijatých žiakov, ktorí sa definítivne rozhodnú pre odklad povinnej školkej dochádzky, aby túto skutočnosť bez odkladu oznámili vedeniu školy. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky je zverejnená na školkom webe medzi tlačivami pre rodičov. V priloženom súbore TU nájdete zoznam podmienečne prijatých (rozhodnutia o prijatí budú vydávané až v priebehu mesiaca jún 2020 počas stretnutia s rodičmi budúcich prvákov) a zoznam zatiaľ neprijatých žiakov. 

     • Klasifikácia žiakov na G sv. Mikuláša

     • Pokyny a usmernenia

      Na základe usmernení Ministerstva školstva SR pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ platia pre učiteľov a žiakov nasledujúce pokyny (vyberáme):

      1. klasifikácia a hodnotenie nemôže byť znížené len na základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin,
      2. priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa,
      3. včase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
      4. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      Okrem toho pedagogická rada pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša prijala dňa 17.4.2020 nasledujúce pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov Gymnázia sv. Mikuláša.

      1. Pri záverečnom hodnotení (vysvedčenie za 2.polrok) budú žiaci Gymnázia sv. Mikuláša hodnotení známkou .

      2. Vzhľadom na nemožnosť naplnenia cieľov predmetu v čase prerušovaného vyučovania nebudú predmety hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, jazykovokomunikačná výchova hodnotené známkou ale slovným vyjadrením absolvoval.

     • Klasifikácia žiakov na ZŠ sv. Mikuláša

     • Pokyny a usmernenia

      Na základe usmernení Ministerstva školstva SR pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ platia pre učiteľov a žiakov nasledujúce pokyny (vyberáme):

      1. priebežné hodnotenie žiakov sa nerealizuje formou klasifikácie,
      2. záverečné hodnotenie žiakov 1. ročníka bude slovné,
      3. Pred postupom do vyššieho ročníka je možné určiť preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ,ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      Okrem toho pedagogická rada pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša prijala dňa 17.4.2020 nasledujúce pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ sv. Mikuláša.

      1. Pri záverečnom hodnotení (vysvedčenie za 2.polrok) budú žiaci ZŠ sv. Mikuláša hodnotení známkou (okrem žiakov 1. ročníka ZŠ).

      2. Vzhľadom na nemožnosť naplnenia cieľov predmetu v čase prerušovaného vyučovania nebudú predmety pracovné vyučovanie, hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, technika hodnotené známkou ale slovným vyjadrením absolvoval.

    • Darovanie 2%
     • Darovanie 2%

     • Milí rodičia. Aj tento rok je možnosť poukázať 2% dane Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša. Tlačivo nájdete TUPrehľadný postup darovania 2% je  v nasledujúcom linku: Ako poukazat 2% daní

      Ďakujeme.

    • KONTAKTY - vyučujeme z domu
     • KONTAKTY - vyučujeme z domu

     • Vyučovanie z domu je novinka nielen pre žiakov a ich rodičov, ale aj pre nás učiteľov. Máme za sebou jeden mesiac v tomto režime, počas ktorého sme mali možnosť naučiť sa veľa nového. Nové situácie si žiadajú nové postupy....Aby sme zefektívnili naše postupy a procesy, prinášame vám na pomoc v čase prerušenia školského vyučovania zoznam emailových a telefonických kontaktov na pedagogických zamestnancov. Na zverejnených kontaktoch sú učitelia dostupní v pracovné dni od 8,00 - 13,00. Vopred ďakujeme za rešpektovanie tohto určeného času. Zoznam kontaktov na pedagogických zamestnancov nájdete TU.

     • Zápisný lístok - prihláška.

     • Možnosť zápisu na ZŠ sv. Mikuláša spustená

      Začínajúc dňom 15.4.2020 máte možnosť zapísať Vaše dieťa na ZŠ sv. Mikuláša v Prešove a to prostredníctvom online formulára na nasledujúcej adrese https://zsmikpresov.edupage.org/register/. Nezabudnite, že nutnou podmienkou pre zaradenie do zoznamu zapísaných žiakov je zaslanie dotazníka pre rodičov a pracovného listu žiaka na emailovú adresu mikulas16presov@gmail.com. Obiidva súbory na zaslanie sú k dispozícii v predchádzajúcich novinkách na našej www stránke. V prípade nejasností nás kontaktujte.

      Vedenie ZŠ sv. Mikuláša v Prešove.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje