• Svätý Mikuláš

   •  

        Tento svätec je známy v celom kresťanskom svete. Na Východe, kde žil a účinkoval. Na Západe, kde opatrujú jeho sväté relikvie, ktoré Taliansko chráni a uctieva v Bari, hlavnom meste kraja Puglia.

         Svätý Mikuláš sa narodil v Patare v Lýcii na južnom pobreží Malej Ázie okolo roku 270 ako jediný syn zbožných a bohatých rodičov. Od útlej mladosti rástol s ním aj súcit k chudobným, ktorých štedro podporoval a obdarúval. Jeho štedrosť bola skvelá tým, že robil dobre potajomky, pridržiaval sa tak Kristovho pravidla:„...nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá“ (Mt6,3).

    Svätý Mikuláš po smrti svojich rodičov predal všetok zdedený majetok, opustil svoju vlasť a odišiel do Myry (dnes obec Dembre v južnom Turecku) ku svojmu strýcovi, biskupovi v tom meste, a povedal mu: „Som celkom slobodný od  všetkého, môžem sa  stať kňazom!“

    Z Božej vôle sa stal nielen kňazom, ale po smrti strýca, biskupa, si ho veriaci zvolili za biskupa v Myre, lebo poznali jeho svätý a bohumilý život. Jeho biskupský dom bol otvorený pre chudobných a trpiacich, jeho srdce bolo otvorené všetkým vo dne i v noci, jeho ruka bola stále pripravená rozdávať. Bol štedrým dobrodincom, plným Kristovej lásky k blížnemu.

         V tom čase nad Rímskou ríšou panovali cisári Dioklecián a Maximián, ktorí krvavo prenasledovali kresťanov. Zákonmi prikazovali, aby každý občan obetoval pohanským bohom. Kto neposlúchol a obžalovali ho ako kresťana, toho ukrutne mučili, a ak to nepomohlo, usmrtili ho. Biskup Mikuláš sa nedal zastrašiť. Chodil po svojom biskupstve a všade hovoril o nerozumnosti modlárstva, všade ohlasoval evanjelium, všade hovoril, že Pán Ježiš je pravý Boh, Syn  nebeského Otca, Spasiteľ sveta a že iba jeho učenie je pravdivé a pravé. Povzbudzoval veriacich k stálosti vo viere. Napokon ho uväznili. V žalári bol od roku 303.  V roku 313 dal Konštantín Veľký slobodu všetkým kresťanom. Vtedy bol aj Mikuláš prepustený  zo žalára. Vrátil sa na svoj biskupský stolec v Myre. Pre dlhé a veľké utrpenie v prenasledovaní dostal prímenie Vyznávač.

          Svätý Mikuláš zomrel 6. decembra niekedy medzi rokom 345 a rokom 352. Jeho telo pochovali v biskupskom chráme v Myre. Na Východe okrem 6. decembra slávia sviatok sv. Mikuláša aj 9. mája, a to ako sviatok prenesenia relikvií sv. Mikuláša z Myry do mesta Bari v južnom Taliansku. Svätého Mikuláša znázorňujú  rozlične, ale väčšinou ako biskupa s dlhou bielou bradou.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje