• ISIC ponuka
     • ISIC ponuka

     • Vážení rodičia, milí stredoškoláci!  

      Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.

      Dozviete sa prečo a ako je potrebné predlžiť platnosť ISIC preukazu.

      Zodpovieme Vaše otázky k využitiu preukazov.

      Termíny a linky stretnutí nájdete tu:

      https://isic.sk/onlinestretnutia/

      Vyberte si svoj čas a vyhrajte peknú cenu!

      Vidíme sa J

      Tím ISIC 

    • Beseda s pánom Fischom
     • Beseda s pánom Fischom

     • Pravidelné každoročné exkurzie do koncentračného tábora Auschwitz (Osvienčim) sa kvôli pandémii nemohli uskutočniť nielen v minulom roku, ale ani tento školský rok. Preto sme si tragédiu slovenských  židov pripomenuli aspoň včera - 3. júna - online besedou s pánom Fischom, Američanom slovenského pôvodu. Pán Fisch sa narodil v Bardejove a ako židovské dieťa  prežil hrôzy Bergen-Belsenu. Napriek tomu dnes už dokáže o svojich najsmutnejších dňoch  hovoriť. Je nám cťou, že naši žiaci s ním mohli stráviť hodinku času a zdieľať s ním tieto spomienky. Benefitom besedy bolo aj to, že sa niesla v anglickom jazyku a tak mohli septimáni i kvartáni rozšíriť svoje konverzačné schopnosti. Chcem veľmi pekne poďakovať aj p. Michaele Molnárovej, ktorá nám stretnutie sprostredkovala a zároveň  nás ním aj sprevádzala.  PaedDr. Miriam Kohutová

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     • 1. jún je sviatkom všetkých detí na celom svete. Aj tie naše si svoj sviatok v našej škole užili. Počas celého dňa pani učiteľky spoločne so staršími žiakmi pripravili  športové súťaže, rôzne pohybové aktivity na školskom dvore, rozprávky, spoločenské hry, z ktorých si  deti odniesli nielen pekné zážitky, ale aj sladkú odmenu. Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň detí.

    • IQ olympiáda
     • IQ olympiáda

     • Finále IQ olympiády, ktoré sa konalo tento týždeň v Bratislave je za nami...Do súťaže sa tento rok zapojilo 9222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Vo finále sa nestratil ani študent nášho Gymnázia sv. Mikuláša Marek Bombara z tercie, ktorý si vybojoval umiestnenie v prvej 50-ke najlepších. Srdečne blahoželáme. Výsledkova listina k nahliadnutiu TU.

    • Duchovno-formačný pobyt v Ríme
     • Duchovno-formačný pobyt v Ríme

     • Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnú­torný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikulá­ša, Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo konkatedralapo@gmail.com.

    • Nestratili sme sa ani na celoslovenskej úrovni
     • Nestratili sme sa ani na celoslovenskej úrovni

     • Minulý týždeň bol pre našich študentov - fanúšikov histórie - mimoriadne úspešný. Do 2. ročníka republikovej súťaže študentov stredných škôl organizovanej Slovenskou archeologickou spoločnosťou SAV a Univerzitou J. A. Komenského sa zapojilo 6 našich jednotlivcov a tímov. V kategórii Multimediálna prezentácia archeológie - tvorivá práca v silnej konkurencii  takmer 50 prác získal 1. miesto Šimon Horváth z 05A so svojou spoločenskou hrou ARCHEO.  Odborná komisia sa zároveň  rozhodla vytvoriť aj osobitnú kategóriu ocenenia - "Špeciálne uznanie za výnimočnú prácu" a medzi 6 študentmi, ktorí toto ocenenie dostali, sú traja naši: Dorota Reguliová (04A), Ema Lukáčová (05A) a Emma Šošková (05B).  Všetkých študentov  pripravovala a radami podporovala PaedDr. Miriam Kohutová. Gratulujeme víťazovi a oceneným, ďakujeme za výbornú prácu a snahu aj ostatným študentom.

      Bližšie informácie o súťaži, ako aj zverejnené študentské práce, sa nachádzajú na http://www.sas.sav.sk/sutaz/2-rocnik-sutaze-vyhodnotenie/ .

    • Výberové KONANIE
     • Výberové KONANIE

     • Riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagogického zamestnanca  v podkategórii:

      • učiteľ pre primárne vzdelávanie (2 pracovné miesta na zastupovanie počas MD)
      • učiteľ pre vyššie sekundárne vzdelávanie v aprobácii SJL - DEJ (zastupovanie počas MD)
      • vychovávateľ

      Podrobnosti a náležitosti výberového konania dostupné TU.

      Riaditeľ Katolíckej spojenje školy sv. Mikuláša v Prešove vyhlasuje výberové koanie na pracovné miesto upratovačka. Potrebné informácie k výberovému konaniu na túto pozíciu dostupné TU.


    • Naživo s meteorologičkou
     • Naživo s meteorologičkou

     • Jojkárska rosnička a zároveň meteorologička a klimatologička v jednom, pani Mgr. Miriam Jarošová, PhD. sa s nami spojila počas tohto týždňa v online priestore, aby nám vedecky potvrdila alebo vyvrátila ľudové múdrosti prenášané z generácie na generáciu - ako predpovedať počasie bez prístrojov a ako to s týmito múdrosťami a pranostikami  bude v budúcnosti vzhľadom na klimatické zmeny. Aktivitu sme realizovali v rámci projektu Erasmusplus. Srdečne ďakujeme!

    • PIRLS
     • PIRLS

     • Tento týždeň prebieha na našej škole medzinárodné testovanie PIRLS – čítanie s porozumením, ktorého sa zúčastňujú naši štvrtáci.

      Cieľom štúdie IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Tejto štúdie sa zúčastňuje vyše 50 krajín a zo Slovenska je vybraná aj naša škola spomedzi 236 škôl. Medzinárodná štúdia PIRLS sa realizuje od roku 2001 a to v päťročných cykloch, teda ide už o piate testovanie a poskytuje údaje o trendoch výsledkov z čitateľskej gramotnosti za obdobie 20 rokov a tie pomáhajú vyhodnotiť a porovnať vzdelávacie systémy a poskytnúť informácie pre tvorbu stratégií vzdelávania.

      Štvrtý ročník bol vybraný pretože žiaci sa v tomto veku prestávajú učiť čítať a začínajú sa učiť čítaním. Preto je zvládnutie techniky čítania dôležitým faktorom v ich ďalšom vzdelávaní.

      Našim žiakom prajeme požehnaný čas.

      Mgr. M. Horváthová

    • Testovanie 9
     • Testovanie 9

     • Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ a žiakov 4. ročníka osemročného gymnázia v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov  matematika a slovenský jazyk a literatúra. Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2021 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

    • PONUKA
     • PONUKA

     • So súhlasom autora Dr. Jozefa Bertu (bývalý riaditeľ školy) ponúkame pre žiakov ako aj pre širokú verejnosť jeho vlastnú publikáciu Kompendium slovenského pravopisu a výslovnosti pre školy a verejnosť. Autor približuje svoju publikáciu nasledovnými slovami.

      "Podnetom na napísanie publikácie Kompendium slovenského pravopisu a výslovnosti pre školy a verejnosť je žalostný stav pravopisu a praktického rečového vyjadrovania sa jednak žiakov v jednotlivých stupňoch škôl, ale aj absolventov škôl, bežných, ba i profesionálnych používateľov slovenského jazyka.

      Ponúkam preto uvedenú publikáciu (uvedomujúc si však, že nie je dokonalá) a želám si, aby poslúžila ako praktická pomôcka pre žiakov, študentov a učiteľov všetkých druhov škôl pri analýze, zovšeobecňovaní, praktickom precvičovaní, utvrdzovaní jednotlivých jazykových pravidiel vo vyučovaní, ale aj ostatným záujemcom pri zdokonaľovaní sa v základoch hovorenej a písanej (grafickej) podoby slovenského jazyka a zlepšení ich praktického ústneho a písomného jazykového prejavu."

      Je zverejnená na www.BertaJozef.webnode.sk ale aj na stránke našej školy TU.

    • Návrat do školy od 17.5.2021 pre všetkých žiakov
     • Návrat do školy od 17.5.2021 pre všetkých žiakov

     • V súlade s Rozhodnutím ministra školstva SR z 13.5.2021 sa obnovuje vyučovanie na všetkých školách na Slovensku a to do pondelka 17.5.2021. Pre žiakov, ktorí od pondelka idú do školy po skončení dištančného vzdelávania (kvinta, sexta, septima) vydávame nasledujúce pokyny:

      1. Žiaci sa prihlásia na obed od pondelka 17.5. najneskôr do piatku 14.5.  do 12,00 hod.

      2. Pri nástupe do školy predložia žiaci čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom (neplnoletí žiaci) - dostupné TU  alebo samotným žiakom (plnoletí žiaci) dostupné TU. Predmetné čestné vyhlásenie možno podať aj elektronicky prostredníctvom platformy EDUPAGE.

      3. Počas prvého týždňa v škole nebudú žiaci písať testy ani písomky.

      4. V škole sa naďalej prezúvame, takže si nezabudnite doniesť prezúvky.

      TEŠÍME SA NA VÁS.

    • Výsledky - prijímacie skúšky 2021
     • Výsledky - prijímacie skúšky 2021

     • Po oprave testov v rámci 2. termínu prijímacieho konania do 1. ročníka Gymnázia sv. Mikuláša sme zostavili zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov. Všetkým uchádzačom bude ešte dnes 10.5. elektronicky prostredníctvom platformy Edupage zaslané rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí a zároveň informácie vo veci nástupu do školy, resp. odvolania sa proti rozhodnutiu riaditeľa. V prípade nejasností kontaktujte z.r.š. pre Gymnázium PhDr. V. Kopčákovú, PhD. na t.č. 051/7465802. Výsledková listina dostupná TU.

    • Postup do celoslovenského finále
     • Postup do celoslovenského finále

     • IQ olympiáda prebieha aj tento rok s podporou združenia MENSA (združenia ľudí s IQ nad 130). Po regionálnom kole, ktoré sa tento týždeň dostalo do svojho finále, sa do celoslovenského finále zo 14. miesta v regionálnom finále (jeden z najmladších účastnikov a najlepších Prešovčanov) prebojoval aj žiak tercie A Marek Bombara. Srdečne blahoželáme a do finále prajeme veľa dobrých riešení a množstvo skvelých nápadov. Výsledková listina dostupná TU a informácie o súťaží dostupné TU.

    • Ako do školy od pondelka 10.5.2021
     • Ako do školy od pondelka 10.5.2021

     • Podľa aktuálnych informácií a v zmysle nastavení COVID automatu (mapa TU) zostáva Prešovský okres od 10.5.2021 v červenej farbe. Teda aj školské vyučovanie zostáva rovnaké ako v aktuálnom týždni od 3.5.-7.5., teda do školy chodia všetci žiaci okrem žiakov kvinty, sexty a septimy Gymnázia sv. Mikuláša. Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti podávajú iba žiaci (resp. ich zákonní zástupcovia) iba v prípade, že v termíne od 3.5. (PON) do školy ešte nenastúpili alebo prerušili školské vyučovanie na 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov). Veríme, že ďalší týždeň od 17.5. nám už prinesie dlho očakávanú zmenu a do školy sa budú môcť vrátiť všetci žiaci Gymnázia aj ZŠ sv. Mikuláša. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Ako do školy od pondelka 3.5.2021
     • Ako do školy od pondelka 3.5.2021

     • Na základe vyhlášky ÚVZ SR č.200 a usmernení MŠVVaŠ SR platí, že od pondelka 3.5.2021 dotknutí žiaci ani ich zákonní zástupcovia nemusia pri vstupe do budovy našej školy predkladať negatívny výsledok testu, resp. potvrdenie o výnimke z testovania (okres Prešov je v COVID automate červený). Podmienkou pre vstup do školy je pre žiakov mladších ako 18 rokov podanie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu v papierovej forme TU alebo prostredníctvom EDUPAGE. Študenti starší ako 18 rokov a zamestnanci podávajú čestné vyhlásenia prostredníctvom EDUPAGE alebo v papierovej forme ZAM a ŠTUD tu.

      V pondelok 3.5.2021 sú na škole prijímacie skúšky na Gymnázium sv. Mikuláša. Od uchádzačov sa nebude vyžadovať test ani čestné vyhlásenie zákonneho zástupcu.

    • ERASMUS máj 2021
     • ERASMUS máj 2021

     • Milí študenti.

      Vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu plánované výmenné pobyty medzi nami a našou partnerskou školou na Islande presúvame  z mesiaca máj na jeseň. Týmto vyčleňujeme mesiac máj pre všetky doterajšie mesačné témy, ktorým sa môžeme dodatočne venovať už v školskom a triednom prostredí.   Krajšie počasie, otváranie múzeí a prírody nám dáva lepšie možnosti pre prácu a vlastný výskum, než sme mali k dispozícií počas karantény.  V rámci adaptačného obdobia po návrate do lavíc si môžete pre spolužiakov pripraviť prezentácie či iné interaktívne aktivity, cez ktoré by ste im priblížili Nehmotné kultúrne dedičstvo uchované v povestiach, legendách, pranostikách...napríklad: skauti, rybári, poľovníci, farmári,  horali medzi nami - vytiahnite svoju triedu počas pekného počasia do našej ekoučebne a podeľte sa s nimi o svoje poznatky. Lokalpatrioti, historici - predstavte nám  hrdinov z legendy či povesti z vášho okolia. 

      A nezabudnite sa so svojimi aktivitami podeliť cez janasukovska@zsgmikpresov.sk

    • DNA DAY
     • DNA DAY

     • DNA DAY je unikátny deň počas ktorého sa študenti, učitelia a verejnosť môže dozvedieť viac o genetike. Oficiálnym medzinárodným dňom DNA je 25. apríl kedy si pripomíname objavenie dvojvláknovej štruktúry DNA v roku 1953 a ukončenie projektu ľudského genómu v apríli roku 2003. V tento deň sa po celom svete konajú podujatia a súťaže pre mladých ľudí, študentov a širokú verejnosť. Študenti majú možnosť svoje vedecké projekty prezentovať výskumníkom z tejto oblasti, ako aj sa zúčastniť rôznych prednášok. Pilotný rok tohto podujatia sa na Slovensku uskutočnil v roku 2003 pri príležitosti 50. výročia objavenia štruktúry DNA. Tento rok je to 68. výročie tohto objavu, ktoré sme si pripomenuli v online priestore s premostením na aktuálnu COVID-19 pandémiu.

      V pondelok 26.4.2021 sa žiaci septimy AB a maturanti z biológie (členovia Amavet klubu 957) aktívne zúčastnili online prednášok významných vedcov epidemiológov:

      O 14.00 hod. RICHARD A MARTINELLO- americký epidemiológ z Yale University na tému:  ''Will the vaccine end the pandemic?''

      O 14.45 hod. PROF. KRIŠTÚFKOVÁ- prezidentka Slovenskej imunologickej a vakcinačnej spoločnosti na tému: ''Očkovanie nielen proti Covid-u 19''

      Prednášky boli veľmi zaujímavé, vedci vysvetlili mnohé nejasnosti a otázky žiakov o ochorení Covid 19 ako aj vakcinácii. Pozitívom bola aj komunikácia s americkým epidemiológom v anglickom jazyku, ktorému sa nebál položiť zaujímavú otázku M. Malatinec J Ďakujeme zúčastnením za aktívnu účasť.

      Fotodokumentáciu si môžete pozrieť TU.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje