• Štatút žiackej školskej rady

    • Preambula

      

            V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z.
     o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

      

     Článok I.

     Základné ustanovenie

     1. Štatút žiackej školskej rady pri gymnáziu sv. Mikuláša
     2. Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov

      

     Článok II.

     Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

     1. Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
      o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     2. ŽŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

      

     Článok III.

     Činnosť žiackej školskej rady

     1. ŽŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania
      a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
     2. ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská  a návrhy, zastupuje žiakov
      aj navonok.
     3. ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
     4. ŽŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť.
     5. ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
     6. ŽŠR volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
     7. ŽŠR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých  členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných                    členov ŽŠR. Na platné uznesenie ŽŠR vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov
      do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽŠR.

      

     Článok IV.

     Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

     1. ŽŠR má 11 členov
     2. Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy.
     3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.
     4. Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov ŽŠR.
     5. Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
     6. Z každej voľby sa robí zápisnica.
     7. Predsedom ŽŠR sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.
     8. Ak zanikne členstvo v ŽŠR napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi ŽŠR sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do ŽŠR.

      

     Článok V.

     Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

     1. Člen má právo:
     1. voliť a byť volený,
     2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR,
     3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR
      a slobodne sa k nim vyjadrovať,
     4. hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR,
     5. predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály.

     Člen ŽŠR je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŽŠR podľa tohto štatútu.

     1. Člen ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
     2. Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

      

      

      

      

      

      

      

     Článok VI.

     Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

     1. Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady
      a koná v jej mene.
     2. Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR.

      

     Článok VII.

     Hospodárenie žiackej  školskej rady

     1. ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
     2. ŽŠR nemá vlastný majetok
     3. ŽŠR hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
     4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac
      pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

      

     Článok VIII.

     ŽŠR zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

      

     Článok IX.

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa .... a od toho dňa nadobúda účinnosť.

      

      

     Dátum .............................................                                        

      

      

     .................................                                               .................................

     podpis predsedu ŽŠR                                                    podpis riaditeľa školy

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje