• DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
     • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

      3. 4. 2023

      25. marec je medzinárodný deň spomienky na všetky počaté ľudské bytosti a deň osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa, ktorá upriamuje pozornosť na zázrak života a jeho ochranu od počatia po prirodzenú smrť. Na podporu ochrany života sa žiaci I. stupňa ZŠ zapojili prolife aktivitami v triedach: oslavou počatín, prezentáciou Život je zázrak, edukačnou animáciou Dieťa je Boží zázrak, piesňou a básňou Nenarodených, číselnou spájačkou života, tajničkou Cesta nádeje, spoznávaním prolife svätých, kresbou bábätiek a zaujímavou prolife hrou. Vyvrcholením dňa bola spoločná krížová cesta za záchranu počatých detí pod vedením školského kaplána. Jednotlivé zastavenia z hlbokej vďaky za život čítali triedne učiteľky I stupňa a pedagogické asistentky. Katechétky sa zapojili hudobným sprievodom pôstnej piesne i prípravou bielych stužiek s študentmi O6A. Biela stužka je pozitívnym symbolom vyjadrujúcim, že život je Boží dar, ktorý treba chrániť, a jej pripnutím zviditeľňujeme neviditeľného človeka.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA.

    • 2% DANE
     • 2% DANE

      15. 2. 2023

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % ( 3 % pri dobrovoľníckej činnosti ) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša . Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú transparentne použité na

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie materiálno - technického vybavenia školy.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. VIAC INFORMÁCII TU.

      Potrebné tlačivá v editovateľnej podobe

      Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022

      Vyhlásenie o poukázaní podielu dane za rok 2022

    • Pôstna zbierka pre OZ MAGIS
     • Pôstna zbierka pre OZ MAGIS

      28. 3. 2023

      Práve v tomto pôstnom období máme možnosť pomôcť núdznym v našom okolí, a to pravidelnou zbierkou trvanlivých potravín (múka, cukor, ryža...) a hygienických potrieb do 4.apríla 2023. Prosíme preto všetkých, ktorí chcú aj týmto spôsobom prejaviť milosrdenstvo blížnym, o potravinovú pomoc. Svoje dary môžete prinášať do  kabinetov KNB a ku kaplnke.

    • MISIJNÁ KRÍŽOVÁ CESTA za deti v misijných krajinách
     • MISIJNÁ KRÍŽOVÁ CESTA za deti v misijných krajinách

      27. 3. 2023

      Misijné zrnko sv. Filomény 4.A  malo možnosť hlbšie prežiť Ježišovo utrpenie a zamyslieť sa nad utrpením v našom svete, a to najmä medzi tými najzraniteľnejšími - deťmi v misijných krajinách. Modlili sa krížovú cestu za deti, ktorým pomáhajú cez Pápežské misijné diela v Afrike, Južnej Amerike a Ázii. V rámci výtvarnej výchovy zo srdca tvorili jednotlivé zastavenia, povzbudení modlitbou: „Pane, keď nezvládame niesť svoj kríž, pripomeňme si, čo všetko chýba deťom v misiách. Keď sme v pokušení sťažovať sa, daj, aby sme ťa prosili o pomoc v modlitbe,  aby sme ti ďakovali, aby sme Ťa milovali, aby sme každý deň počúvali tvoj hlas.“  Požehnaný čas pôstu vyprosujú malí misionári 4.A s pani učiteľkou Juditou Kmecovou!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MISIJNÁ KRÍŽOVÁ CESTA za deti v misijných krajinách.

    • RUKY NÁDEJE
     • RUKY NÁDEJE

      27. 3. 2023

      V čase pôstu sa žiaci 4.A zapojili do duchovnej aktivity RUKY NÁDEJE ako misijné zrnko sv. Filomény.  Spoločne pridali ruku k pokoju a s radosťou prijali výzvu Misijného diela detí na Slovensku, aby sa počas pôstneho obdobia modlili za pokoj vo svetePápež František nás neustále prosí, aby sme sa modlili predovšetkým za Ukrajinu, Etiópiu, Sýriu, Libanon, Jemen, Mjanmarsko a Irán. Zapojení štvrtáci obkreslili a vyfarbili  ruku, ktorá je symbolom duchovnej pomoci deťom žijúcich vo vojnových konfliktoch. Symbolicky zaradili k ich rukám aj kresbu ruky pápeža Františka. Jeho ruku obkreslil bruselský biskup Jean Kockerols počas návštevy belgických biskupov v Ríme. Odtlačok ruky pápeža Františka bude súčasťou umeleckého diela pre metro v Bruseli. Žiaci boli vedení pani učiteľkou Kmecovou a povzbudení slovami :Ježiš a jeho Matka Mária si často vyberajú deti a dávajú im dôležité úlohy pre život Cirkvi a ľudstva. Akú obrovskú silu má modlitba detí!“ (Pápež Ján Pavol II.)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album RUKY NÁDEJE.

    • Festival vedy a techniky ČR, krajské kolá SOČ a Biologickej olympiády
     • Festival vedy a techniky ČR, krajské kolá SOČ a Biologickej olympiády

      23. 3. 2023

      15.3.2023-17.3.2023 sa Marko BalčákKrištof Franko (01A) ako víťazi slovenského kola Festivalu vedy a techniky v kategórii junior zúčastnili českého kola Festivalu vedy a techniky v Pardubiciach. Okrem prezentovania svojho projektu na súťaži pred odbornou komisiou zloženou z vysokoškolských pedagógov a vedcov, prezentovali aj pred širokou verejnosťou. Videli historické centrum mesta Pardubice ako aj Pardubický zámok. Chlapci získali množstvo skúseností a postrehov pre možné ďalšie smerovanie ich projektu. Blahoželáme.

      21.3.2023 sa na SOŠ Elba v Prešove konalo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktorého sa zúčastnilo 160 žiakov rôznych stredných škôl Prešovského kraja. Našu školu úspešne reprezentovali a do celoštátneho kola postúpili títo žiaci:

      - kategória chémia: 1.miesto Matej Kmec (06A)

      - kategória životné prostredie: 2. miesto Jozef Jabczun (06A) a Alex Kanderka (Amavet klub 957)

      - kategória zdravotníctvo: 2. miesto Anna Mariňáková (08B)

      - kategória poľnohospodárstvo: 1.miesto Anna Penzešová (06A)

      - kategória história: úspešní riešitelia: Diana Šimková, Sára Kucková, Karolína Joščáková, Lucia Novotná (06A)

      Ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme.

      22.3.2023 sa na Gymnáziu L. Stoeckela v Bardejove konalo krajské kolo biologickej olympiády v kategórii AB. Našu školu úspešne reprezentovali v projektovej časti žiaci:

      - kategória B: 2. miesto Martin Babinčák (05A) – postup na celoštátne kolo

      - kategória A: 4. miesto Lívia Šmalecová (08B)

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Všetci súťažiaci sú členmi klubu Amavet 957.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival vedy a techniky ČR, krajské kolá SOČ a Biologickej olympiády.

    • MÚZEUM SOLIVAR
     • MÚZEUM SOLIVAR

      23. 3. 2023

      V rámci vlastivedného učiva o národných kultúrnych pamiatkach žiaci 4. B navštívili unikátny komplex technických objektov na čerpanie soľanky a varenie soli zo 17. storočia. S veľkým záujmom si obhliadli ojedinelú expozíciu svojho druhu na Slovensku. Veľa sa dozvedeli o ťažbe a spracovaní soli, o živote soľnobaníkov, no predovšetkým spoznali ďalší kúsok našej minulosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MÚZEUM SOLIVAR.

    • Anglická knižnica
     • Anglická knižnica

      22. 3. 2023

      Nielen v rámci mesiaca kníh, ale aj celoročne je pre našich žiakov k dispozícií anglická knižnica. Tí žiaci, ktorí čítajú knihy v anglickom jazyku a začlenia túto aktivitu medzi svoj voľný čas, si príjemnou formou zlepšujú svoju angličtinu. Ak sa čítanie stane pravidelným, žiaci zvládajú lepšie gramatiku, novú slovnú zásobu, zlepší sa ich komunikácia a vyjadrovanie sa v cudzom jazyku.

      Anglickú knižnicu nájdete ako súčasť školskej knižnice. Vďaka novým policiam sme mohli vynoviť jej vzhľad. Ak ťa tento oznam zaujal, ale chceš počkať, kým budeš vedieť po anglicky trochu viac, nečakaj a príď už teraz 😊! Anglické knihy máme rozdelené podľa jazykovej úrovne na A1, A2, B1 a B2 (A1: 1. – 5. roč. ZŠ, A2: 6. – 9. roč. ZŠ/ príma - kvarta, B1/B2: kvinta – oktáva).

      Radi by sme našu knižnicu rozširovali ďalej, aby si z nej mohol každý vybrať:  či už román, rozprávku, komiksový príbeh, cestopisy alebo encyklopédie.

      Výzva darovať knihu: Doma na polici vám leží anglická kniha, ktorú ste už dávno prečítali a odporúčali by ste ju ďalej. Môžete ju darovať pre našu knižnicu, aby sa ňou obohatili ďalší spolužiaci. Darované knihy môžu byť od tých najjednoduchších(„A1 / beginner/ starter“). Knihy odovzdajte p. uč. Zlackej. Ďakujeme!

    • HRÁME SA NA DIVADLO
     • HRÁME SA NA DIVADLO

      22. 3. 2023

      Žiaci 4. B majú radi divadlo, ktorému sa venujú na hodinách čítania. V marci si nenechali ujsť prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Dni s Táliou v DJZ v Prešove. Sprievodným podujatím bola aj tvorivá dielňa Hráme sa na divadlo. Spolu s lektorkou Ľubicou Bekéniovou rozohrali dramatizáciu básne Františka Hrubína Prvá rozprávka. Prostredníctvom zážitku spoznávali nielen seba, ale aj okolie, počúvali a vciťovali sa do druhých, vzájomne komunikovali. Odchádzali naplnení radosťou a inšpiráciou do ďalšej tvorivosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album HRÁME SA NA DIVADLO.

    • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      15. 3. 2023

      Aj tohto roku sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín.

      28. februára svoje nadanie v umeleckom prednese poézie a prózy predviedlo 28 súťažiacich z 1. stupňa ZŠ. Mnohí vychádzali z vlastného čitateľského zážitku knihy, ktorú si sami vybrali. Príjemne prekvapili výberom textov, ich pôsobivým podaním, či kultivovanosťou rečového prejavu.

      Porota v zložení – Alena Verčimáková, Martina Dzugasová a Zita Sedláková – dospela k týmto výsledkom:

      I. kategória v prednese poézie

      1. miesto – Oliver Štvarták /4. A/

      2. miesto – Anna Jerigová /4. B/

      3. miesto – Katarína Mrázová /3. B/

      I. kategória v prednese prózy                                                                                                        

      1. miesto – Miriam Goboňová /4. B/

      2. miesto – Noemi Čižmáriková /4. B/

      3. miesto – Tomáš Opočenský /3. B/

      3. miesto – Laura Pirohová /2. A/

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Zita Sedláková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín – školské kolo.

    • Popularizácia vedy
     • Popularizácia vedy

      12. 3. 2023

      Cieľom popularizácie vedy je dosiahnuť, aby sa veda stala zaujímavou pre každého, aj keď nie z každého sa stane vedec. Má svoju kľúčovú úlohu aj v aktuálnej reforme školského vzdelávania. Každý človek by si mal osvojiť provedecké myslenie ako nástroj na riešenie problémov a tešiť sa z vlastných objavov. Veda je o objavovaní. Ak má byť učenie v škole efektívne, musí byť jeho súčasťou aj neformálne vzdelávanie. Aj preto sme realizovali sériu interaktívnych vedeckých prednášok s cieľom sprístupniť vedecké poznatky a vedu na pôde našej školy.

      25.1.2023 Tanzánia- krajina mnohých prekvapení (prostredníctvom interaktívnej prednášky s p. Berkovou (učiteľka v Don Bosco secundary school Didia)

      22.2.2023  Projekt Life IP- Zlepšenie kvality ovzdušia: interaktívna prednáška spojená so súťažami a cenami pre žiakov  (Mgr. D.Lejko- VÚC PSK Prešov, F. Luterančík- SAŽP B. Bystrica)

      24.2.2023 Parazity Slovenska - Kliešte interaktívna prednáška o parazitoch, kliešťoch, ich rozšírení, boji s nimi a prevencii  (Doc. MVDr. B. Peťko, DrSc. - Centrum aplikovaného výskumu UVLF Košice)

      RNDr. M. Feretová (Amavet klub 957)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Popularizácia vedy.

    • MIKULÁŠSKY POLLITER 2023
     • MIKULÁŠSKY POLLITER 2023

      2. 3. 2023

      Vo štvrtok 2.3.2023 sa v priestoroch školy v spolupráci s Národnou transfúznou spoločnosťou uskutočnilo podujatie venované podpore dobrovoľného darcovstva krvi- Mikulášsky polliter. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky. Vďaka študentom, učiteľom, rodičom a priateľom školy sa podarilo odobrať 22 platných odberov spomedzi 40 prihlásených účastníkov. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, raneným a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

      Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili. Pocity jednej zo študentiek Aničky Mariňákovej (oktáva B) krátko po odbere: „Darovala som krv prvýkrát. Bála som sa, po odbere som sa necítila najlepšie a napriek tomu som šťastná, že moja krv niekomu pomôže. Rada by som povzbudila spolužiakov, aby to tiež skúsili. Obrovskou výhodou je známe školské prostredie (v nemocnici by som sa bála ešte viac a asi by som sa neodhodlala k tomuto kroku). Skvelá atmosféra a pohostenie (najlepšie moravské koláče, aké sme jedli) podporili túto akciu. Chcela by som pozvať každého človeka, ktorému to dovoľuje zdravotný stav, k tejto vznešenej službe. Ďakujem p. učiteľke Feretovej za organizáciu akcie. “ Slová p. Hasarovej, ktorá nielen darovala krv, ale aj upiekla skvelé koláčiky: „Ďakujeme za super akciu a skvelý pocit. Je krásne, že sú ešte ľudia, ktorí sa aj napriek množstvu povinností venujú aj takejto činnosti, ďakujeme. “

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MIKULÁŠSKY POLLITER 2023.

     • ...čo má sviečková manifestácia spoločné s ruskou agresiou na Ukrajine?...

      24. 2. 2023
      • ...tak aj  na túto otázku včera 23. 2. 2023 odpovedali p. František Neupauer (predseda OZ Nenápadní hrdinovia)  a Tomáš Kriššák (autor napr. aj  komiksu o M. R. Štefánikovi), ktorí zavítali na pozvanie p. uč. Miriam Kohutovej  k nám do školy medzi septimánov.

       Trojhodinový cyklus prednášok o sviečkovej manifestácii z marca 1988 cez životné svedectvá mnohých nenápadných hrdinov v boji s komunizmom či už v radoch cirkvi alebo aj spomedzi obyčajných ľudí z nášho regiónu, pokračoval cyklom o ruskej agresii na Ukrajine, o rozdieloch medzi informáciami a dezinformáciami a vyvrcholil  prezentáciou komiksu KIRA. 

       Tento komiks predstavuje vojnu na Ukrajine cez reálne udalosti prostredníctvom života dievčiny Kiry od roku 2014 do dneška. Jeho autor - Tomáš Kriššák - ho doplnil mnohými faktografickými, mediálnymi i historickým súvislosťami. Septimáni síce dostali do rúk jeho knižnú podobu, ale pre ostatných záujemcov ho máme v knižnici aj v elektronickej podobe. 

      • Viac fotografií nájdete v albume  TU

     • ŠKD - KVÍZ MILIONÁR

      21. 2. 2023

      Na prelome 1. a 2. školského polroku si deti z ŠKD preskúšali svoje vedomosti formou kvízu - na spôsob starej známej súťaže MILIONÁR. Otázky tentokrát neboli z prebratého učiva, ale skôr zo všeobecného rozhľadu a niekedy aj o tipovaní. Napríklad ako sa odborne nazýva detský lekár, čo je to platina alebo na čo sa používa chladič v aute. Deťom sa to veľmi páčilo a určite si to všetci radi zopakujeme.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - KVÍZ MILIONÁR.

    • „Chlapcami sa rodíme, mužmi sa stávame.“
     • „Chlapcami sa rodíme, mužmi sa stávame.“

      20. 2. 2023

      Mali sme návštevu. Z Trenčína k nám zavítal, aby s nami zdieľal čas, svoje skúsenosti a poznanie, Juraj Sedláček. Tento univerzitný kaplán a vysokoškolský pedagóg meral cestu na východ republiky rýchlikom v nočných hodinách, pretože vníma svoje poslanie citlivo. Pretože nám počas piatkového dopoludnia chcel povedať, že:  „Chlapcami sa rodíme, mužmi sa stávame.“  ,  „Vnútornú krásu žene môže dať iba Boh.“

      Chlapci a dievčatá vyšších ročníkov nášho gymnázia sa „kontaktne“ mali možnosť presvedčiť, že náš hosť rozumie mužskej duši, že sú rany na duši, ktoré sa dajú preliečiť. A keďže téma vzťahov, krásy aj strachov ponúka priestor pre mnoho rozhovorov, poobede sme sa rozlúčili v perspektíve opätovného stretnutia.

     • Hýbeme sa radi.

      9. 2. 2023

      V poobedňajších hodinách sa  deti z ŠKD zúčastňovali akcie Hýbeme sa radi pod vedením trénerov z Realfitu, Eriky a Kristiána. Deti mali možnosť zacvičiť si a vyskúšať si pri cvičení aj netradičné pomôcky a náčinia. Deťom sa akcia páčila, preto sme sa rozhodli túto akciu zopakovať ešte raz v jarnom období.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hýbeme sa radi..

    • Prijímacie skúšky na stredné školy 2023
     • Prijímacie skúšky na stredné školy 2023

      9. 2. 2023

      Gymnázium sv. Mikuláša

      Do 20.marca 2023 je potrebné podať prihlášku na strednú školu. Do tohto termínu je potrebné podať prihlášku aj naše Gymnázium sv. Mikuláša. So súhlasom Ministrestva školstva SR môžeme v tomto školskom roku prijať do prímy osemročného Gymnázia sv. Mikuláša maximálne 28 žiakov. Ponúkame stabilný kolektív odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania, množstvo formačných programov a mimoškolských aktivít, možnosti sebarealizácie a kvalitné materiálno - technické vybavenie tried a odborných učební. Pozývame šikovných piatakov na prijímacie konanie kam sa dostanú po podaní prihlášky zákonnym zástupcom žiaka. Viac informácii o podmienkach prijímacieho konania TU.  Dostupné sú aj vzorové testy z predchádzajúcich rokov. SRDEČNE POZÝVAME.

     • Národný týždeň manželstva

      9. 2. 2023

      Blíži sa 14. február a s ním aj už tradičný Národný týždeň manželstva (NTM). 

      NTM tento rok prebieha v čase 13.2 -19.2. 2023. Témou tohtoročnej kampane je "Odkaz...".  Podobne ako stroskotanci oznamovali správou vo fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo potrebujú, aj o manželstve "pláva" okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy zanechávajú predchádzajúce generácie, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej žijeme... Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú. A takisto my sami - hoci nie vždy vedome - vysielame "živé správy" o manželstve. Niekedy tým, ako o ňom hovoríme, inokedy tým, ako svoj manželský život žijeme.

      V Prešove je pre manželov pripravených veľa možností spraviť niečo navyše pre svoju spriaznenú (manželskú:) dušu! :)

      Ísť si zatancovať, oddýchnuť pod hviezdnym nebom, zasúťažiť si, užiť si divadlo, prednášky a besedy, duchovne načerpať, posedieť si pri čokoláde, poradiť sa či využiť jednu z množstva zliav, ktoré ponúkajú partneri NTM.  Viac informácií na www.ntmpo.sk

    • Mikulášsky POLLITER - darovanie krvi
     • Mikulášsky POLLITER - darovanie krvi

      1. 2. 2023

      Vo štvrtok 2.3.2023 od 8:00 hod. pozývame do jedálne školy všetkých študentov, absolventov, rodičov a priateľov školy nad 18 rokov, ktorí môžu a chcú darovať svoju krv. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky.  Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, raneným a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov približne hodinu a samotný odber len 5 - 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Ďakujeme za vašu prípadnú účasť, resp. šírenie tejto informácie.

      Skôr ako darujete krv: https://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/predtym-ako-darujete-svoju-krv

      Kedy nemôžete darovať krv: https://redcross.sk/daruj-krv/kedy-nemozete-darovat-krv/

      Akcia prebehne s spolupráci s mobilnou odberovou jednotkou NTS SR v priestoroch školskej jedálne. Tešíme sa na vás.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje