• PRIJÍMACIE KONANIE
     • PRIJÍMACIE KONANIE

      29. 4. 2020

      Rozhodnutie ministra školstva SR

      Na základe zverejneného rozhodnutia ministra školstva SR sa upravujú podmienky prijímacieho konania na stredné školy nasledovne:

      1. Žiaci 9.ročníka podávajú prostredníctvom zákonnych zástupcov prihlášku na SŠ do 15.5. na vlastnej ZŠ. ZŠ zabezpečí zaslanie prihlášok na vybrané stredné školy. Na webových stránkach vybraných stredných škôl sledujte kritéria pre prijatie (zverejnené budú do 7.5.2020). Na webe stredných škôl budú zverejnené aj výsledky prijímacieho konania. Všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť v súvislosti s prijímaním na stredné školy nájdete na stránke ministrestva školstva TU.

      2. Žiaci 5. ročníka podávajú prostredníctvom zákonnych zástupcov prihlášku na Gymnázium sv. Mikuláša do 15.5.2020. Do 29.5. zverejníme kritéria pre prijatie na Gymnázium sv. Mikuláša na základe opatrení a odporúčaní zo strany ministra šklstva SR (rozhodnutie ministra vznikne v najbližších dňoch). Prijímacie konanie sa uskutoční v dňoch 15.6. - 30.6. 2020.

      Vedenie školy

     • PONUKA

      27. 4. 2020

      PK cudzích jazykov ponúka zaujímavú aktivitu

      PK cudzích jazykov ponúka na tento týždeň zaujímavú aktivitu. Viac o projekte si prečítajte v priloženom súbore TU

    • ZÁPIS 2020 výsledky
     • ZÁPIS 2020 výsledky

      21. 4. 2020

      Vzhľadom na kapacitné možnosti školy a ustanovenia školského zákona sme mohli v tomto školskom roku prijať do radov prvákov na ZŠ sv. Mikuláša 44 žiakov. Záujem o prijatie však bol vyšší a teda niektorí zapísaní žiaci zatiaľ nemôžu byť prijatí na ZŠ sv. Mikuláša, čo je nám úprimne ľúto. Vzhľadom na to, že niektorí rodičia z prijatých žiakov avizovali odklad povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, bude ešte dochádzať k posunom poradia. V takomto prípade vás budeme kontaktovať. Žiakov, ktorí nie sú prijatí, bude nutné zapísať v spádovej škole s oznámením skutočnosti, že sú zapísaní na ZŠ sv. Mikuláša, no zatiaľ sú neprijatí. Týmto zároveň žiadame rodičov prijatých žiakov, ktorí sa definítivne rozhodnú pre odklad povinnej školkej dochádzky, aby túto skutočnosť bez odkladu oznámili vedeniu školy. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky je zverejnená na školkom webe medzi tlačivami pre rodičov. V priloženom súbore TU nájdete zoznam podmienečne prijatých (rozhodnutia o prijatí budú vydávané až v priebehu mesiaca jún 2020 počas stretnutia s rodičmi budúcich prvákov) a zoznam zatiaľ neprijatých žiakov. 

     • Klasifikácia žiakov na G sv. Mikuláša

      20. 4. 2020

      Pokyny a usmernenia

      Na základe usmernení Ministerstva školstva SR pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ platia pre učiteľov a žiakov nasledujúce pokyny (vyberáme):

      1. klasifikácia a hodnotenie nemôže byť znížené len na základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin,
      2. priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa,
      3. včase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
      4. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      Okrem toho pedagogická rada pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša prijala dňa 17.4.2020 nasledujúce pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov Gymnázia sv. Mikuláša.

      1. Pri záverečnom hodnotení (vysvedčenie za 2.polrok) budú žiaci Gymnázia sv. Mikuláša hodnotení známkou .

      2. Vzhľadom na nemožnosť naplnenia cieľov predmetu v čase prerušovaného vyučovania nebudú predmety hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, jazykovokomunikačná výchova hodnotené známkou ale slovným vyjadrením absolvoval.

     • Klasifikácia žiakov na ZŠ sv. Mikuláša

      20. 4. 2020

      Pokyny a usmernenia

      Na základe usmernení Ministerstva školstva SR pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ platia pre učiteľov a žiakov nasledujúce pokyny (vyberáme):

      1. priebežné hodnotenie žiakov sa nerealizuje formou klasifikácie,
      2. záverečné hodnotenie žiakov 1. ročníka bude slovné,
      3. Pred postupom do vyššieho ročníka je možné určiť preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ,ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      Okrem toho pedagogická rada pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša prijala dňa 17.4.2020 nasledujúce pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ sv. Mikuláša.

      1. Pri záverečnom hodnotení (vysvedčenie za 2.polrok) budú žiaci ZŠ sv. Mikuláša hodnotení známkou (okrem žiakov 1. ročníka ZŠ).

      2. Vzhľadom na nemožnosť naplnenia cieľov predmetu v čase prerušovaného vyučovania nebudú predmety pracovné vyučovanie, hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, technika hodnotené známkou ale slovným vyjadrením absolvoval.

    • KONTAKTY - vyučujeme z domu
     • KONTAKTY - vyučujeme z domu

      16. 4. 2020

      Vyučovanie z domu je novinka nielen pre žiakov a ich rodičov, ale aj pre nás učiteľov. Máme za sebou jeden mesiac v tomto režime, počas ktorého sme mali možnosť naučiť sa veľa nového. Nové situácie si žiadajú nové postupy....Aby sme zefektívnili naše postupy a procesy, prinášame vám na pomoc v čase prerušenia školského vyučovania zoznam emailových a telefonických kontaktov na pedagogických zamestnancov. Na zverejnených kontaktoch sú učitelia dostupní v pracovné dni od 8,00 - 13,00. Vopred ďakujeme za rešpektovanie tohto určeného času. Zoznam kontaktov na pedagogických zamestnancov nájdete TU.

    • ZÁPIS infromácie z CPPPaP
     • ZÁPIS infromácie z CPPPaP

      8. 4. 2020

      Zdieľame informácie z CPPPaP.

      Vážení rodičia.

      V prípade otázok ku školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa / či bude vedieť zvládnuť požiadavky školského vzdelávania, či nepotrebuje odklad, resp. Vám po depistáži v MŠ bolo odporúčané ešte psychologické vyšetrenie/

      v CPPPaP Prešov, Levočská 7 využite nasledujúce možnosti ako sa informovať alebo objednať na psychologickú diagnostiku školskej spôsobilosti :

      1. Obráťte sa mailom na konkrétneho psychológa podľa spádového obvodu Materských škôlok, ktoré nájdete na webovom sídle:     https://cpppap-presov.webnode.sk/      v časti štruktúra;
      2. Využite č.0915 899 455 , 0915 899 454 na informovanie sa o postupe, resp. sa objednajte; 
      3. Využite mailovú adresu : cpppap@azet.sk  na objednanie sa.

       

      Potrebné základné informácie: meno zákonného zástupcu, telefonický kontakt pre potreby rýchlej komunikácie,  meno dieťaťa,  ak dieťa navštevuje MŠ, uviesť ktorú.

       

      Akonáhle sa skončí mimoriadna situácia a obnoví sa činnosť CPPPaP Prešov, Levočská 7, budete kontaktovaní a pozvaní na  psychologické vyšetrenie.

       

      PhDr. Viera Hybenová

      riaditeľka

     • ZÁPIS 2020 začíname

      6. 4. 2020

      Na emailovú adresu mikulas16presov@gmail.com môžete od dnes do piatku 17.4.2020 do 14,00 hod. zasielať vypracovaný dotaznik pre rodičov a pracovný list žiaka. Vyplnené dokumenty skenujte alebo odfoťte a zašlite ich na spomínaný email vo formáte .pdf alebo .jpeg. Do predmetu správy uveďte meno dieťaťa. Okrem toho môžete uvedené dokumenty doniesť aj osobne a to v stredu  15.4.20220 v čase od 9,00 hod.. do 11,00 hod. v zalepenej obálke s označením ZÁPIS a s uvedením mena dieťaťa.  Poslednou možnosťou pre doručenie požadovaných dokumentov je zaslanie poštou (neodporúčame vzhľadom na  obmedzené možnosti doručovania zo strany pošty). Termín pre prijímanie poštových zásielok je piatok 17.4.2020 do 14,00 hod.

      A teraz to najdôležitejšie.

      Dňa 15.4. (streda) bude spustený online prístup na vyplnenie zápisného listu (prihláška), bez ktorej zápis dieťaťa do našej školy nebude možný. Online prihláška bude sprístupnená do piatku 17.4.2020 do 14,00 hod. Prihlášky a dotazníky budeme vyhodnocovať do 21.4. 2020 a následne výsledky zverejníme na www stránke školy. Žiakov, ktorí nebudú vybraní z kapacitných dôvodov na ZŠ sv. Mikuláša, zapíšte v spádovej škole náležiacej k miestu trvalého bydliska. V prípade odkladov a teda posúvania  poradia (samozrejme v prípade vyššieho záujmu ako sú kapacitné možnosti školy) vás budeme hneď kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie.

    • Poplatky ŠKD a ŠJ
     • Poplatky ŠKD a ŠJ

      2. 4. 2020

      Na základe opatrení Ústredného krízového štábu sú od 16.3. až do odvolania uzavreté nielen školy, ale aj školské zariadenia ( u nás na škole to je ŠKD a ŠJ). Na ich chode sa čiastočne podieľajú aj zákonny zástupcovia žiakov úhradou pravidelných mesačných poplatkov. S chodom školských zariadení je spojené finančné zaťaženie (paušálne náhrady energií, osobné náklady...) aj v tomto neľahkom období. Vzhľadom na to, že väčšina rodičov má nastavené vo svojej banke pravidelné mesačné úhrady, odporúčame ich zachovanie až do konca školského roka. Po skončení školského roka budú preplatky za ŠJ vracané štandardným spôsobom cez účet platiteľa. V prípade ŠKD bude stanovená výška zľavy na poplatky za prebiehajúce obdobie na konci školského roka a preplatky budú uhrádzané na základe žiadosti zákonného zástupcu. Ďakujeme za pochopenie. Ďakujeme, že ste s nami.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje