• Výberové konanie
     • Výberové konanie

      25. 9. 2020

      V súlade s metodickými pokynmi zriaďovateľa vyhlasuje riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove výberové konanie na pozície

      • finančný účtovník ( podmienky výberového konania TU),
      • vychovávateľ v ŠKD (podmienky výberového konania TU),
      • školský špeciálny pedagóg (podmienky výberového konania TU).

      Uzávierka podávania prihlášok je 16.10.2020.


    • Voľby rodičov do Rady školy - výsledky
     • Voľby rodičov do Rady školy - výsledky

      25. 9. 2020

      Vzhľadom na nedostatočný počet odprezentovaných voličov z radov rodičov našej školy sa voľby do Rady školy pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša neuskutočnili. Uskutočnia sa znovu bez podmienky nadpolovičnej účasti voličov v pondelok 28.9.2020 v rámci plenárneho zasadnutia Rodičovského združenia pri G a ZŠ sv. Mikuláša. Rodičia sa stretávajú v triedach svojich detí o 16,00 hod., potom nasleduje plenárne zasadnutie RZ prostredníctvom školského rozhlasu spojené s predkladaním záverečnej správy a rozpočtu na školský rok 2020/2021. Po skončení, cca o 16,20 začnú voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Prostredníctvom školského rozhlasu sa v skratke predstavia kandidáti a potom každú triedu navštívi volebná komisia s prenosnou urnou. Každá rodina má 1 hlas na škole, ktorú dieťa navštevuje. Ak navštevujú deti niektorej rodiny obidve školy, rodina môže voliť kandidátov aj za základnú školu aj za gymnázium. Voliť bude možné až do 16,55 v triede pri kaplnke školy. Po skončení volieb nasledujú triedne aktívy a počas nich budú vyhlásené výsledky volieb prostredníctvom školského rozhlasu.

      Zoznam kandidátov za člena Rady školy za Základnú školu sv. Mikuláša (v abecednom poradí):

      1. Haraksimová Lívia, Bc.
      2. Kopčík Pavel, Ing.
      3. Molnárová Michaela, Ing., Mgr., MBA
      4. Nazarej Alexander, Ing.
      5. Plocár Vladislav, Ing.
      6. Turčan Anton, MUDr.

      Zoznam kandidátov za člena Rady školy za Gymnázium sv. Mikuláša (v abecednom poradí):

      1. Balčák Imrich
      2. Felčíková Helena, Ing.
      3. Kopčík Pavel, Ing.
      4. Molnárová Michaela, Ing., Mgr., MBA
      5. Plocár Vladislav, Ing.

      Členom Rady školy za ZŠ sa stávajú prví dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov, za Gymnázium jeden kandidát s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov rozhoduje o poradí žreb.

      VÝSLEDKY

      Zoznam kandidátov za člena Rady školy za Základnú školu sv. Mikuláša (v abecednom poradí):

      1. Haraksimová Lívia, Bc., 18 hlasov
      2. Kopčík Pavel, Ing., 33 hlasov
      3. Molnárová Michaela, Ing., Mgr., MBA, 36 hlasov
      4. Nazarej Alexander, Ing., 58 hlasov
      5. Plocár Vladislav, Ing., 100 hlasov
      6. Turčan Anton, MUDr., 68 hlasov

      Zoznam kandidátov za člena Rady školy za Gymnázium sv. Mikuláša (v abecednom poradí):

      1. Balčák Imrich, 20 hlasov
      2. Felčíková Helena, Ing., 13 hlasov
      3. Kopčík Pavel, Ing., 9 hlasov.
      4. Molnárová Michaela, Ing., Mgr., MBA, 17 hlasov
      5. Plocár Vladislav, Ing., 36 hlasov

      Kandidáti s najvyšším počtom hlasov budú informovaní o termíne ustanovojúceho zasadnutia Rady školy pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša do 15.októbra 2020.

      Zvolený zástupca rodičov za Gymnázium sv. Mikuláša: Ing. Vladislav Plocár

      Zvolení zástupcovia rodičov za ZŠ sv. Mikuláša: MUDr. Turčan Anton, Ing. Alexander Nazarej  

    • Plenárne zasadnutie RZ 28.9.2020
     • Plenárne zasadnutie RZ 28.9.2020

      25. 9. 2020

      Na pripravovanom plenárnom zasadnutí RZ spojeného s voľbami do Rady školy a triednymi aktívmi, informuje predseda RZ Ing. Vladislav Plocár o podrobnostiach a zároveň predkladá Správu o hospodárení za školský rok 2019/2020 a Návrh rozpočtu na školský rok 2020/2021. Všetky dokumnty dostupné k nahliadnutiu na podstránke Rodičovského združenia pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša TU.

    • Rada školy
     • Rada školy

      14. 9. 2020

      S blížiacim sa termínom ukončenia funkčného obdobia Rady školy pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša, pripravujeme voľby do novej Rady školy a to z radov zamestnancov ako aj z radov rodičov. Rozhodnutím zriaďovateľa budú rodičov v novej Rade školy zastupovať 2 zástupcovia rodičov za ZŠ a 1 zástupca rodičov za Gymnázium. V prípade, že chcete kandidovať za člena Rady školy, doručte na vedenie školy prostredníctvom vašich detí a ich triednych učiteľov Súhlas s kandidatúrou za člena Rady školy a to najneskôr do 25.9.2020. Spomínaný písomný súhlas s kandidatúrou za rodičov žiakov ZŠ na stiahnutie TU, za rodičov žiakov Gymnázia na stiahnutie TU. V prípade nedostatku kandidátov, bude možné podať kandidatúru aj v deň volieb. Každá rodina má pri hlasovaní k dispozícii 1 hlas na škole, ktorú dieťa navštevuje. Voľby sú platné v 1. kole, ak je prítomná a hlasuje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V druhom kole podmienka nadpolovičnej účasti už nie je. Po dohode s vedením RZ sa 1.kolo volieb uskutoční v piatok 25.9.2020. Prezentácia voličov je v čase od 14,45 - 15,00. Voľba sa uskutoční následne po prezentácii. Ak sa voľby v piatok 25.9. z dôvodu nízkej účasti neuskutočnia, opakované voľby sa uskutočnia v pondelok 28.9.2020 v čase od 16,00 - 16,30 a to v čase konania plenárneho zasadnutia RZ. Prezentácia rodičov je od 16,00 do 16,15 a následne každú triedu navštívi volebná komisia s volebnou urnou v čase od 16,15 - 16,30. Plenárne zasadnutie s následnými triednymi aktívmi sa uskutoční izolovane prostredníctvom školského rozhlasu po jednotlivých triedach. Srdečne pozývame.

    • Vyhlásenie zákonného zástupcu
     • Vyhlásenie zákonného zástupcu

      13. 9. 2020

      Pri neúčasti žiaka na vyučovaní trvajúcom viac ako 3 dni je nutné v zmysle aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR doručiť nové vyhlásenie zákonneho zástupocu žiaka pred opätovným návratom do školy. V súvislosti s týmto usmernením žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby neposielali do školy žiakov s príznakmi, ktoré sú uvedené v spomínanom vyhlásení. Aj od týchto rodičov budeme žiadať zaslanie nového vyhlásenia pri vstupe žiaka do školy a to aj vzhľadom na právne dôsledky prípadneho nepravdivého vyhlásenia. Ďakujeme, že ste s nami. Predmetné vyhlásenie k dsipozícii na stiahnutie TU.

    • Erasmusplus
     • Erasmusplus

      7. 9. 2020

      S radosťou oznamujeme, že po minuloročnej príprave projektu Erasmusplus  ( KA229 ) a jeho schválení v auguste 2020  dnešným dňom začíname 18 mesačnú spoluprácu so  Školou Sandgerđi na Islande. Počas projektu sa budeme venovať kultúrnemu dedičstvu oboch krajín uchovanému v pranostikách, povestiach, legendách a jeho využitiu vo výchovno - vzdelávacom procese.Ovocím tejto spolupráce budú  aj vzájomné výmenné pobyty žiakov. Pre každý mesiac bude vyhlásená tzv. výzva - čiastková téma, ktorej sa budeme venovať a skúmať ju na medzipredmetovej úrovni. Aktuálne informácie budú pravidelne uverejnené na stránke a FB profile školy.

      Mesačnej téme sa budeme venovať nielen na hodinách ale aj samostatne a to súťažne  o miestenku vo výprave na Island. Samozrejme, naše cestovateľské zámery sa budú prispôsobovať aktuálnej pandemickej situácii ( určite nie rušiť, len plánovať na termín bezpečného cestovania ) V najbližších dňoch pribudnú na stránke školy úvodné informácie o našej partnerskej škole na Islande a  kritéria pre výber účastníkov návštevy partnerskej školy na Islande.

      Verím, že sa do práce zapojíte v čo najväčšom počte, štartujeme v októbri prvou témou.

    • Návšteva ministra školstva SR B. Gröhlinga
     • Návšteva ministra školstva SR B. Gröhlinga

      4. 9. 2020

      Vo štvrtok 3.9.2020 sme na našej škole privítali vzácnu návštevu. Okrem delegácie ministra školstva SR Branislava Gröhlinga sme privítali aj zástupcov zriaďovateľa - o.arcibiskupa B.Bobera, o.biskupa M.Forgáča a riaditeľa školského úradu M.Jacka. Pán minister v úvode diskutoval s pedagógmi o aktuálnych problémoch školstva na Slovensku a následne si prezrel areál školy a navštívil 3 triedy na 1.stupni ZŠ. Pri stretnutí so žiakmi v uvoľnenej atmosfére rozdal malé darčeky všetkým žiakom vo vybraných triedach. Nasledoval zápis do kroniky školy a potom sa rozlúčil s našou školou so želaním opätovného stretnutia v mesiaci december. Fotografie zo stretnutia dosupné TU.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje