• Plán duchovných akcií

   • Plán duchovných akcií v školskom roku 2020/2021

    • Svätá omša v kaplnke školy (týždenne).

    Termín: pondelok (detská) počas vyučovania,  -utorok, štvrtok a piatok o 7.30hod.         Zodp.: duchovný správca školy – DSŠ: Mgr. Peter Štieber (bude len určená trieda)

    • Celoškolská svätá omša v kaplnke školy raz mesačne ( len určená trieda).

    Termín: prvý  piatok v mesiaci                                Zodp.: DSŠ: Mgr. Peter Štieber

    • Svätá omša v prikázané sviatky v rámci školského roka a na sviatok svätého Mikuláša.

    Termín: viď. rozpis sv. omší                                   Zodp. DSŠ: Mgr. Peter Štieber

    • Možnosť prijať sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor.

    Termín: každý deň                                                  Zodp.: DSŠ: Mgr. Peter Štieber

    • Adorácia v kaplnke školy.

    Termín: 1x za týždeň                                               Zodp.: DSŠ: Mgr. Peter Štieber

    • Zbierka Biela pastelka.

    Termín: 18. september 2020                                           Zodp.: R. Vargovčík

    • Modlitba svätého ruženca v októbri (v kaplnke školy).

    Termín: určená trieda, ktorá bude mať KNB.                                 Zodp.: učitelia KNB

    • Misijný týždeň v škole.            

    Termín: október  2020                                       Zodp.: DSŠ a učitelia KNB   

    • Posvätenie adventných vencov.

    Termín: 30.11.2020                                                Zodp.: DSŠ

    • Rorátne sväté omše

    Termín: december 2020                                    Zodp.: DSŠ

    • Modlitba Anjel Pána v advente, v rámci hodín KNB (v kaplnke školy).

    Termín: december 2020                              Zodp.: Ľ. Pekáriková

    • Pokračovať v projekte „Modlitby za cirkevné školy v našej diecéze“.

    Termín: celý školský rok                                        Zodp.: všetci učitelia

    • Pokračovať v iniciatíve: Európa pre Krista!

    Termín: 1. týždeň v mesiaci o 12.00 hod. modlitba Anjel Pána     Zodp.: učitelia KNB

    • Duchovné obnovy pre žiakov a študentov.

    Termín: podľa dohody s vedením školy              Zodp.: DSŠ

    • Duchovné obnovy pre učiteľov.

    Termín: podľa dohody s vedením školy               Zodp.: DSŠ

    • Duchovné cvičenia pre učiteľov.

    Termín: 27. – 28. 8. 2020              Zodp.: DSŠ

    • Sviečka za nenarodené deti.

    Termín: 5.11. 2020 (priebežný)                      Zodp.: Ľ. Pekariková

    • Odpustová slávnosť sv. Mikuláša.

    Termín 4.12.2020                                     Zodp.: všetci učitelia

    • Zbierka pre rodiny v núdzi (združ. MAGIS).

    Termín: december  2020                                  Zodp.: Ľ. Pekariková

    • Posviacka tried a priestorov školy.

    Termín: 13.1.2021                                                      Zodp.: DSŠ

    • V pôstnom období sa zúčastniť s jednotlivými triedami počas hodín náboženstva pobožnosti Krížovej cesty v kaplnke školy.

    Termín: pôstne obdobie  2021                                            Zodp.: učitelia KNB

    • Krížová cesta v kaplnke školy.

    Termín: pôst 2021 (piatok počas TH)                         Zodp.: DSŠ a učitelia KNB

    • Celoškolská pobožnosť krížovej cesty.

    Termín: vo Veľkom týždni                                          Zodp.: DSŠ a učitelia KNB

    • Deň Božieho slova.

    Termín: marec 2021                                                 Zodp.: DSŠ a učitelia KNB

    • Projekt: Biela stužka.

    Termín: marec 2021                                                       Zodp.: Ľ. Pekáriková

    • Príprava žiakov 3. ročníka k prvému svätému prijímaniu.

    Termín: máj 2021                                                      Zodp.: DSŠ

    • Projekt: Modlitba mladých za mladých.

    Termín: máj 2021                                                     Zodp.: DSŠ a učitelia KNB

    • Činnosť žiakov a študentov v rámci náboženských krúžkov.

    Termín: stály                                                               Zodp.: učitelia KNB

    • Aktívne zapojenie do akcií duchovného charakteru v rámci farnosti sv. Mikuláša a ACM.

    Termín: stály                                                                Zodp.: učitelia KNB

    • Realizovať hodiny výchovy k čistote, manželstvu a rodičovstvu.

    Termín: podľa plánu                                                    Zodp.: učitelia KNB

    • Úspešne reprezentovať školu v rôznych súťažiach náboženského charakteru.

    Termín: stály                                                                Zodp.: učitelia KNB

    • Modlitba Loretánskych litánií v kaplnke školy v rámci hodín náboženstva.

    Termín: máj 2021                                                    Zodp.: učitelia KNB

    • Modlitba litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v kaplnke školy v rámci hodín náboženstva.

    Termín: jún 2021                                                         Zodp.: učitelia KNB

    • Zapojiť sa do rôznych projektov charitatívneho charakteru.

    Termín: stály                                                                 Zodp.: učitelia KNB

    Školský rok 2015/2016

    • Svätá omša v kaplnke školy (týždenne).

    Termín: pondelok (detská) o 14.00 hod.,  -utorok, štvrtok a piatok o 7.30hod.         Zodp.: školský duchovný správca

    • Celoškolská svätá omša v kaplnke školy raz mesačne.

    Termín: prvý  piatok v mesiaci                                Zodp.: školský duchovný správca

    • Svätá omša v prikázané sviatky v rámci školského roka a na sviatok svätého Mikuláša.

    Termín: viď. rozpis sv. omší                                   Zodp. školský duchovný správca

    • Možnosť prijať sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor.

    Termín: každý deň                                                  Zodp.: ŠDS

    • Modlitby v kaplnke školy cez veľkú prestávku.

    Termín: každý deň                                                  Zodp.: ŠDS

    • Adorácia v kaplnke školy.

    Termín: každý štvrtok od 10.40-12.30                               Zodp.: ŠDS

    • Odpustová slávnosť na sviatok Povýšenie Svätého kríža (Prešov – kalvária).

    Termín: 14 .9.2015                                                  Zodp.: ŠDS a učitelia KNB

    • Národný pochod za život (príprava, organizovanie aktivít propagujúcich hodnoty života na hodinách KNB a Th, účasť na pochode).

    Termín: september 2015, pochod Bratislavou 20.9.2015    Zodp.: ŠDS, učitelia KNB

    • Zbierka Biela pastelka.

    Termín: september 2015                                               Zodp.: R. Vargovčík

    • Modlitba svätého ruženca v októbri (v kaplnke školy).

    Termín: pondelok, streda o 7.30hod.                                 Zodp.: učitelia KNB a tr. učitelia

    • Modlitba svätého ruženca v konkatedrále sv. Mikuláša.

    Termín: október 2015                                               Zodp.: Ľ. Pekariková

    • Františkáni pre žiakov.

    Termín: 4.10. 2015                                                   Zodp.: ŠDS

    • Misijný týždeň v škole.            

    Termín: 10. – 18. 10. 2015                                       Zodp.: ŠDS a učitelia KNB   

    • Posvätenie adventných vencov.

    Termín: 29. 11. 2015                                                Zodp.: ŠDS

    • Modlitba Anjel Pána v advente, v rámci hodín KNB (v kaplnke školy).

    Termín: december 2015                              Zodp.: T. a Ľ. Pekárikové

    • Pokračovať v projekte „Modlitby za cirkevné školy v našej diecéze“.

    Termín: celý školský rok                                        Zodp.: všetci učitelia

    • Pokračovať v iniciatíve: Európa pre Krista!

    Termín: 1. týždeň v mesiaci o 12.00 hod. modlitba Anjel Pána     Zodp.: učitelia KNB

    • Duchovné obnovy pre žiakov a študentov.

    Termín: podľa dohody s vedením školy              Zodp.: ŠDS

    • Duchovné obnovy pre učiteľov.

    Termín: podľa dohody s vedením školy               Zodp.: ŠDS

    • Duchovné cvičenia pre učiteľov.

    Termín: podľa dohody s vedením školy              Zodp.: ŠDS

    • Noc čítania Biblie.

    Termín: december 2015                                       Zodp.: J. Rečičárová

    • Nočná adorácia.

    Termín: december 2015                                        Zodp.: ŠDS, učitelia KNB

    • Rorátna svätá omša v konkatedrále.

    Termín: december 2015                                        Zodp.: ŠDS, učitelia KNB

    • Zbierka pre rodiny v núdzi (združ. MAGIS).

    Termín: december  2015                                      Zodp.: T. Pekariková

    • Posviacka tried a priestorov školy.

    Termín: 8.1.2016                                                      Zodp.: ŠDS

    • Biblická olympiáda, triedne a školské kolo.

    Termín: január 2016                                                   Zodp.: J. Rečičárová, Ľ. Pekariková

    • V pôstnom období sa s jednotlivými triedami počas hodín náboženstva zúčastniť pobožnosti Krížovej cesty v kaplnke školy.

    Termín: pôstne obdobie                                               Zodp.: učitelia KNB

    • Ranná krížová cesta v kaplnke školy.

    Termín: pôst 2016 (pondelok, streda)                         Zodp.: ŠDS a učitelia KNB

    • Púť učiteľov a zamestnancov školy do Ríma.

    Termín: február 2016                                                   Zodp.: ŠDS     

    • Celoškolská pobožnosť krížovej cesty.

    Termín: vo Veľkom týždni                                          Zodp.: ŠDS a učitelia KNB

    • Deň Božieho slova.

    Termín: marec 2016                                                  Zodp.: ŠDS a učitelia KNB

    • Projekt: Biela stužka.

    Termín: 25.3.2016                                                      Zodp.: Ľ. Pekáriková

    • Modlitby Taizé.

    Termín: apríl 2016 ( priebežný)                                 Zodp.: ŠDS a učitelia KNB

    • Celodiecézne stretnutie mladých s otcom arcibiskupom.

    Termín: apríl 2016                                                     Zodp.: ŠDS

    • Príprava žiakov 3. ročníka k prvému svätému prijímaniu.

    Termín: máj 2016                                                      Zodp.: ŠDS

    • Novéna k Duchu Svätému v kaplnke školy cez veľkú prestávku.

    Termín: máj 2016                                                    Zodp.: ŠDS

    • Projekt: Modlitba mladých za mladých.

    Termín: máj 2016                                                       Zodp.: ŠDS a učitelia KNB

    • Činnosť žiakov a študentov v rámci náboženských krúžkov.

    Termín: stály                                                               Zodp.: učitelia KNB

    • Aktívne zapojenie do akcií duchovného charakteru v rámci farnosti sv. Mikuláša a ACM.

    Termín: stály                                                                Zodp.: učitelia KNB

    • Realizovať hodiny výchovy k čistote, manželstvu a rodičovstvu.

    Termín: podľa plánu                                                    Zodp.: učitelia KNB

    • Úspešne reprezentovať školu v rôznych súťažiach náboženského charakteru.

    Termín: stály                                                                Zodp.: učitelia KNB

    • Modlitba Loretánskych litánií v kaplnke školy v rámci hodín náboženstva.

    Termín: máj 2016                                                        Zodp.: učitelia KNB

    • Modlitba litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v kaplnke školy v rámci hodín náboženstva.

    Termín: jún 2016                                                          Zodp.: učitelia KNB

    • Zapojiť sa do rôznych projektov charitatívneho charakteru.

    Termín: stály                                                                 Zodp.: učitelia KNB

     

     

     Prešov 25. 8. 2015                                                   Spracovala: PaedDr. Ľudmila Pekáriková

    Školský rok 2014/2015

     Svätá omša v kaplnke školy (týždenne).

    Termín: utorok, štvrtok a piatok o 7.30hod.         Zodp.: školský duchovný správca

     Celoškolská svätá omša v kaplnke školy raz mesačne.

    Termín: prvý  piatok v mesiaci                                Zodp.: školský duchovný správca

     Svätá omša v prikázané sviatky v rámci školského roka a na sviatok svätého Mikuláša.

    Termín: viď. rozpis sv. omší                                   Zodp.: školský duchovný správca

     Možnosť prijať sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor.

    Termín: každý deň                                                  Zodp.: školský duchovný správca

    Modlitby v kaplnke školy cez veľkú prestávku.

    Termín: každý deň                                                  Zodp.: ŠDS

     Adorácia v kaplnke školy.

    Termín: každý štvrtok od 10.40-12.30                      Zodp.: ŠDS

     Modlitba svätého ruženca v októbri (v kaplnke školy).

    Termín: pondelok, streda o 7.30hod.                                 Zodp.: učitelia KNB a tr. učitelia

     Zbierka Biela pastelka.

    Termín: október 2014                                                Zodp.: Mgr. Vargovčík

     Modlitba Anjel Pána v advente (v kaplnke školy).

    Termín: každý deň, 12.00hod.                                Zodp.: T. a Ľ. Pekárikové

     Pokračovať v projekte „Modlitby za školy“.

    Termín: celý školský rok                                        Zodp.: všetci učitelia

     Pokračovať v iniciatíve: Európa pre Krista!

    Termín: každý deň o 12.00 hod. modlitba Anjel Pána     Zodp.: učitelia KNB

     Duchovné obnovy pre žiakov a študentov.

    Termín: podľa dohody s vedením školy        Zodp.:ŠDS

     Duchovné obnovy pre učiteľov.

    Termín: podľa dohody s vedením školy               Zodp.: ŠDS

     Duchovné cvičenia pre učiteľov.

    Termín: podľa dohody s vedením školy        Zodp.: ŠDS

     Zbierka pre rodiny v núdzi (združ. MAGIS).

    Termín: december  2014                                      Zodp.: učitelia KNB a tr. učitelia

     V pôstnom období sa s jednotlivými triedami počas hodín náboženstva zúčastniť 

    pobožnosti Krížovej cesty v kaplnke školy.

    Termín: pôstne obdobie                                               Zodp.: učitelia KNB

     Celoškolská pobožnosť krížovej cesty.

    Termín: vo Veľkom týždni                                          Zodp.: ŠDS a učitelia KNB

     Projekt: Biela stužka.

    Termín: 25.3.2015                                                       Zodp.: učitelia KNB, BIO

     Príprava žiakov 3. ročníka k prvému svätému prijímaniu.

    Termín: máj 2015                                                        Zodp.: ŠDS

     Projekt: Modlitba mladých za mladých.

    Termín: máj 2015                                                       Zodp.: ŠDS a učitelia

     Činnosť žiakov a študentov v rámci náboženských krúžkov.

    Termín: stály                                                               Zodp.: učitelia KNB

     Aktívne zapojenie do akcií duchovného charakteru v rámci farnosti sv. Mikuláša 

    a ACM.

    Termín: stály                                                                Zodp.: učitelia KNB

     Realizovať hodiny výchovy k čistote, manželstvu

    Termín: podľa plánu                                                    Zodp.: učitelia KNB

     Realizovať 2 duchovné popoludnia v škole.

    Termín: v priebehu školského roka                             Zodp.: učitelia KNB

     Úspešne reprezentovať školu v rôznych súťažiach náboženského charakteru.

    Termín: stály                                                                Zodp.: učitelia KNB

     Modlitba Loretánskych litánií v kaplnke školy v rámci hodín náboženstva. 

    Termín: máj 2015                                                        Zodp.: učitelia KNB

     Modlitba litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v kaplnke školy v rámci hodín 

    náboženstva.

    Termín: jún 2015                                                          Zodp.: učitelia KNB

     Zapojiť sa do rôznych projektov charitatívneho charakteru.

    Termín: stály                            Zodp.: učitelia KNB

     

     

    Školský rok: 2010/2011

    • Svätá omša v kaplnke školy (týždenne).

    Termín: pondelok, stredu a piatok o 7.30hod.         Zodp.: p. kaplán

    • Celoškolská svätá omša v kaplnke školy raz mesačne.

    Termín: prvý  piatok v mesiaci                                     Zodp.: p. kaplán

    • Svätá omša v prikázané sviatky v rámci školského roka a na sviatok svätého Mikuláša.

    Termín: viď. rozpis sv. omší                                         Zodp. p. kaplán

    • Možnosť prijať sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor.

    Termín: každý deň                                                         Zodp.: p. kaplán

    • Adorácia v kaplnke školy.

    Termín: prvý piatok v mesiaci                                     Zodp.: p. kaplán

    • Odpustová slávnosť na sviatok Povýšenie Svätého kríža (Prešov – kalvária).

    Termín: 12.9.2010                                                        Zodp.: spevácky zbor, učitelia

    • Modlitba svätého ruženca v októbri (v kaplnke školy).

    Termín: každý deň, 7.30hod.                                      Zodp.: učitelia KNB a tr. učitelia

    • Zbierka Biela pastelka.

    Termín: október 2010                                                  Zodp.: Mgr. Vargovčík

    • Modlitba Anjel Pána v advente (v kaplnke školy).

    Termín: každý deň, 12.00hod.                                   Zodp.: T. a Ľ. Pekárikové

    • Pokračovať v projekte „Modlitby za školy“.

    Termín: celý školský rok                                             Zodp.: všetci učitelia

    • Pokračovať v iniciatíve: Európa pre Krista!

    Termín: každý deň o 12.00 hod. modlitba Anjel Pána     Zodp.: učitelia KNB

    • Duchovné obnovy pre žiakov a študentov.

    Termín: podľa dohody s vedením školy (štvrtok)                Zodp.:p. kaplán

    • Duchovné obnovy pre učiteľov.

    Termín: raz za štvrťrok                                               Zodp.: p .kaplán

    • Duchovné cvičenia pre učiteľov.

    Termín: podľa dohody                                               Zodp.: p. kaplán

    • Zbierka pre rodiny v núdzi (združ. MAGIS).

    Termín: december 2010                                           Zodp.: učitelia KNB a tr. učitelia

    • V pôstnom období sa s jednotlivými triedami počas hodín náboženstva zúčastniť pobožnosti Krížovej cesty v kaplnke školy.

    Termín: pôstne obdobie                                            Zodp.: učitelia KNB

    • Celoškolská pobožnosť krížovej cesty.

    Termín: vo Veľkom týždni                                           Zodp.: p. kaplán a učitelia KNB

    • Projekt: Biela stužka.

    Termín: 25.3.2011                                                       Zodp.: Ľ. Pekáriková a učitelia KNB

    • Príprava žiakov 3. ročníka k prvému svätému prijímaniu.

    Termín: máj 2011                                                        Zodp.: p. kaplán

    • Projekt: Modlitba mladých za mladých.

    Termín: máj 2011                                                        Zodp.: p. kaplán a učitelia

    • Činnosť žiakov a študentov v rámci náboženských krúžkov.

    Termín: stály                                                                 Zodp.: učitelia KNB

    • Aktívne zapojenie do akcií duchovného charakteru v rámci farnosti sv. Mikuláša a ACM.

    Termín: stály                                                                 Zodp.: učitelia KNB

    • Realizovať hodiny výchovy k čistote, manželstvu a rodičovstvu.

    Termín: podľa plánu                                                    Zodp.: učitelia KNB

    • Realizovať 2 duchovné popoludnia v škole.

    Termín: v priebehu školského roka                          Zodp.: Franková, Vargovčík

    • Úspešne reprezentovať školu v rôznych súťažiach náboženského charakteru.

    Termín: stály                                                                  Zodp.: učitelia KNB

    • Modlitba Loretánskych litánií v kaplnke školy v rámci hodín náboženstva.

    Termín: máj 2011                                                         Zodp.: učitelia KNB

    • Modlitba litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v kaplnke školy v rámci hodín náboženstva.

    Termín: jún 2011                                                          Zodp.: učitelia KNB

    • Zapojiť sa do rôznych projektov charitatívneho charakteru.

    Termín: stály                                                                  Zodp.: učitelia KNB

     

     

     

     

     Prešov 28.8.2010                           Spracovala: PaedDr. Ľudmila Pekáriková

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje