• Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu.
   • Apoštolské požehnanie pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

   • Pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy sme sa zúčastnili ďakovnej púte do mesta Rím. Do ďalších rokov existencie našej školy sme si odviezli Apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!
   • V oobdobí posledných 10 rokov získali naši študenti významné ocenenia na medzinárodných súťažiach napr. na Taiwane, v USA, v Nemecku, v Tunisku, v Turecku, v Španielsku, vo Švédsku, v Azerbajdžane... Okrem toho získavajú popredné umiestnenia aj v celoslovenských a krajských súťažiach. Viac v novinkách a na stránkach vybraných predmetov.
   • Láska
   • Evanjelium a kresťanská výchova.
   • Skúsenosť
   • Múdrosť a rozvážnosť ako záruka kvality.
   • Pripravenosť
   • Spoločenstvo a modlitba.
   • Víťazstvo
   • S večným Víťazom na ceste za malými aj veľkými víťazstvami.
   • Poslanie
   • Choďte do celého sveta.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Rozširujúce štúdium INF na PF UPJŠ pre nový školský rok
   • 30. 6. 2020
   • Pre školský rok 2020/2021 opätovne otvárame Rozširujúce štúdium informatiky na PF UPJŠ v Košiciach, s tým, že pre daný školský rok vybraným záujemcom, max 20 študentom, uhradíme školné z národného projektu (pre oba semestre) v prípade predĺženia národného projektu. Pre financovanie zvyšných 3 semestrov vyvinieme úsilie nájsť finančné prostriedky. Z prihlásených uchádzačov bude spravený výber na základe vyplneného dotazníka dostupného na http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/366622?lang=sk od 1.7.2020. Pozor prihlásiť sa na rozširujúce štúdium Informatiky je možné len do 15.7.2020.

   • Čítať viac
   • ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
   • 29. 6. 2020
   • V mesiaci február a marec počas prezenčnej formy vyučovania žiaci prímy, sekundy a tercie čítali anglické knihy podľa vlastného výberu. Následne sa na našej škole uskutočnila ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU. Žiaci písali test, ktorý overil ich čitateľské kompetencie. Potom prebiehala ústna časť. Tá zahŕňala prezentovanie obsahu knihy pred porotou, v ktorej boli prítomní Mgr. Martina Bartková, Mgr. Daniela Tkáčová a Adam Kaščák, ale aj starší žiaci z triedy septima Oliver Reguli, Timotej Harčár a Lívia Gajdošová. Najlepšie v triede príma sa umiestnili títo žiaci: 1. miesto Jakub Verčimák, 2. miesto Samuel Šitár a 3. miesto Šimon Križan. Víťazmi v triede sekunda sú: 1. miesto Viktória Kuchárová, 2. miesto Barbora Baranová a 3. miesto Kamila Klimovičová. A v triede tercia zvíťazili: 1. miesto Jozef Jabczun, 2. miesto Štefan Hudačko a 3. miesto Timea Hitríková a Adam Havrilla. Všetk

   • Čítať viac
   • ZÁVER školského roka 2019/2020
   • 29. 6. 2020
   • V utorok 30.6.2020 ukončujeme školský rok 2019/2020. Začíname v triedach od 8,00 zhodnotením výchvno-vzdelávacich výsledkov, pokračujeme spoločnou modlitbou cez škoský rozhlas a končíme odovzdávaním vysvedčení o 10,00 hod. Po skončení si žiaci vyzdvihnú obedové balíčky a idú domov. V ŠKD bude na základe zisteného záujmu otvorené jedno oddelenie a to do 15,00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

   • Čítať viac
   • Čo vieš o hviezdach
   • 24. 6. 2020
   • Tento rok sa i napriek nepriaznivým podmienkam realizoval 30. ročník vedomostnej súťaže “Čo vieš o hviezdach“. Jozef Jabczun obsadil v okresnom kole 1. miesto a Matej Kmec 5. miesto. Súťažiaci riešili otázky z rôznych oblastí astronómie, grafické úlohy, astronomické príklady a samozrejme aj “slepé” mapky oblohy. Krajské a celoštátne kolo organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Tu získal Jozef Jabczun v krajskom kole pekné 2. miesto a v celoštátnom kole 8. miesto (69 účastníkov, výsledková listina).

   • Čítať viac
   • Celoslovenské kolo GQIQ 2020 a Geografická olympiáda
   • 24. 6. 2020
   • Tohto šk. roku nás na okresnom kole geografickej olympiády úspešne reprezentovali aj žiaci 5. ročníka, prímy a sekundy. Druhé miesto získal Jozef Jurko zo sekundy B v kategórii F, ktorý sa úspešne zapojil do celoštátneho kola geografickej súťaže GQIQ.

    Ďalšie 2. miesto získal Martin Marcinčin z 5.B v kategórii G. Nina Koščová získala 5. miesto. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Natália Mišenková a Filip Husovský.

   • Čítať viac
   • Prijímacie konanie na 8rG sv. Mikuláša - výsledky
   • 18. 6. 2020
   • Na základe výsledkov testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a na základe ďalších kritérií prijatia na Gymnázium sv. Mikuláša zverejňujeme výsledky prijímacích skúšok konaných v dňoch 15.6. a 18.6. Žiaci, ktorí sú prijatí, sa prostredníctvom zákonných zástupcov prídu zapísať zajtra 19.6.2020 v čase od 14,00 - 16,00 hod. do kancelárie zástupcov r.š.. Zápis do 1. ročníka (príma) Gymnázia sv. Mikuláša koordinuje z.r.š pre gymnázium PhDr. Vlasta Kopčáková, PhD. K zápisu potrebujete predložiť Vyhlásenie o nastúpení, resp. nenastúpení na našu školu, ktoré je dostupné TU. Zápisné lístky, tak ako ich poznáte z minulosti, nebudú potrebné. Žiaci, ktorí vyhoveli podmienkam prijatia, no sú neprijatí, majú možnosť prostredníctvom zákonných zástupcov podať odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy adresované zriaďovateľovi školy (Košická arcidiecéza, školský úrad). Predmetné odvolanie j

   • Čítať viac
   • OBNOVA školského vyučovania na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6. - 9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša
   • 17. 6. 2020
   • Na základe povolenia od zriaďovateľa Košická arcidiecéza, obnovujeme s platnosťou od 22.6.2020 do 30.6.2020 školské vyučovanie na Gymnáziu sv. Mikuláša a v 6. - 9. ročníku ZŠ sv. Mikuláša. Nástup žiakov na vyučovanie je od 7,30 hod. do 8,00 hod. Vyučovanie bude prebiehať v jednotlivých triedach od 8,00 hod. do 11,00 hod. V čase od 11,00 hod. - 11,30 hod. budú v triedach triednické práce (upratovanie skriniek a šatní, odovzdávanie učebníc...). Od 11,30 hod. - do 12,15 hod. majú žiaci z týchto tried zabezpečený obed. Prihlásiť sa na odber stravy je možné do 19.6.2020 do 14,00 hod. Od 12,30 hod. - 13,30 hod. budú obedovať žiaci 1.stupňa ZŠ podľa jednotlivých oddelení ŠKD. Po skončení obeda do 16,00 hod. bude prebiehať činnosť v ŠKD. Žiaci 1. - 5. ročníka ZŠ pokračujú vo vyučovaní podľa pôvodných pravidiel platných od 1.6.2020. O konkrétnom programe na jednotlivé dni budú novonastúpení žiac

   • Čítať viac
   • Netradičná online hodina ruského jazyka
   • 17. 6. 2020
   • Pri príležitosti Dňa ruského jazyka a Dňa Ruska v spolupráci s Ruským centrom Prešovskej univerzity v Prešove mali žiaci Septím našej školy možnosť zúčastniť sa zaujímavej online hodiny ruského jazyka. Hodina sa konala 12. júna- v Rusku sa tento deň oslavuje ako Deň Ruska a témou hodiny bol život a tvorba významného ruského básnika a prozaika A.S. Puškina, ktorý je aj tvorcom spisovného ruského jazyka a deň jeho narodenia 6. jún sa v Rusku oslavuje ako Deň ruského jazyka. Hodinu viedla pracovníčka Ruského centra p. Gabriela Turisová, ktorá prezentovala zaujímavé informácie, pričom aktívne sa zapájali aj žiaci, najmä vo vedomostnom kvíze v závere hodiny. Online hodina bola veľkým prínosom najmä pre tých žiakov, ktorí budú v budúcom roku maturovať z ruského jazyka. Ďalšie informácie sa môžete dozvedieť v nasledujúcich linkoch:

   • Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Partnerská škola PF UPJŠ Košice
  • Renovabis
  • Partnerská škola Prešovská univerzita
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Amavet klub č.957
  • Rodičovské združenie pri GaZŠ sv.Mikuláša
  • Adopcia na diaľku
  • DofE Slovakia
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre G a ZŠ 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0917635212 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

  • Valentín na škole
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Mikulášsky polliter
  • MILUJEM PREŠOV
  • Ruské slovo- krajské kolo
  • Študentský ples
  • Prvácka pasovačka
  • Zahraničná exkurzia – Veda v Brne, Viedni a Bratislave
  • NIE DROGÁM 2019
  • Festival vedy a techniky 2019
  • Milión detí sa modlí ruženec
  • Misijný týždeň ešte raz...