• Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša
     • Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša

      13. 3. 2023

      Základná škola sv. Mikuláša otvára svoje brány pre budúcich prvákov už čoskoro. Veríme, že záujem o kvalitné vzdelávanie a výchovu v bezpečnom prostredí katolíckej školy bude dostatočný a preto srdečne pozývame všetkých záujemcov na ZÁPIS detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša. V budúcom školskom roku otvárame pre budúcich prvákov 2 triedy. A teraz informácie k samotnému zápisu.

      Zápis sa uskutoční v dňoch 3.4. – 5.4. 2023 ( PON – STR) v čase od 14,00 hod. do 16,30 hod. a to v priestoroch na prízemí budovy školy. Zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia vek 6 rokov. U mladších detí je nutné k zápisu doručiť potvrdenie o školskej zrelosti od psychológa alebo z CPPPaP.

      ČO POTREBUJETE K ZÁPISU?

      1. Dostaviť sa spolu s dieťaťom.
      2. Vyplniť elektronickú prihlášku dostupnú TU.
      3. Vyplniť a priniesť v deň zápisu dotazník pre potreby školy dostupný TU.
      4. Vyplniť a priniesť v deň zápisu Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa ku elektronickej prihláške dostupné TU.

      Základná škola sv. Mikuláša nie je spádovou školou a teda miesto trvalého bydliska žiaka a poradie v akom sa zápisu zúčastní nie je rozhodujúcim kritériom pre jeho prijatie na našu školu.

      Tešíme sa na každého nového žiaka a na každého nového priateľa našej školy.

    • Pôstna zbierka pre OZ MAGIS
     • Pôstna zbierka pre OZ MAGIS

      28. 3. 2023

      Práve v tomto pôstnom období máme možnosť pomôcť núdznym v našom okolí, a to pravidelnou zbierkou trvanlivých potravín (múka, cukor, ryža...) a hygienických potrieb do 4.apríla 2023. Prosíme preto všetkých, ktorí chcú aj týmto spôsobom prejaviť milosrdenstvo blížnym, o potravinovú pomoc. Svoje dary môžete prinášať do  kabinetov KNB a ku kaplnke.

    • MISIJNÁ KRÍŽOVÁ CESTA za deti v misijných krajinách
     • MISIJNÁ KRÍŽOVÁ CESTA za deti v misijných krajinách

      27. 3. 2023

      Misijné zrnko sv. Filomény 4.A  malo možnosť hlbšie prežiť Ježišovo utrpenie a zamyslieť sa nad utrpením v našom svete, a to najmä medzi tými najzraniteľnejšími - deťmi v misijných krajinách. Modlili sa krížovú cestu za deti, ktorým pomáhajú cez Pápežské misijné diela v Afrike, Južnej Amerike a Ázii. V rámci výtvarnej výchovy zo srdca tvorili jednotlivé zastavenia, povzbudení modlitbou: „Pane, keď nezvládame niesť svoj kríž, pripomeňme si, čo všetko chýba deťom v misiách. Keď sme v pokušení sťažovať sa, daj, aby sme ťa prosili o pomoc v modlitbe,  aby sme ti ďakovali, aby sme Ťa milovali, aby sme každý deň počúvali tvoj hlas.“  Požehnaný čas pôstu vyprosujú malí misionári 4.A s pani učiteľkou Juditou Kmecovou!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MISIJNÁ KRÍŽOVÁ CESTA za deti v misijných krajinách.

    • RUKY NÁDEJE
     • RUKY NÁDEJE

      27. 3. 2023

      V čase pôstu sa žiaci 4.A zapojili do duchovnej aktivity RUKY NÁDEJE ako misijné zrnko sv. Filomény.  Spoločne pridali ruku k pokoju a s radosťou prijali výzvu Misijného diela detí na Slovensku, aby sa počas pôstneho obdobia modlili za pokoj vo svetePápež František nás neustále prosí, aby sme sa modlili predovšetkým za Ukrajinu, Etiópiu, Sýriu, Libanon, Jemen, Mjanmarsko a Irán. Zapojení štvrtáci obkreslili a vyfarbili  ruku, ktorá je symbolom duchovnej pomoci deťom žijúcich vo vojnových konfliktoch. Symbolicky zaradili k ich rukám aj kresbu ruky pápeža Františka. Jeho ruku obkreslil bruselský biskup Jean Kockerols počas návštevy belgických biskupov v Ríme. Odtlačok ruky pápeža Františka bude súčasťou umeleckého diela pre metro v Bruseli. Žiaci boli vedení pani učiteľkou Kmecovou a povzbudení slovami :Ježiš a jeho Matka Mária si často vyberajú deti a dávajú im dôležité úlohy pre život Cirkvi a ľudstva. Akú obrovskú silu má modlitba detí!“ (Pápež Ján Pavol II.)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album RUKY NÁDEJE.

    • Festival vedy a techniky ČR, krajské kolá SOČ a Biologickej olympiády
     • Festival vedy a techniky ČR, krajské kolá SOČ a Biologickej olympiády

      23. 3. 2023

      15.3.2023-17.3.2023 sa Marko BalčákKrištof Franko (01A) ako víťazi slovenského kola Festivalu vedy a techniky v kategórii junior zúčastnili českého kola Festivalu vedy a techniky v Pardubiciach. Okrem prezentovania svojho projektu na súťaži pred odbornou komisiou zloženou z vysokoškolských pedagógov a vedcov, prezentovali aj pred širokou verejnosťou. Videli historické centrum mesta Pardubice ako aj Pardubický zámok. Chlapci získali množstvo skúseností a postrehov pre možné ďalšie smerovanie ich projektu. Blahoželáme.

      21.3.2023 sa na SOŠ Elba v Prešove konalo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktorého sa zúčastnilo 160 žiakov rôznych stredných škôl Prešovského kraja. Našu školu úspešne reprezentovali a do celoštátneho kola postúpili títo žiaci:

      - kategória chémia: 1.miesto Matej Kmec (06A)

      - kategória životné prostredie: 2. miesto Jozef Jabczun (06A) a Alex Kanderka (Amavet klub 957)

      - kategória zdravotníctvo: 2. miesto Anna Mariňáková (08B)

      - kategória poľnohospodárstvo: 1.miesto Anna Penzešová (06A)

      - kategória história: úspešní riešitelia: Diana Šimková, Sára Kucková, Karolína Joščáková, Lucia Novotná (06A)

      Ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme.

      22.3.2023 sa na Gymnáziu L. Stoeckela v Bardejove konalo krajské kolo biologickej olympiády v kategórii AB. Našu školu úspešne reprezentovali v projektovej časti žiaci:

      - kategória B: 2. miesto Martin Babinčák (05A) – postup na celoštátne kolo

      - kategória A: 4. miesto Lívia Šmalecová (08B)

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Všetci súťažiaci sú členmi klubu Amavet 957.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival vedy a techniky ČR, krajské kolá SOČ a Biologickej olympiády.

    • MÚZEUM SOLIVAR
     • MÚZEUM SOLIVAR

      23. 3. 2023

      V rámci vlastivedného učiva o národných kultúrnych pamiatkach žiaci 4. B navštívili unikátny komplex technických objektov na čerpanie soľanky a varenie soli zo 17. storočia. S veľkým záujmom si obhliadli ojedinelú expozíciu svojho druhu na Slovensku. Veľa sa dozvedeli o ťažbe a spracovaní soli, o živote soľnobaníkov, no predovšetkým spoznali ďalší kúsok našej minulosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MÚZEUM SOLIVAR.

    • Anglická knižnica
     • Anglická knižnica

      22. 3. 2023

      Nielen v rámci mesiaca kníh, ale aj celoročne je pre našich žiakov k dispozícií anglická knižnica. Tí žiaci, ktorí čítajú knihy v anglickom jazyku a začlenia túto aktivitu medzi svoj voľný čas, si príjemnou formou zlepšujú svoju angličtinu. Ak sa čítanie stane pravidelným, žiaci zvládajú lepšie gramatiku, novú slovnú zásobu, zlepší sa ich komunikácia a vyjadrovanie sa v cudzom jazyku.

      Anglickú knižnicu nájdete ako súčasť školskej knižnice. Vďaka novým policiam sme mohli vynoviť jej vzhľad. Ak ťa tento oznam zaujal, ale chceš počkať, kým budeš vedieť po anglicky trochu viac, nečakaj a príď už teraz 😊! Anglické knihy máme rozdelené podľa jazykovej úrovne na A1, A2, B1 a B2 (A1: 1. – 5. roč. ZŠ, A2: 6. – 9. roč. ZŠ/ príma - kvarta, B1/B2: kvinta – oktáva).

      Radi by sme našu knižnicu rozširovali ďalej, aby si z nej mohol každý vybrať:  či už román, rozprávku, komiksový príbeh, cestopisy alebo encyklopédie.

      Výzva darovať knihu: Doma na polici vám leží anglická kniha, ktorú ste už dávno prečítali a odporúčali by ste ju ďalej. Môžete ju darovať pre našu knižnicu, aby sa ňou obohatili ďalší spolužiaci. Darované knihy môžu byť od tých najjednoduchších(„A1 / beginner/ starter“). Knihy odovzdajte p. uč. Zlackej. Ďakujeme!

    • HRÁME SA NA DIVADLO
     • HRÁME SA NA DIVADLO

      22. 3. 2023

      Žiaci 4. B majú radi divadlo, ktorému sa venujú na hodinách čítania. V marci si nenechali ujsť prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Dni s Táliou v DJZ v Prešove. Sprievodným podujatím bola aj tvorivá dielňa Hráme sa na divadlo. Spolu s lektorkou Ľubicou Bekéniovou rozohrali dramatizáciu básne Františka Hrubína Prvá rozprávka. Prostredníctvom zážitku spoznávali nielen seba, ale aj okolie, počúvali a vciťovali sa do druhých, vzájomne komunikovali. Odchádzali naplnení radosťou a inšpiráciou do ďalšej tvorivosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album HRÁME SA NA DIVADLO.

    • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      15. 3. 2023

      Aj tohto roku sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín.

      28. februára svoje nadanie v umeleckom prednese poézie a prózy predviedlo 28 súťažiacich z 1. stupňa ZŠ. Mnohí vychádzali z vlastného čitateľského zážitku knihy, ktorú si sami vybrali. Príjemne prekvapili výberom textov, ich pôsobivým podaním, či kultivovanosťou rečového prejavu.

      Porota v zložení – Alena Verčimáková, Martina Dzugasová a Zita Sedláková – dospela k týmto výsledkom:

      I. kategória v prednese poézie

      1. miesto – Oliver Štvarták /4. A/

      2. miesto – Anna Jerigová /4. B/

      3. miesto – Katarína Mrázová /3. B/

      I. kategória v prednese prózy                                                                                                        

      1. miesto – Miriam Goboňová /4. B/

      2. miesto – Noemi Čižmáriková /4. B/

      3. miesto – Tomáš Opočenský /3. B/

      3. miesto – Laura Pirohová /2. A/

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Zita Sedláková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín – školské kolo.

    • Popularizácia vedy
     • Popularizácia vedy

      12. 3. 2023

      Cieľom popularizácie vedy je dosiahnuť, aby sa veda stala zaujímavou pre každého, aj keď nie z každého sa stane vedec. Má svoju kľúčovú úlohu aj v aktuálnej reforme školského vzdelávania. Každý človek by si mal osvojiť provedecké myslenie ako nástroj na riešenie problémov a tešiť sa z vlastných objavov. Veda je o objavovaní. Ak má byť učenie v škole efektívne, musí byť jeho súčasťou aj neformálne vzdelávanie. Aj preto sme realizovali sériu interaktívnych vedeckých prednášok s cieľom sprístupniť vedecké poznatky a vedu na pôde našej školy.

      25.1.2023 Tanzánia- krajina mnohých prekvapení (prostredníctvom interaktívnej prednášky s p. Berkovou (učiteľka v Don Bosco secundary school Didia)

      22.2.2023  Projekt Life IP- Zlepšenie kvality ovzdušia: interaktívna prednáška spojená so súťažami a cenami pre žiakov  (Mgr. D.Lejko- VÚC PSK Prešov, F. Luterančík- SAŽP B. Bystrica)

      24.2.2023 Parazity Slovenska - Kliešte interaktívna prednáška o parazitoch, kliešťoch, ich rozšírení, boji s nimi a prevencii  (Doc. MVDr. B. Peťko, DrSc. - Centrum aplikovaného výskumu UVLF Košice)

      RNDr. M. Feretová (Amavet klub 957)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Popularizácia vedy.

    • MIKULÁŠSKY POLLITER 2023
     • MIKULÁŠSKY POLLITER 2023

      2. 3. 2023

      Vo štvrtok 2.3.2023 sa v priestoroch školy v spolupráci s Národnou transfúznou spoločnosťou uskutočnilo podujatie venované podpore dobrovoľného darcovstva krvi- Mikulášsky polliter. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky. Vďaka študentom, učiteľom, rodičom a priateľom školy sa podarilo odobrať 22 platných odberov spomedzi 40 prihlásených účastníkov. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, raneným a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

      Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili. Pocity jednej zo študentiek Aničky Mariňákovej (oktáva B) krátko po odbere: „Darovala som krv prvýkrát. Bála som sa, po odbere som sa necítila najlepšie a napriek tomu som šťastná, že moja krv niekomu pomôže. Rada by som povzbudila spolužiakov, aby to tiež skúsili. Obrovskou výhodou je známe školské prostredie (v nemocnici by som sa bála ešte viac a asi by som sa neodhodlala k tomuto kroku). Skvelá atmosféra a pohostenie (najlepšie moravské koláče, aké sme jedli) podporili túto akciu. Chcela by som pozvať každého človeka, ktorému to dovoľuje zdravotný stav, k tejto vznešenej službe. Ďakujem p. učiteľke Feretovej za organizáciu akcie. “ Slová p. Hasarovej, ktorá nielen darovala krv, ale aj upiekla skvelé koláčiky: „Ďakujeme za super akciu a skvelý pocit. Je krásne, že sú ešte ľudia, ktorí sa aj napriek množstvu povinností venujú aj takejto činnosti, ďakujeme. “

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MIKULÁŠSKY POLLITER 2023.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje