• Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Dnes nám bolo doručené poďakovanie zamestnancov FNsP J. A. Reimana v Prešove adresované pre našu kolegyňu PaedDr. Miriam Kohutovú za jej konkrétnu pomoc zdravotníckemu personálu ušitím a dodaním ochranných rúšok, ktoré niektorým oddeleniam nemocnice stále chýbajú. Okrem toho zasielajú pozdravy aj všetkým učiteľom, ktorí v týchto ťažkých dňoch tiež čelia novým výzvam a požiadavkám. Zároveň nám všetkým vyprosujú veľa síl, trpezlivosti, pevné zdravie a Božie požehnanie. K poďakovaniu sa pripája aj vedenie školy a kolegovia.

    • Prihlášky na strednú školu
     • Prihlášky na strednú školu

     • Na základe usmernení MŠVVaŠ SR sa posúva termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. V tejto súvislosti platí pre žiakov ZŠ sv. Mikuláša a ich zákonnych zástupcov, že prihlášky si budú môcť vyzdvihnúť v škole, resp. ich doručiť podpísané zákonným zástupcom vo vybraných dňoch a časoch. Najbližší termín je stanovený na 15.apríla (streda) na čas od 9,00 hod. do 11,00 hod. Usmernenie sa týka zvlášť žiakov 9.ročníka, ktorí zatiaľ nedostali prihlášky. Žiadame teda zákonnych zástupcov žiakov 9.ročníka, aby v uvedenom čase prišli do školy podpísať prihlášky (samozrejme je nutné uviesť výber stredných škôl). Podpísané prihlášky potom škola zašle na príslušné stredné školy do 21.mája. Okrem termínu 15.4. budú v ponuke ešte ďalšie termíny, o ktorých vás budeme včas informovať. Rodičia žiakov 5.A a 5.B, ktorí si podávajú prihlášku na Gymnázium sv. Mikuláša budú informovaní prostredníctvom triednych učiteľov. Termín podávania prihlášky je pre nich rovnaký ako pre žiakov 9.ročníka. Ďalšie informácie na http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/.

    • Zápis do 1.ročníka ZŠ - ZMENA
     • Zápis do 1.ročníka ZŠ - ZMENA

     • Na základe nariadení MŠVVaŠ SR a usmernení zriaďovateľa školy upravujeme čas a podmienky zápisu žiakov do 1.ročníka ZŠ sv. Mikuláša pre školský rok 2020/2021. Termín konania zápisu je v čase od 15.4. (streda) - 17.4. (piatok). Zápis sa uskutoční bez prítomností detí a bude vyžadovať dodanie 3 dokumentov zo strany rodičov. Bude to zápisný lístok, dotazník pre rodičov a pracovný list žiaka. Všetky 3 dokumenty budú zverejnené postupne od 6.4.2020 na www stránke školy spolu s ďaľšími inštrukciami - sledujte nás naďalej. Požadované 3 dokumenty bude možné odovzdať 3 spôsobmi - elektronicky do piatku 17.4. do 14,00 hod. (ideálny spôsob), zaslanie poštou (prijímame zásielky iba do piatku 17.4. do 14,00 hod.) alebo osobne na vrátnicu školy v stredu 15.4.2020 v čase od 9,00 hod. - 11,00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

     • Domáce vyučovanie - INFO

     • Máme za sebou prvý týždeň domáceho vzdelávania a nejaký čas ešte pred sebou.... Je to nová situácia pre všetkých - pre žiakov, učiteľov aj pre rodičov. Každá nová situácia prináša v začiatkoch isté problémy, ktoré dúfam už máme za sebou. Posledné dni pre nás priniesli nasledujúce zistenia a z nich vyplývajúce opatrenia:

      1. Zadávanie úloh prebieha iba v pracovných dňoch dopoludnia, zvyčajne do 10,00 hod.

      2. Požiadavky na tlač materiálov v domácom prostredí sa minimalizujú na nevyhnutný rozsah.

      3. Zasielanie súborov ako prílohy k domácej úlohe je možné iba vo formáte .pdf.

      4. Klasifikácia online testiovaní sa neodporúča vzhľadom na rozdielne možnosti internetového pripojenia.

      5. Časový rámec pre vypracovanie domácich zadaní musí rešpektovať aj viacdetné rodiny.

      6. Je vhodné využívať voľne prístupné vzdelávacie weby a databázy online učebníc.

      Všetkým ďakujeme za spoločnú prácu na spoločnom dobre a za pochopenie a prejavy podpory. Všetkým nám želáme zdravie, pokoj, vyprosujeme hojnosť Božích milostí a všetkých nás zverujeme pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

      Vedenie školy.

    • Domáce vyučovanie
     • Domáce vyučovanie

     • V najbližších dňoch obdržia rodičia všetkých žiakov email s prihlasovacími údajmi rodiča a žiaka na internetovú žiacku knižku, ktoré vám umožnia prístup k domácim úloham a testom pre vaše deti. Domáce úlohy a testy budú jednotlivými vyučujúcimi zasielané, kontrolované a vyhodnocované. Spôsob kontroly a hodnotenia domácich úloh a testov určia jednotliví učitelia osobitne. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov vašich detí. V stredu 18.3.2020 v čase od 9,00 - 11,00 hod. budete mať možnosť potvrdiť si prihlášky na VŠ, prípadne realizovať iné admionistratívne úkony. K dispozícii bude celé vedenie školy a ekonomické oodelenie. O ďaších krokoch vás budeme informovať prostredníctvom našej www stránky. Sledujte nás naďalej.

    • KORONAvírus usmernenie č.4
     • KORONAvírus usmernenie č.4

     • Po zasadnutí ústredného krízového štábu SR prijíma SR viacero tvrdých preventívnych opatrení, ktoré sa dotknú každodenného života každého z nás. Proaktívne opatrenia prijalo aj vedenia mesta Prešov a PSK. Na základe týchto opatrení a odporúčaní zriaďovateľa Košická arcidiecéza vydávame nasledujúci oznam:

      1. V piatok 13.3.2020 vyhlasujem na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v obidvoch organizačných zložkách  a v ŠKD riaditeľské voľno. Vyučovanie v tento deň nebude prebiehať. V škole však bude v tento deň možné vybaviť si potvrdenia na prihlášky, resp. iné administratívne úkony.

      2. Na základe  opatrení z ústredného krízového štábu v mimoriadnej situácii ohľadom šírenia koronavírusu sa výchovno-vzdelávací proces na školách prerušuje od pondelka 16.3. do piatku 27.3. s nástupom do školy 30.3.2020, teda na 14 dní.

      V tejto kritickej situácii vás nabádame k pokoju a zodpovednosti a samozrejme k modlitbe a pôstu.

      Myslime na seba navzájom v modlitbách. O ďalších opatreniach počas nasledujúcich 2 týždňov vás budeme včas informovať.

      RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ školy a vedenie školy.

    • Prijímacie skúšky na osemročné Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove
     • Prijímacie skúšky na osemročné Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove

     • Po schválení v pedagogickej rade a v Rade školy zverejňujeme podmienky prijímacieho konania na 8 ročné Gymnázium sv. Mikuláša v priloženom súbore TU.  Okrem toho prinášame informácie potrebné pre podanie prihlášky a účasti na prijímacom konaní.

      Do 10. apríla 2020:

      • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje

      Do 20. apríla 2020:

      • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

      11. mája 2020 (pondelok):

      • 1. termín prvého kola prijímacích skúšok

      14. mája 2020 (štvrtok):

      • 2. termín prvého kola prijímacích skúšok 
    • Usmernenie č.3 k šíreniu koronavírusu
     • Usmernenie č.3 k šíreniu koronavírusu

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom vydalo MŠVVaŠ usmernenie (viac na www stránkach ministerstva školstva), z ktorého vyberáme nasledujúce opatrenia:

      • s účinnosťou od 10.3. sa rušia všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety a exkurzie po dobu 14 dní. Lyžiarske výcviky, ktoré prebiehajú sa nerušia.
      • rušia sa všetky školské, okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží.

      Plánovaný lyžiarsky výcvik v triedach O3A a P8A sa teda najbližších 14 dní neuskutoční. Ak to okolnosti dovolia, lyžiarsky výcvik zrealizujeme ešte tento rok. Ak nie, tak nárok na štátnu dotáciu sa žiakom presúva do budúceho školského roka.

      Okrem toho sa v našej škole rušia aj všetky preventívne prehliadky plánované na mesiac marec. O nových termínoch budú žiaci informovaní prostredníctvom oznamu od triednych učuteľov.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Usmernenie č.2 k šíreniu koronavírusu
     • Usmernenie č.2 k šíreniu koronavírusu

     • Na základe usmernenie z krízového štábu SR a zriaďovateľa školy s platnosťou od 10.3.2020 platí 14 dňová karanténa pre všetkých žiakov a zamestnacov, ktorí sa v posledných dňoch zdržiavali v Taliansku (aj v Číne, v Iráne a v Južnej Kóreii). Pre žiakov, ktorí navštívili iné krajiny zasiahnuté koronavírusom platí naďalej odporúčanie vedenia školy zdržať sa v domácej karanténe minimállne do konca týždňa, teda do 15.3. V prípade, že mesto Prešov, resp. PSK vydá rozhodnutie o uzavretí škôl a školských zariadení, bude sa toto rozhodnutie vzťahovať podľa rozhodnutia zriaďovateľa aj našu školu. Ďakujem za pochopenie. 

    • Celoštátne kolo CHO
     • Celoštátne kolo CHO

     • V dňoch 3. - 6. marca 2020 sa na pôde PF UPJŠ v Košiciach konalo celoštátne kolo CHO a to aj s našou účasťou. Medzi najlepšími chemikmi z gymnázií z celého Slovenska sa nestratila Mirka Katuščáková z oktávy A. S počtom bodov 50,6 b. zo 100 b. obsadila 21.miesto a zaradila sa medzi úspešných riešiteľov celoštátneho kola CHO. Na krajskom kole konanom 29.-30. januára a ktoré predchádzalo konaniu celoštátneho kola obsadila 3. miesto, čím si zabezpečila postup medzi 31 najleších stredoškolských chemikov na Slovensku. Srdečne blahoželáme. Našu školu reprezentoval ako člen poroty aj RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ školy.

    • ODPORÚČANIE
     • ODPORÚČANIE

     • V náväznosti na opatrenia MZ SR, ktoré sa týkajú ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 (koronavírus) týmto odporúčame všetkým žiakom a študentom, ktorí počas jarných prázdnin absolvovali dovolenku v zahraničí (zvlášť v severnom Taliansku), aby zostali počas nasledujúceho týždňa doma. Zo strany vedenia školy ide o odporúčanie, nie o nariadenie. Podľa usmernenia ministerstva školstva nemožno školopovinné deti, ktoré nevykazujú príznaky ochorenia vylúčiť z vyučovania. Inkubačná doba ochorenia sa pohybuje od 5 do 14 dní. V tomto čas je nutné intenzívnejšie sledovať vlastný zdravotný stav a prípadne prejavy ochorenia konzultovať s obvodným lekárom. Všetky informácie o ochorení nájdete na stránke MZ SR. Ako ospravdlnenku žiaka pre nasledujúci týždeň použite tlačivo Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania, ktoré nájdete na stránke školy v sekcii TLAČIVÁ.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 20. a 21. 2. 2020  šikovní recitátori ukázali svoj talent v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Súťažilo spolu 33 žiakov I.,  II.  a III.  kategórie.  Súťaž spestrili študenti septimy originálnym literárno-dramatickým pásmom o Hviezdoslavovi. Ďakujeme!

      V I. kategórii sa umiestnili:

      prednese poézie 1. miestoMatúš Lukáč  (4.B),    2. miesto – Ondrej Vlkovič (2.A), 3. miesto – Klára Vlkovičová (4.B),  Tristan Eli Mihik (3.A)

      prednese prózy  1. miestoViktória Hasarová (3.B), 2. miesto – Ela Slámová (3.B),

      V II. kategórii sa umiestnili:

      prednese poézie 1. miesto –  Nina Koščová  (O2A),  2. miesto – Luna Bianka Mihoková (5.A),  3. miesto – Ella Bronieková  (O2A) 

      prednese prózy  1. miesto –  Natália Mišenková (5.B),  2. miesto – Rebeka (6.A)

      V III. kategórii obsadili

      prednese prózy  1. miesto –  Martin Baloga (8.A),  2. miesto – Sára Kucková (O3A), 3. miesto – Patrik Kreheľ (O2A)

      Srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v okresnom kole.

      Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

    • Mikulášsky polliter
     • Mikulášsky polliter

     • Každoročná tradícia odberu krvi neobišla našu školu ani tentokrát. Tohtoročný odber sa konal 4.2.2020 v priestoroch školskej jedálne. Vítaní boli žiaci, ktorí dovŕšili vek 18 rokov, učitelia ale aj rodičia a rodinní príslušníci. Pôvodných uchádzačov bolo 40, no krv sa podarilo odobrať 19. Podľa slov prítomnej zdravotnej sestry sme ale aj tak vysoko v rebríčku medzi strednými školami. Darcov čakalo hojné občerstvenie, milý prístup dobrovoľníkov a pokojná atmosféra. Napriek tomu, že sa predpokladaný počet darcov znížil, sú organizátori vďační za každý polliter vzácnej tekutiny. Darcovia si okrem dobrého pocitu odniesli aj stravný lístok, fľašu vody a sladkú drobnosť. Ak chcete aj vy takýmto spôsobom pomôcť, dvere budú nasledujúci odber znova otvorené. Do galérie Mikulášsky polliter boli pridané fotografie.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Z organizačných dôvodov vyhlasuje riaditeľ školy na 28.2.2020 (piatok) riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno sa netýka žiakov ried P9A, oktávy A a 4AG. Žiaci týchto tried sa budú vyučovať podľa zverejneného rozvrhu. Na základe zisteného záujmu bude fungovať aj jedno oddelenie ŠKD v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Ďakujeme za pochopenie. 

    • MILUJEM PREŠOV
     • MILUJEM PREŠOV

     • Deti zo školského klubu tvorili Projekt o Prešove. Jeho výsledkom je výstavka nainštalovaná vo vestibule školy na prízemí. V rámci projektu sa zúčastnili zábavno – vedomostnej súťaže Milujem Prešov, v ktorej si overili svoje doterajšie poznatky týkajúce sa histórie, ale aj súčasnosti nášho mesta hravou formou. Veríme, že sme aspoň trošku prispeli k prehĺbeniu záujmu o dejiny mesta a k pestovaniu úcty k svojmu regiónu a k sebe samému. Do galérie MILUJEM PREŠOV boli pridané fotografie.

    • Erasmus +
     • Erasmus +

     • V týchto dňoch administratívne pripravujeme projekt Erasmus plus - strategicke partnerstvá pre budúci školský rok 2020/2021 medzi našou a partnerskou školou na Islande. Formulár projektu na schvalenie musíme podať do 24. marca 2020. Komisia v národnej agentúre následne do júna 2020 vyhodnotí všetky podané projekty v rámci celého Slovenska. Ak náš projekt bude schválený, v čo pevne veríme a dufame, naša spolupráca s partnerskou školou začne v septembri 2020. O výsledkoch celého procesu vás budeme včas informovať.

    • Ruské slovo- krajské kolo
     • Ruské slovo- krajské kolo

     • Ani v tomto roku naša škola nechýbala na krajskom kole súťaže v umeleckom prednese a speve v ruskom jazyku Ruské slovo, ktoré sa konalo vo štvrtok 23. januára 2020 v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove. Témou tohtoročnej súťaže bolo 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a vďaka za mier. Z roka na rok počet záujemcov o túto súťaž rastie, v tomto roku  bolo všetkých spolu okolo 120. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali Jakub Jeriga a Jakub Jurašek z triedy Septima B, ktorí v kategórii skupinový spev obsadili druhé miesto. Srdečne blahoželáme. Do galérie Ruské slovo- krajské kolo boli pridané fotografie.

    • Chrípkové PRÁZDNINY
     • Chrípkové PRÁZDNINY

     • Na základe zvýšenej chorobnosti žiakov a zamestnancov, ktorá prekročila 30% podiel a na základe  odporúčania Regionálneho úradu zdravotníctva v Prešove, vyhlasujeme na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša chrípkové prázdniny v rozsahu 4 dní od 7.2.2020 (piatok) do 10.2.2020 (pondelok). Nástup do školy je v utorok 11.2.2020.  Počas chrípkových prázdnin je v prevádzke iba CZUŠ sv. Mikuláša. Ďakujeme za pochopenie.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje