• K predmetu

   • Učebné osnovy pre Gymnázium a ZŠ

    Učebné_osnovy_ZŠ.pdf

    Učebné_osnovy_G.pdf

     

    K slovenskému jazyku patria aj ďalšie rozširujúce predmety:

    Práca s informáciami a komunikácia  –  PIK

     

     5. ročník ZŠ, 1. ročník G (príma)

     

     1 hod. týždenne

     

    Predmet slúži ako propedeutika žiakov prímy na samostatnejšiu prípravu na vyučovaciu hodinu bez potreby rodiča, doučovateľa. Žiaci sa zdokonalia v rôznych druhoch čítania textu, samostatnom vyjadrovaní a riešení problémov. Dôraz sa kladie na prácu s tlačeným textom (tréning čítania s porozumením, zážitkové a informatívne čítanie, identifikácia kľúčových pojmov v texte, hľadanie súvislostí), prácu s grafmi, tabuľkami a mapami, prácu s odbornými textami z rôznych oblastí a rôznych žánrov, reprodukciu myšlienok vlastnými slovami, zostavenie osnovy textu, diskusiu, vyjadrenie obsahu jednou vetou, zostavenie pracovného postupu. Rozvíja sa verbálna aj neverbálna komunikácia, prezentácia pred triedou, spracovanie informácií z médií – printové médiá, televízia, rozhlas, internet. 

    Medzipredmetové vzťahy v predmete  sa uplatňujú  formou prierezových tém, prostredníctvom IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu: e-maily, využívanie programu Word pri tvorbe textov, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách.

    Cieľom je naučiť žiakovsamostatne bádať, hľadať a efektívne pracovať s informáciami, zdokonaliť sa v rôznych formách komunikácie, tvorivo poznávať realitu a riešiť problémy, zdokonaliť kritické myslenie, vidieť veci v súvislostiach, osvojiť si prácu v skupinách a zlepšiť schopnosť prezentácie výsledkov.

     

     

    Jazykovokomunikačná výchova  –  JAV

     

     2., 3., 4. ročník G (sekunda, tercia, kvarta)

     

     1 hod. týždenne

     

    Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka. Faktograficky presýtený obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov. Do popredia sa dostávajú komunikačné spôsobilosti a zároveň sa pre žiakov didakticky dotvára relatívne ucelený systém jazyka. Najväčší akcent sa pritom kladie na dramatizáciu prozaických textov, čitateľskú gramotnosť, rozvoj čitateľských a interpretačných kompetencií, schopnosť argumentovať a komunikovať elektronickou poštou – emailom.

                Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií (spôsobilostí) považujeme za východisko kvalitnejších výsledkov celého školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote.

    Analýza a interpretácia literárnych diel poskytne žiakom priestor na sebauvedomenie. Dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, umožní dokázať vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky.

    Medzipredmetové vzťahy v predmete  sa uplatňujú  formou prierezových tém, prostredníctvom IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu: e-maily, využívanie programu Word pri tvorbe textov, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách.

    Cieľom je pripraviť žiakov na konkrétne zvládnutie rôznych komunikačných situácií, vychovať empatického mladého človeka s pevnými morálnymi a hodnotovými zásadami a úprimným vzťahom k Bohu, Cirkvi a tradíciám. Na princípoch lásky a spravodlivosti chceme u žiakov pestovať princípy dobra, spolupatričnosti, vzájomnej úcty, národnej hrdosti, pozitívny vzťah k školskému a rodinnému spoločenstvu.

    Dôležité je podnecovať žiaka objavovať svet a získavať vedomosti, zručnosti a postoje osobným bádaním a tvorivosťou, rozvíjať a posilňovať čitateľskú gramotnosť v rámci jednotlivých ročníkov a zložiek predmetu. Klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text, zamerať sa na čítanie s porozumením, prehĺbiť zručnosti pri čítaní praktických písomností aj umeleckých textov.

    Rozvíjať schopnosti žiaka poznávať svet a zmocňovať sa ho esteticko-umeleckými prostriedkami, usilovať sa odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie o jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie  k pochopeniu špecifík, ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie reality. Utvárať etické hodnoty, rozvíjať schopnosť vcítiť sa do života iných ľudí,  schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov i skupín. Vytvárať primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá.     

     

     

     

     

    Školská knižnica

     

     Vedúca: Mgr. Miriam Kohutová

     

    Výpožičný čas: pondelok, utorok, štvrtok, piatok – 13,45 – 15,00

     

    V školskej knižnici nájdete cca 5000 knižných titulov z beletrie i odbornej literatúry pre žiakov rôznych vekových kategórií aj pre učiteľov. Našu ponuku priebežne dopĺňame o nové tituly – hlavne o „povinnú“ mimočítankovú literatúru.

    Budeme sa snažiť naďalej inovovať a zútulňovať priestory našej knižnice, aby sa v nej dobre cítili všetci milovníci literatúry, ktorí knižnicu využívajú aj ako čitáreň a študovňu.

    Prínosom pre knižnicu bude vlastná stránka, ktorá ponúkne efektívnejší prehľad titulov.

    Systematický prehľad titulov podľa ročníkov, literárnych období a smerov nájdete na stránke www.jazykovy-team.yw.sk

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje