• História školy

    • Základná škola vznikla na základe zriaďovacej listiny zo dňa 1.7.1991 a jej zriaďovateľom bol Rímsko-katolícky biskupský úrad Košice. Vznikla konverziou štátnej školy a svoju činnosť začala 1.9.1991. Vznik školy sprevádzali veľké protesty učiteľov aj rodičov v štátnej ZŠ, mimoriadne rodičovské združenie, petície nesúhlasiacich rodičov, zhromaždenia, štrajky aj v postavených stanoch v školskom areáli, komentovanie tejto zložitej situácie médiami, rôzne sťažnosti na Kanceláriu prezidenta ČSFR, žaloby na Okresnú prokuratúru v Prešove aj na Generálnu prokuratúru SR. Vo všetkých prípadoch však bola potvrdená správnosť a opodstatnenosť vyradenia štátnej ZŠ Duklianska, Prešov zo siete štátnych škôl a tak podporený vznik novej cirkevnej základnej školy. Na škole bolo v tom čase 26 tried a 724 žiakov. Od svojho začiatku poskytovala vzdelávanie a výchovu žiakov na kresťanských princípoch. Riaditeľom školy bol v jej začiatkoch PaedDr. Jozef Berta a v tejto funkcii pôsobil aj počas nasledujúcich 24 rokov až po svoj odchod do dôchodku v auguste 2015. Zástupcom pre ZŠ sa stal PaedDr. Róbert Hudák, ktorý túto pozíciu zastával až do februára 2016. Od 1.9.1993 boli na škole zriadené aj triedy gymnázia – 2 triedy 4-ročného a 1 trieda osemročného gymnázia. Škola sa premenovala na Základná škola a gymnázium sv. Mikuláša a bola jedinou školou tohto typu v rámci celého Slovenska. Postupom času klesal počet tried na ZŠ a pribúdali triedy na gymnáziu. Od 1. 1. 2004 sa nástupcom zrušenej ZŠ a gymnázia sv. Mikuláša Prešov stalo rozhodnutím MŠ SR o zaradení do siete škôl SR novozriadené Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša Prešov. Vzhľadom na vysoký záujem o osemročné štúdium na gymnáziu boli od šk. roku 1999/2000 otvárané iba triedy v osemročnej forme štúdia. V roku 2016 sme opätovne otvorili v gymnáziu aj triedu so štvorročnou formou štúdia. Na pozícii zástupcov pre gymnázium postupne pôsobili Mgr. Ján Goliáš a RNDr. Jozef Brudňák. Od 1.februára 2016 pôsobí na škole nové vedenie. Riaditeľom školy sa stal RNDr. Marcel Tkáč a v pozícii zástupcov nastúpili: PhDr. Vlasta Kopčáková, PhD. – zástupca pre gymnázium, RNDr. Bibiána Melegová – zástupca pre ZŠ a RNDr. Valéria Jacková v pozícii ekonomického zástupcu riaditeľa školy.

     Na škole pôsobili od jej začiatku viacerí duchovní otcovia. V súčasnosti je to Mgr. Vladimír Nemec, ktorý je v poradí už jedenástym duchovným správcom na škole. Pred ním to bol Mgr. Ján Kulan, ktorý nastúpil po Mgr. Petrovi Lazorovi, ktorý na škole pôsobil najdlhšie a to 6 rokov. V priestoroch školy je od jej začiatkov zriadená kaplnka sv. Mikuláša, ktorá v roku 2016 prešla rozsiahlou rekonštrukciou spojenou s jej zväčšením. Od decembra 2015 sú v kaplnke umiestnené relikvie 1.stupňa patróna našej školy sv. Mikuláša. Duchovný život školy je dynamický a zahŕňa mnoho aktivít. Sú to najmä duchovné obnovy žiakov a učiteľov, pravidelné ranné a detské sväté omše, spoločné pobožnosti a modlitby. Okrem toho sa žiaci a učitelia školy podieľajú na mnohých charitatívnych aktivitách a zbierkach, sme zapojení v projekte adopcie na diaľku, podieľame sa na aktivitách organizovaných farnosťou a spolupracujeme s rehoľnými spoločenstvami, ktoré pôsobia na území mesta Prešov.

     Na škole je rekonštruovaná veľká telocvičňa. Žiaci školy získavali dlhodobo úspechy aj športových súťažiach, V začiatkoch to bol hlavne sálový futbal, kde chlapci boli víťazmi celoslovenského kola v sálovom futbale cirkevných škôl. Neskôr to bol hlavne florbal. Hlavne v dievčenských kategóriách získavali naše žiačky nielen celoslovenské úspechy ale bodovali aj v medzinárodných súťažiach v toto športe. Tradícia tohto športu na našej škole naďalej pretrváva a naďalej máme mnoho záujemcov. Na škole ma dlhodobú tradíciu aj šach a šachové súťaže.

     Na škole od samotného začiatku rozvíja voju činnosť aj školský klub detí, ktorého činnosť je doplnkovou službou pre žiakov a ich rodičov. Žiaci majú v školskom klube detí možnosti aktivizácie v podobe viacerých krúžkov a samozrejme je to aj podpora vzdelávania pod dohľadom skúsených vychovávateľov.

      Škola a jej žiaci dosahovala a dosahuje dlhodobo veľmi dobré výsledky vo vedomostných olympiádach a to hlavne v prírodovedných predmetoch biológia a chémia. Žiaci získali ocenenia nielen na regionálnej a celoslovenskej úrovni, ale aj v medzinárodnom meradle. Žiaci školy úspešne reprezentovali SR a získavali medaily a ocenenia v mnohých krajinách Európy a celého sveta – USA, Taiwan, Gruzínsko, Irán, Švédsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Tunisko....Tieto výsledky nezostali nepovšimnuté – viacerí žiaci ale aj pedagógovia boli ocenení prezidentom SR, ministrom školstva SR, zriaďovateľom školy, primátormi mesta Prešov, rektormi univerzít...Škola dlhodobo spolupracuje so vzdelávacími a vedeckými inštitúciami na celom Slovensku. O kvalite vzdelávania na našej škole svedčia aj veľmi dobré výsledky na maturitných skúškach v celoslovenskom meradle, úspešnosť absolventov pri prijímaní na SŠ a VŠ a ich uplatnenie v mnohých oblastiach verejného života.

     V školskom roku 2005/2006 začala svoju činnosť v priestoroch našej školy rozvíjať aj CZUŠ sv. Mikuláša a tak rozšírila možnosti osobného rozvoja žiakov nielen našej školy.

     V roku 2010 prešla do vlastníctva Gymnázia a základnej školy sv. Mikuláša celá budova školy ako aj priľahlé pozemky. Vzhľadom na charakter výziev zo štrukturálnych fondov EÚ sme však buhužiaľ neboli oprávnenými žiadateľmi v projektoch, ktoré by napomohli zlepšiť exteriér a areál školy.

     V súčasnosti pôsobí škole na škole viac ako 50 pedagogických pracovníkov. Okrem toho sú to dlhodobí nepedagogickí pracovníci – kuchárky v našej školskej jedálni, upratovačky, školník, noční strážnici a pracovníčky na personálnom a ekonomickom oddelení.

     Rok 2016 je pre nás rokom pripomenutia si 25 rokov existencie našej školy. V mesiaci február sme absolvovali ďakovnú púť zamestnancov a žiakov školy do Ríma. Okrem ďakovania to bol aj čas prosieb o Božie požehnanie pre našu školu do ďalších rokov jej činnosti. Veríme, že toto dielo bude posväcované Božou priazňou a naša škola bude naďalej spoločenstvom uprostred ktorého je živý Ježiš Kristus. Tak nám Pán Boh pomáhaj.

     Od 1.9.2017 došlo na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR k zmene názvu školy na Katolícka spojená škola sv. Mikuláša s tým istým sídlom a IČO. Organizačné zložky školy zostali zachované ako Gymnázium sv. Mikuláša a Základná škola sv. Mikuláša.

      

     spracoval: RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ školy

     Prešov, 1.9.2017

      

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje