• Po prázdninách pokračujeme....
     • Po prázdninách pokračujeme....

      25. 2. 2021

      Platné epidemiologické opatrenia nám umožňujú od 1.3.2021 pokračovať v prezenčnej forme vyučovania na 1.stupni ZŠ sv. Mikuláša a v maturitnom ročníku na Gymnáziu sv. Mikuláša. V pondelok 1.3.2021 teda obnovujeme vyučovanie v týchto triedach. Podmienkou je podanie čestného vyhlásenia o absolvovaní testu na ochorenie COVID 19 nie staršie ako 7 dní (platí pre zamestnancov a študentov oktávy), resp. podanie čestného vyhlásenia zákonneho zástupcu žiaka 1.stupňa. Vyhlásenia dostupné na EDUPAGE alebo tu:

      Čestné vyhlásenie ZAMESTNANEC

      Čestné vyhlásenie ŠTUDENT

      Čestné vyhlásenie ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA 1.stupňa ZŠ

      Žiaci a študenti, ktorí sa nezúčastňujú prezenčnej formy vyučovania, dostanú raz za týždeň informácie o prebranom učive. Poznámky, prípadne iné detaily realizované na prezenčnom vyučovaní, si študenti a žiaci sami zistia u žiakov, ktorí absolvujú prezenčnú formu vyučovania. Ak s vyučujúcim vedome spolupracujú na dištančnej forme vyučovania (komunikácia študenta s učiteľom, komunikácia rodiča s učiteľom), ich neúčať na vyučovaní bude hodnotená ako ospravedlnená. Klasifikácia, resp. neklasifikácia takýchto žiakov a študentov je v kompetencii vyučujúceho.

      Žiaci ostatných ročníkov ZŠ sv. Mikuláša a Gymnázia sv. Mikuláša pokračujú v dištančnej forme vyučovania a to rozvrhom podľa párneho týždňa - teda online vyučovanie 2.VH, 4.VH a 6.VH.

      Žiaci a učitelia 1. stupňa ZŠ boli prihlásení na obed automaticky, ostatní študenti a zamestnaci si overia svoje prihlásenie na obed do piatku 26.2. do 14,00 hod.

      ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI.

    • Pôstne obdobie začína
     • Pôstne obdobie začína

      19. 2. 2021

      Tento týždeň v stredu sme spolu začali 40 dňové pôstne obdobie. Dobrým a posilňujúcim pokrmom v období pôstu, ktorý osoží telu aj duchu je Božie slovo. Počas celého pôstného obdobia si môžete pozrieť videa a zamyslenia od d.o. Petra Štiebera a to jednoducho tak, že si nastavíte odoberanie jeho YouTube kanála TU. Poslaním našej školy je aj evanjelizovať a v týchto časoch je to jedna z nových a zaujímavých možností. ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI.

    • Spolupráca s Ruským centrom pokračuje online
     • Spolupráca s Ruským centrom pokračuje online

      9. 2. 2021

      Aj napriek  súčasnej neľahkej  situácii  spolupráca našej školy s Ruským centrom Prešovskej univerzity v Prešove pokračuje. Ešte pred Vianocami sa nám podarilo zrealizovať dve online hodiny. Prvá hodina bola pre maturantov z ruského jazyka na tému Veda a technika, ktorá sa považuje za jednu z náročnejších maturitných tém, najmä kvôli slovnej zásobe. Žiaci sa naučili, ako výdobytky techniky ovplyvnili náš súčasný život, porovnávali život v minulosti a dnes a spoznali mnoho ruských a svetových vedcov s ich vynálezmi a objavmi. Druhá hodina bola spoločne pre triedy Kvintu a Sextu na tému Vianoce a Nový rok v Rusku, počas ktorej sa žiaci naučili mnoho o atribútoch a tradíciách týchto sviatkov a mohli vnímať podobnosti a rozdiely ich slávenia v Rusku a na Slovensku. Obidve hodiny viedla pani Turisová z Ruského centra. Na konci hodín si žiaci mohli preveriť vedomosti v krátkom vedomostnom kvíze. Tieto aktivity sú pre študentov veľmi obohacujúce a veríme, že sa nám ich podarí realizovať aj v budúcnosti.Do fotogalérie bol pridaný nový album Spolupráca s Ruským centrom pokračuje online.

    • Podmienky nástupu do školy od 8.2.2021
     • Podmienky nástupu do školy od 8.2.2021

      7. 2. 2021

      Rozhodnutím ministra školstva SR číslo 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 je umožnené otvorenie škôl pre žiakov 1.stupňa ZŠ a žiakov maturitného ročníka. Nástup do školy je podľa usmernení ministerstva školstva podmienený negatívnym testom, ktorého dokladovanie je súčasťou čestného vyhlásenia. Predmetné čestné vyhlásenie je pre zamestnancov, študentov a zákonných zástupcov žiakov 1.stupňa ZŠ dostupné v aplikácií EDUPAGE. Čestné vyhlásenie je možné stiahnuť aj prostredníctvom našej www stránky.

      Čestné vyhlásenie ZAMESTNANEC

      Čestné vyhlásenie ŠTUDENT

      Čestné vyhlásenie ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA 1.stupňa ZŠ

      Súčasťou vyhlásenia sú aj informácia pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase so spracovaním dokladov preukazujúcich negatívny test dostupné TU.

      V prípade, že dôjde k obnove vyučovania pre menšie skupiny (5 žiakov + učiteľ) žiakov 2.stupňa ZŠ a žiakov gymnázia v ročníkoch prima-septima, ktorí nemajú možnosť vzdelávať sa dištančne, bude ich nástup rovnako podmienený negatívnym testom žiaka a zákonného zástupcu. Čestné vyhlásenie pre týchto žiakov a ich rodičov je dostupné TU.

       

    • NÁSTUP DO ŠKOLY od 8.2.2021
     • NÁSTUP DO ŠKOLY od 8.2.2021

      4. 2. 2021

      V súvislosti s novými opatreniami a vyhláseniami týkajúcimi sa nástupu vybraných žiakov do škôl oznamujeme, že brány našej školy budú od 8.2.2021 (pondelok) znovu otvorené pre:

      1. žiakov oktávy A a oktávy B s negatívnym výsledkom testu na COVID-19. O spôsobe dokladovania negativity budeme čoskoro informovať na základe usmernení MŠVVaŠ SR. Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

      2. žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ sv. Mikuláša so splnenou podmienkou pretestovania 1 zákonneho zástupcu (výnimku majú oslobodení od testovania a tí, ktorí prekonali ochorenia v termíne max. pred 90 dňami). O spôsobe dokladovania negativity budeme čoskoro informovať na základe usmernení MŠVVaŠ SR. Vyučovanie bude prebiehať podľa usmernení TU jednotlivých tried. V dňoch od 8.-10.2. (PON - STR - "nábeh" žiakov) bude 1. až 4.VH prebiehať prezenčne, na 5.VH bude prebiehať online pripojenia žiakov, ktorí zostali doma. Od ŠTV 11.2.2021 už online vyučovanie na 1.stupni ZŠ nebude prebiehať. Všetky zadania a domáce úlohy budú všetkým žiakom 1. stupňa ZŠ zverejnené od PON 8.2.2021 prostredníctvom EDUPAGE.

      Rovnako bude obnovená aj činnosť ŠKD v čase od 6:45 hod. do 16,30 hod.

      Všetci žiaci a zamestnanci, ktorí nastúpia od PON 8.2.2021 do školy a majú záujmem o obed, sa musia nanovo prihlásiť a to najneskôr do PIA 5.2.2021 do 14,00 hod. Za porozumenie ďakujeme.

      ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI.

    • ERASMUS február 2021
     • ERASMUS február 2021

      3. 2. 2021

      Slovensko je krajina, ktorej môžu iné krajiny závidieť okrem iného aj jej hrady a zámky. Niektoré zub času poriadne nahlodal, no aj tak lákajú zahraničných turistov na Slovensko.Mnohé zmenili svoju pôvodnú podobu, monhé zmenili svoj účel, no aj tak zostávajú nespochybniteľným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Čo majú však spoločné je, že v sebe ukrývajú dejiny a rozprávajú príbehy, ktoré prežili aj svojich hradných pánov či staviteľov.

      V mesiaci február sú  nevyčerpateľným zdrojom nápadov aj pre náš projekt Erasmusplus.  Aj keď vám pandemická situácia nedovolí pozrieť si ich z blízka, môžete využiť online prehliadky, porozprávať sa na diaľku či v online priestore s ich kastelánmi a správcami. Možno ste na nejaký zabudnutý hrad naďabili počas  prechádzky v lese a obnovíte jeho zašlú slávu v našom okrese.

      Svoje projekty (prezentácie, virtuálne prehliadky, mapy)  ako vždy posielajte na janasukovska@zsgmikpresov.sk vo forme pdf  suboru do konca mesiaca. 

       

    • Dištančné vzdelávanie od 1.2.2021
     • Dištančné vzdelávanie od 1.2.2021

      1. 2. 2021

      V súvislosti s neistou situáciou ohľadom nástupu žiakov do škôl a možnosťou, že niektoré ročníky nastúpia do škôl skôr a iné neskôr, sme prešli na riadny rozvrh platný pre párne a nepárne týždne. Výnimku majú žiaci 1.stupňa ZŠ a žiaci oktáv, ktorí pokračujú podľa pôvodne dohodnutého rozvrhu. Okrem toho znovu pripomíname základné princípy pre dištančné vzdelávanie platné rovnako pre žiakov ako aj pre učiteľov.

      PRINCÍPY A ZÁSADY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA PRE ŽIAKOV

      1. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
       • prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
       • prostredníctvom platformy GOOGLE MEET, resp. iné videoplatformy
       • prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
      2. Žiaci sa riadia riadnym rozvrhom online hodín s párnymi hodinami (2. VH,4.VH a 6.VH) pre párny týždeň a nepárnymi hodinami (1.VH, 3.VH, 5.VH a 7.VH) pre nepárny týždeň. Od 1.2. začíname nepárnym týždňom, od 8.2. pokračujeme párnym týždńom, od 15.2. znovu nepárnym týždňom. Po jarných prázdninach (od 22.2. do 26.2.) budeme pokračovať od 1.3. podľa nášho poradia, teda PÁRNYM TÝŽDŃOM.
      3. Žiaci nesmú bez súhlasu vyučujúceho na online hodinách zhotovovať obrazový, zvukový a obrazovo-zvukový záznam.
      4. V prípade, že žiak počas online vyučovania svojim správaním narúša priebeh vyučovacej hodiny, má učiteľ právo takéhoto žiaka z online vyučovacej hodiny odpojiť.
      5. Na offline vyučovaní budú učiteľmi jednotlivých predmetov pomocou EduPage zadávané pracovné listy, úlohy, projekty, laboratórne práce a iné.
      6. Úlohy zadané učiteľom spracovávajú a odovzdávajú v termíne, ktorý určí učiteľ.
      7. Všetci žiaci sú povinní sa riadiť pokynmi jednotlivých vyučujúcich.
      8. V prípade nesprávne vypracovaných úloh, učiteľ poukáže na chyby a požiada žiakov o ich odstránenie. Žiaci opravené úlohy opätovne pošlú učiteľovi.
      9. Všetci žiaci školy sa budú zúčastňovať dištančného vzdelávania riadeného vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov.
      10. Ak majú žiaci akýkoľvek technický problém s pripojením, kontaktujú triedneho učiteľa. Ak majú problém s vypracovaním úlohy, kontaktujú vyučujúceho.
      11. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa dištančného vzdelávania (online aj offline formy) vo všetkých predmetoch.
      12. Ak sa dištančného vzdelávania nemôžu zúčastniť (lekárske, rodinné dôvody…), svoju neprítomnosť musia ospravedlniť.
      13. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, plnoletý žiak alebo rodič o tom informuje triedneho učiteľa.
      14. Absencia žiakov na online hodinách bude zaznamenávaná príslušnými vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov.
      15. Neplnoletých žiakov ospravedlňuje elektronickou formou zákonný zástupca do 5-tich pracovných dní. Plnoletí žiaci sa ospravedlňujú sami do 5-tich pracovných dní. Ak sa tak nestane, vymeškané hodiny budú považované za neospravedlnené.
      16. Absencia na offline vyučovaní je riešená triednymi učiteľmi v spolupráci s rodičmi.

      PRINCÍPY A ZÁSADY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV

      1. Učiteľ najskôr dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi, až potom ich začne realizovať.
      2. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
       • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
       • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
       • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
       • projekty na samostatnú prácu.
      3. Učitelia poskytujú žiakom do 7 dní od zadaných úloh konštruktívnu spätnú väzbu, identifikujú chyby, ktorých sa dopúšťajú, a navrhujú postup pri ich odstraňovaní.
      4. Učiteľom sa odporúča počas dištančného vzdelávania zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.
      5. Učitelia môžu hodnotiť jednotlivé aktivity žiakov známkami alebo percentami. Hodnotenie má pomôcť žiakom napredovať vo vzdelávaní.
      6. V prípade neplnenia zadaných úloh vyučujúci priebežne informujú príslušného triedneho učiteľa, ktorý kontaktuje zákonných zástupcov žiaka s cieľom zistenia príčin neplnenia úloh a zjednania nápravy.

      HODNOTENIE ŽIAKOV

      • Hodnotenie bude realizované individuálne. Prípadné nejasnosti v hodnotení je potrebné onzultovať s príslušným z.r.š.
      • Žiaci so ŠVVP majú vypracované svoje individuálne vzdelávacie program.V prípade nejasností v súvislosti s hodnotením žiakov so ŠVVP kontaktujte špeciálneho pedagóga, resp. triedneho učiteľa.
      • Hodnotenie správania sa minimalizuje vzhľadom na to, že neprebiehalo priame vyučovanie a výchovný proces prebiehal doma.
   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje