• Prijímacie skúšky 2020
     • Prijímacie skúšky 2020

      29. 5. 2020

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 25.5.2020 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímacieho konania do 1.ročníka osemročných gymnázií upravujeme podmeinky pre prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove nasledovne:

      • termín konania - 1. termín 15.júna, 2.termín - 18.júna . Presný časový harmonogram bude uvedený v pozvánke.
      • obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 1 (1.-4. ročník ZŠ).
      • forma prijímacej skúšky: všetci žiaci sa podrobia písomným testom zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
      • žiaci budú zoradení podľa dosiahnutých bodov, ktoré budú prideľované podľa nasledujúcich hlavných kritérií:

      Hlavné kritériá:

      1) Úspešnosť na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a literatúry - 42,5 % podiel

      2) Úspešnosť na prijímacích skúškach z matematiky - 42,5 % podiel

      3) Priemerný prospech v 1.polroku 5.ročníka ZŠ - 10,0 % podiel

      4) Iné (absolvovanie hodín katolíckeho náboženstva (1b), odporúčanie kňaza (2b), súťaže doložené diplomom (športové a umelecké 1b, predmetové 2b) – 5,0 % podiel.

      Pomocné kritériá:

      1) Výsledky testovania T5

      Na úspešné vykonanie prijímacích skúšok je potrebné získať aspoň 40% bodov z matematiky a aspoň 40% bodov zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci so ŠVVP (nutné dokladovať) budú mať upravený čas testovania podľa odporúčaní CPPPaP. Pomocné kritérium bude rozhodovať o poradí pri rovnosti bodov hlavných kritérií.

      KOMPLETNÉ KRITÉRIA TU.

       

    • OBNOVUJEME školské vyučovanie na ZŠ sv. Mikuláša
     • OBNOVUJEME školské vyučovanie na ZŠ sv. Mikuláša

      25. 5. 2020

      S účinnosťou od 1.6.2020 so súhlasom zriaďovateľa školy a v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR obnovujeme činnosť v ZŠ sv. Mikuláša a činnosť ŠKD. Reagujeme tak aj na záujem zo strany zákonnych zástupcov žiakov o obnovenie školského vyučovania. Obnovené školské vyučovanie bude prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu:

      • 7,00 - 8,00 schádzanie žiakov, príchod do tried.
      • 8,00 - 11,30 dopoludňajšia činnosť (vypracovávanie zadaní, prehlbovanie učiva, opakovanie, blokové vyučovanie, práca v skupinách)
      • 11,30 - 13,30 obed po jednotlivých skupinách
      • 13,30 - 16,00 popoludňajšia činnosť v ŠKD - pre záujemcov (pohybové aktivity, didaktické hry pod vedením vychovávateľov)

      Pred prvým nástupom do školy žiaci donesú :

      • 2x ochranné rúško a hygienické vreckovky,
      • prezúvky, písacie potreby, zošit (ostatné pomôcky oznámia vyučujúci počas 1. dňa v škole)
      • podpísané vyhlásenie rodičov o zdravotnom stave dieťaťa - TU.

      Vyučovania na 1.stupni ZŠ budú koordinovať a viesť triedni učitelia. Vyučovanie v 5.ročníku ZŠ bude sústredené na SJL, MAT a ANJ a to hlavne smerom k prijímacim pohovorom na gymnázium. Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia vo štvrtok 28.5. po porade s vedením školy.

      Pred prvým nástupom do školy je nutné do štvrtku 28.5.2020 do 14,00 opätovne prihlásiť vaše dieťa na stravu a to prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke školy (email, telfonicky alebo aplikácia strava.cz). 

      Vstup zákonnych zástupcov do budovy školy pri rannom schádzaní nie je dovolený. Dieťa sa pred každým nástupom podrobí meraniu telesnej teploty bezdotykovým teplomerom. V škole sú zabezpečené všetky aktuálne hygienické normy a požiadavky na dezinfekciu.

      TEŠÍME SA NA VÁS.

    • Aj napriek mimoriadnej situácii sme boli úspešní
     • Aj napriek mimoriadnej situácii sme boli úspešní

      14. 5. 2020

      Študentské vedecké práce boli registrované v súťaži SOČ ešte pred vypuknutím mimoriadnej situácie a to umožnilo jej organizátorom uskutočniť tento rok Krajské kolo SOČ dištančnou formou aj bez osobnej prezentácie. Práce hodnotila krajská odborná hodnotiaca komisia a našu školu v 4 súťažných odboroch v tomto školskom roku reprezentovali 7 súťažiaci:

      V odbore Biológia: K. Katuščáková, R. Baranová - úspešné riešiteľky

      V odbore Mechanika a elektrotechnika: K. Greif - úspešný riešiteľ

      V odbore Chémia: T. Lukačková, A. Matúšik - úspešní riešitelia

      V odbore Poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo: E. Mišenková, V. Barillová - 2. miesto a postup na Celoštátne kolo SOČ. Blahoželáme a ďakujeme vyučujúcim, ktorí študentov pripravovali: RNDr. B. Melegová, RNDr. M. Feretová a Mgr. J. Tkáčová.

      E. Mišenková, V. Barillová získali 2. miesto aj v Celoštátnom kole SOČ. Blahoželáme.

      Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave každoročne hodnotí Celoslovenskú suťaž o najlepšiu študentskú stredoškolskú vedeckú prácu v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia pod vedením doc. RNDr. Miroslava Horníka, PhD. Práve  projekt našich študentiek Emy Mišenkovej a  Viktórie Barillovej  zo sexty B, ktoré sú členkami Amavet klubu 957 zaoberajúci sa Bioindikačnými schopnosťami organizmov a ich vplyvom na kompostovanie bol odbornou hodnotiacou komisiou ocenený v súťaži Zelený Andel 2020 1. miestom. Súčasťou ocenenia je diplom, vecná cena- elektrická kolobežka, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave taktiež garantuje prijatie na štúdium v jej študijnom programe "Ochrana a obnova životného prostredia" obom študentkám a ponúka možnosť pokračovať v riešení a konzultovaní problematiky ich projektu. Blahoželáme. 

    • Obsah učiva na ZŠ sv. Mikuláša
     • Obsah učiva na ZŠ sv. Mikuláša

      5. 5. 2020

      Zmeny v obsahu učiva a v organizácii vyučovania na ZŠ sv. Mikuláša

      S účinnosťou od 1.5.2020 dochádza k zmene obsahu vyučovania ako aj jeho rozsahu na ZŠ sv. Mikuláša. Obsah učiva je určený usmerneniami zo Štátneho pedagogického ústavu k nahliadnutiu TU. Rozsah obsahu vyučovanai môže byť čiastočne doplnený uznesením v PK a MZ, maximálne však v rozsahu, ktorý rešpektuje zmenu organizácie vyučovania. Rozsah vyučovania zahŕňa všetky aktivity žiaka spojené s vyučovaním (online vyiučovanie, domáca príprava, samostatná práca žiaka, príprava projektov....). Vyučovanie hlavných vzdelávacich oblastí bude v dňoch PON - ŠTV. V piatok budú zadávané úlohy z komplementárnych vzdelávacích oblastí - KNB, výchovy... Zmenu organizácie vyučovania sme na našej škole upravili nasledujúcom spôsobom.

      Žiaci 1.- 3. ročníka ZŠ - 8 hodín týždenne ( 3H MAT, 3H SJL, 1H ANJ, 1H ostatné predmety)

      Žiaci 4.  ročmíka ZŠ - 10 hodín týždenne ( 3H MAT, 3H SJL, 2H ANJ, 2H ostatné predmety)

      Žiaci 5. ročnika ZŠ - 10 hodín týždenne (2H MAT, 2H SJL, 2H ANJ, po 1H ostatné predmety)

      Žiaci 6. ročníka ZŠ - 12 hodín týždenne (2H MAT, 2H SJL, 2H ANJ, po 1H ostatné predmety)

      Žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ - 12 hodín týždenne (2H MAT, 2H SJL, po 1H ostatné predmety)

      V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje