• Program ŽIVOT A LÁSKA

   • ´

    MŠ SR  29.6.1998 schválilo učebné osnovy Výchovy k manželstvu a rodičovstvu pod číslom 2493/1998 – 41, ktoré platia od 1.9.1198.

    Podstata programu Život a Láska

         Cieľom programu je inšpirovať rozvoj upevňovaním vlastných základov v deťoch a mládeži, ktorý sa opiera o všeobecné hodnoty.

    Program vyžaduje poznávanie pravdy o svete, aby žiaci tento svet mohli premieňať pre osobné a všeobecné dobro. Ide o inšpiráciu tvorivej reflexie detí a mládeže nad reáliami skutočnosti, aby sami mohli hľadať odpoveď na základné otázky: AKO ŽIŤ? AKO POSTUPOVAŤ? ČO JE DOBRÉ A ČO ZLÉ?

          Nájdenie správnej odpovede závisí od poznania plnej pravdy o človeku ako osobe. Preto program predpokladá pozrieť sa vo svetle pravdy na ľudskú prirodzenosť a hľadať v nej smery pre výchovu a sebavýchovu.

          Program zdôrazňuje prípravu na nastávajúcu neľahkú etapu života – na mladosť. Má pomôcť žiakom stávať sa čoraz viac sebou a dosiahnuť plnosť tej zrelosti, ktorú mu umožňuje sama ich prirodzenosť, poznávať a rozvíjať svoje možnosti (potenciálny rozvoj síl) a talenty.

          Program inšpiruje prorodinné postoje: chlapcovi pomáha v dozrievaní k otcovstvu a dievčine k materstvu. Program umožňuje poznať na stupni vlastného vývoja pravdu o svojej dôstojnosti, zároveň v pohlavnej oblasti. Ak nespĺňa očakávania žiaka ani dom, ani škola – o najdôležitejších veciach života sa dozvie hocikde, akokoľvek, od kohokoľvek – s veľkou škodou pre seba a možno aj s dôsledkami na celý život.

          Program ukazuje úsilie a ťažkosti pri dosahovaní zrelosti, ktorá sa nadobúda radosťou z víťazstiev,  ale i smútkom, nezdarom, zápasom so samým sebou. V tejto námahe nás nikto nemôže zastúpiť. Je možné jedine pomáhať – odbornou (profesionálnou) preorientáciou.

    Školský vek je časom, kedy sa človek stáva niekým, je kľúčovým obdobím na celý život.

           Program kladie dôraz na osobnú kultúru a kultúru spoločenského spolužitia, na vytváranie v sebe schopnosti spolupráce, na formovanie občianskych cností, zároveň na prehlbovanie ekologického vedomia a ochrany zdravia. Nezamlčuje fakt existencie náboženstva.

            Metóda realizovania programu ŽIVOT A LÁSKA, najvšeobecnejšie chápaná, môže byť prirovnaná nie natoľko k práci sochára obrábajúceho bezforemný živý mramor podľa vlastných, alebo nanútených koncepcií, ale k záhradníkovi, ktorý sa s úctou skláňa nad kvet, ktorému pomáha k rastu. Podobne sa učiteľ skláňa nad žiaka – jediným a neopakovateľným, plným známych i ešte nepoznaných možností (vnútorných rozvojových síl).  To ešte neznamená zrieknutie sa požiadaviek. Rast vyžaduje čoraz väčšie požiadavky.

             Záverom treba zdôrazniť, že škola formujúca intelekt žiaka vovedením ho do reťaze mnohých vedeckých odborov, nemôže obísť inšpiráciu rozvoja toho, čo je najpodstatnejšie: rozvoj samotného človečenstva. Nie každý musí byť matematikom, biológom, inžinierom, lekárom, ale každý – pre svoje dobro a pre dobro iných – musí byť  č l o v e k o m.

              Deti a mládež predstavujú mimoriadne bohatstvo krajiny, bohatstvo nádeje a budúcnosti.Budúcnosť Slovenska, Európy a sveta. Ide o to, aby Slovensko, (zároveň aj iné krajiny) bolo „rodinou“ – stavalo sa domovom ľudí so silnými putami a väzbami, domovom súladu, poriadku, harmónie, rozvoja. Domovom budovania a nie ničenia. Domovom lásky a nie nepriateľstva. Domovom života – a nie smrti. Program výchovy ŽIVOT A LÁSKA túži byť tehličkou pri uskutočňovaní tohto cieľa. Program nemá v úmysle nahrádzať výchovu v rodine. Môže ju jedine dopĺňať v školskej činnosti.  Tento program na našej škole vyučujú: PaedDr. Terézia Pekáriková a PaedDr. Ľudmila Pekáriková.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje