• Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) a environmentálna súťaž Zelený andel
     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) a environmentálna súťaž Zelený andel

     • Aj v tomto školskom roku sme sa napriek obmedzeniam a dištančnému vzdelávaniu zapojili do súťaže SOČ v 4 kategóriách.

      V mesiacoch marec- apríl 2021 sa uskutočnili postupne školské, krajské aj celoštátne kolá oboch súťaží.

      krajskom kole nás:

      • ako úspešné riešiteľky – 4. miesto reprezentovali žiačky 07AB v odboroch:

      06 Zdravotníctvo a farmakológia – E. Halčáková (RNDr. Feretová)

      03 Chémia a potravinárstvo – J. Belišová (Mgr. Tkáčová)

      • umiestnenie získali:

      07 Pôdohospodárstvo – E. MišenkováV. Barillová1.miesto (RNDr. Feretová)

      13 História, filozofia a právne vedy – P. Anderková – 3. miesto (Mgr. Kipikašová)

      celoštátnom kole nás reprezentovali E. MišenkováV. Barillová.

      ZELENÝ ANDEL

      1.4.2021 bol ukončený 4. ročník celoslovenskej súťaže "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena je určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ s environmentálnou témou. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 33 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla oceniť 5 najlepších prác. Medzi nimi bola fitness náramkom a ocenením hodnotená aj práca žiačok 07B: E. MišenkováV. Barillová (členky Amavet klubu 957).

    • Biologická olympiáda – kategórie ABC
     • Biologická olympiáda – kategórie ABC

     • Aj v tomto školskom roku sme sa napriek obmedzeniam a dištančnému vzdelávaniu zapojili do biologickej olympiády- teoreticko-praktickej aj  projektovej časti.

      V mesiacoch február- apríl 2021 sa uskutočnili postupne okresné, krajské aj celoštátne kolá súťaže.

      kategórii C nás ako úspešné riešiteľky okresného kola v teoreticko-praktickej časti reprezentovali žiaci 04A: A. PenzéšováD. Reguliová. V projektovej časti v okresnom kole získali 1.miesto M. Kmec2.miesto R. Barilla. V krajskom kole obaja získali opäť skvelé umiestnenie: 1.miesto M. Kmec2.miesto R. Barilla. V celoštátnom kole bol úspešným riešiteľom R. BarillaM. Kmec s odstupom 0,5 boda získal krásne 4.miesto.

      kategórii B nás ako úspešná riešiteľka krajského kola v teoreticko-praktickej časti reprezentovala žiačka 06B: L. Šmalecová.

      kategórii A nás ako úspešná riešiteľka krajského kola v teoreticko-praktickej časti reprezentovala žiačka 08B: K. Katuščáková. V projektovej časti v krajskom kole získala K. Katuščáková 1.miesto. V celoštátnom kole sa umiestnila na 8. mieste.

      Všetkým žiakom (členovia Amavet klubu 957), ktorí reprezentovali našu školu ďakujeme a srdečne blahoželáme.

     • Krajské kolo CHO

     • Každoročne je naša škola organizátorom krajského kola CHO v kategórii D pre žiakov ZŠ a žiakov prvého stupňa osemročných gymnázií. Tohtoročné krajské kolo sa uskutočnilo dištatnčne pred zapnutými kamerami. Víťazom sa stal žiak Šimon Zemčák zo ZŠ s MŠ sv. Kríža z Kežmarku. Víťazom blahoželáme a rovnako všetkým 39 riešiteľom krajského kola, medzi ktorými sa nestratili ani naši dvaja žiaci z gymnázia Matej Kmec (8.miesto) a Jozef Jabczun (11.miesto). Do ďalšieho štúdia prajeme všetkým účastnikom veľa vytrvalosti a úspechov. 

    • Nástup do školy od 26.4.2021
     • Nástup do školy od 26.4.2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva SR a v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese Prešov dochádza k obnove vyučovania pre všetkých žiakov ZŠ sv. Mikuláša v Prešove - kompletný 1. a 2. stupeň ZŠ. Okrem toho je vyučovanie od 26.4.2021 obnovené aj pre žiakov Gymnázia sv. Mikuláša pre triedy prima - kvarta. Doma na dištančnom vzdelávaní teda zostávajú iba žiaci z tried kvinta, sexta a septima. Podmienkou pri nástupre do školy je odovzdanie Čestného vyhlásenia (v papierovej podobe TU alebo možné podať aj cez platformu EDUPAGE v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia) a absolvovanie testu rodiča a žiaka nie staršie ako 7 dní (platnosť testu nahrádzajú aj výnimky z testovania podľa vyhlášky č.187 ÚVZ SR). Žiaci sa budú vyučovať podľa riadneho rozvrhu s výnimkou 1.VH v pondelok, keď budú mať triednicku hodinu. Počas prvého týždňa bude prebiehať adaptácia žiakov. Počas tohto týždňa nebudú žiaci klasifikovaní. V nasledujúcom týždni budú skúšaní iba ústne. Písanie testov a písomiek bude možné až na tretí týždeň. Žiaci, ktorí majú záujem o obed sa musia prihlásiť (nie je nutné ešte raz posielať prihlášku) a to najneskôr do PIA 23.4.2021 do 14,00 hod. Vyučovanie pre všetkých žiakov začína 1. VH o 8:00 hod. . Po skončení vyučovania idú žiaci na obed. TEŠÍME sa na vás.

    • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy
     • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

     • Zriaďovateľ školy Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove. Prihlášku a požadované dokumenty je nutné doručiť na Arcibiskupský úrad v Košiciach do 7. mája 2021. VIac o podmienkach výberového konania nájdete v priloženom súbore TU.

    • Nástup do školy od 19.4.2021 - info pre žiakov 8. a 9. ročníka
     • Nástup do školy od 19.4.2021 - info pre žiakov 8. a 9. ročníka

     • V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva SR a s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese Prešov dochádza k obnove vyučovania pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ sv. Mikuláša v Prešove. Podmienkou pri nástupre do školy je odovzdanie Čestného vyhlásenia (v papierovej podobe TU alebo možné podať aj cez platformu EDUPAGE v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia) a absolvovanie testu rodiča a žiaka nie staršie ako 7 dní. Vzhľadom na blížiace sa prijímacie skúšky je pre žiakov pripravené vyučovanie SJL a MAT, no aj triedne aktivity zamerané na sociálnu adaptáciu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania. Žiaci 8. a 9. ročníka si teda prinesú do školy učebnice a zošity z MAT a SJL. Žiaci, ktorí majú záujem o obed sa musia opätovne prihlásiť a to najneskôr do PIA 16.4.2021 do 14,00 hod. Vyučovanie pre žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ začína až 2. VH o 8:55 hod. a končí 6. VH o 13,30 hod. Po skončení vyučovania idú žiaci na obed. Rozvrh na ostatné dni v týždni sa žiaci dozvedia v PON v škole. TEŠÍME sa na vás.

    • Výsledky zápisu do ZŠ sv. Mikuláša
     • Výsledky zápisu do ZŠ sv. Mikuláša

     • V prvom rade chceme za celé vedenie školy poďakovať všetkým rodičom za dôveru a prejavený záujem o našu školu. Zvýšený záujem zo strany rodičov nabúral našu pôvodnu predstavu o počte prijatých žiakov do 1.ročníka ZŠ a tak sme prehodnotili naše kapacitné a personálne možnosti. Výsledok je ten, že otvoríme 3 triedy 1.ročníka ZŠ s počtom prijatých žiakov 60 (22+22+16). Na základe výsledkov z prijatých dotazníkov a pracovných listov žiakov sme vybrali nasledujúcich žiakov. Zoznam podľa kódu žiaka a mena žiaka nájdete v priloženom súbore TU. Rodičia prijatých žiakov budú kontaktovaní koncom mája a podľa možností pripravíme informačné stretnutie o ďalšom postupe v súvislosti s nástupom žiakov do 1. ročníka ZŠ od 1.9.2021. ĎAKUJEME, že ste s nami.

       

       

    • SESTRY Prešovského kraja
     • SESTRY Prešovského kraja

     • V literárnej súťaži príbehov fotografií o zdravotných sestrách z Prešovského kraja, ktorú oganizoval Prešovský samosprávny kraj sme zaznamenali úspešnú reprezentáciu našej školy. V kategórii stredných škôl obsadila 3. miesto septimanka Veronika Chomová s poviedkou Objím ma. Okrem toho čestné uznanie získala oktávanka Radka Baranová. SRDEČNE blahoželáme. Viac o súťaži si môžete prečítať TU.

    • Celoslovenské kolo recitačnej súťaže RÓMOVIA RECITUJÚ
     • Celoslovenské kolo recitačnej súťaže RÓMOVIA RECITUJÚ

     • Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže RÓMOVIA RECITUJÚ pod záštitou OZ Ďakujem – „Paľikerav“ v Košiciach. Našu školu reprezentoval žiak 9.A MARTIN BALOGA, ktorý v decembri 2020 vyhral krajské kolo vo svojej kategórii a postúpil do celoslovenského kola spolu s ďalšími 34 súťažiacimi. To sa uskutočnilo online formou vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu. Martin sa stal víťazom v 2. kategórii v prednese prózy v slovenskom jazyku s textom od G. Majtaníkovej Imidž je nanič. Porota ocenila jeho celkový prejav, vystupovanie a nadanie v umeleckej oblasti, ktorej by sa chcel aj v budúcnosti venovať. Martinovi srdečne blahoželáme. Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoslovenské kolo recitačnej súťaže RÓMOVIA RECITUJÚ.

    • Deň počatého dieťaťa
     • Deň počatého dieťaťa

     • „Život je dar“ - pod týmto mottom sme si na našej škole pripomenuli Deň počatého dieťaťa. Bol to svätý Ján Pavol II., ktorému veľmi záležalo na ochrane ľudskej dôstojnosti od počatia. Jeho hlboká láska a starostlivosť o nenarodené deti ho viedli k tomu, aby zaviedol Medzinárodný deň počatého dieťaťa. V štvrtok 25. marca sa žiaci I. stupňa, maturanti a učitelia zapojili k ochrane života tichou spomienkou, modlitbou a rôznymi aktivitami v triedach. Oblečením v bielej farbe spoločne vyjadrili túžbu chrániť tých najzraniteľnejších. V tejto zložitej a náročnej dobe chceme radostným a pozitívnym spôsobom vniesť do rodín nádej a vďačnosť. Vďačnosť za život - za svoj vlastný a za životy našich blízkych. Veríme, že každý ľudský život je jedinečný. Do galérie Deň počatého dieťaťa boli pridané fotografie.Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň počatého dieťaťa.

    • ONLINE olympiády priniesli viacero úspechov našim žiakom
     • ONLINE olympiády priniesli viacero úspechov našim žiakom

     • Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácií prebieha väčšina predmetových olympiád aj v online prostredí. O tom, že kvalitná príprava žiakov zo strany našich učiteľov prebieha aj teraz, svedčia aj úspechy našich žiakov v poslednom období. Matej Kmec (kvarta A) získal 1. miesto na krajskom aj okresnom kole biologickej olympiády, Richard Barilla (kvarta A) na okresnom aj na krajskom kole biologickej olympiády 2. miesto, v olympiáde z anglického jazyka získal Jozef Jabczun (kvarta A) na okresnom kole 2.miesto a jeden z posledných úspechov zaznamenali mladí chemici. Matej Kmec sa stal víťazom okresného kola a Jozef Jabczun v tej istej súťaži obsadil 3. miesto. Týmto si obidvaja zabezpečili postup na krajské kolo. Všetkým menovaným a rovnako aj im učiteľom srdečne blahoželáme.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Na dnešný sviatok všetkých učiteľov nadväzuje už 7. apríla sviatok učiteľov katolíckych škôl. Pri tejto príležitosti chceme ďakovať všetkým našim kolegom za ich neutíchajúcu snahu robiť veci okolo seba lepšie v prospech našich žiakov. ĎAKUJEME Alena, Alexandra, Andrea, Annamarie, Beáta, Beatrice, Bibiana, Daniela, Danka, Darina, Eduard, Erika, Eva, Gabriela, Ján, Jana, Jozef, Judita, Juliana, Katarína, Lucia, Ľudmila, Magdaléna, Marcel, Mária, Martina, Matúš, Milena, Miriam, Monika, Peter, Radoslav, Richard, Róbert, Silvia, Valéria, Veronika, Viera, Vlasta, Zita, Zuzana.

    • ITAkadémia -  POZVÁNKA na workshopy pre učiteľov a žiakov SŠ
     • ITAkadémia - POZVÁNKA na workshopy pre učiteľov a žiakov SŠ

     • Pozvánka pre učiteľov SŠ:

      V spolupráci so spoločnosťou GlobaLogic sme pre UČITEĽOV stredných škôl pripravili sériu na sebou nadväzujúcich workshopov (webinárov) na tému „Od nápadu k dátam“, ktoré učiteľom rozšíria obzory a inšpirujú ich pri učení študentov. Webináre sa zamerajú na základné fázy vývoja akéhokoľvek projektu. Rozšíria znalosti o senzoroch, komunikácii, serveroch a možnostiach ako dáta získať, spracovať, odoslať či zobraziť. Prepletené budú o praktické skúsenosti, ktoré môžu posunúť dopredu každý projekt a ukážu, že nie stále, existuje len jedna správna cesta.

      Bližšie informácie v priloženom PLAGÁTE

      Pozvánka pre žiakov SŠ (ekvivalent OG)  a učiteľov ZŠ aj SŠ na ďalšie praktické workshopy, ktoré  pre Vás pripravila ITAkadémia so skúsenou lektorkou Šárkou Patkošovou, ktorá je certifikovanou lektorkou a soft-skills trénerkou s viac ako 10 ročnými skúsenosťami z oblasti rozvoja a vzdelávania dospelých. V súčasnosti pracuje ako Learning & Development Manager v Lean In Slovakia. V IT oblasti pracuje ako AT&T Projektový implementačný manažér/Expert pre rozvoj a vzdelávanie zamestnancov. V rámci jej spolupráce s Google pôsobí ako certifkovaný #Iam Remarkable workshop facilitátor, Female Empowerment a Design Thinking tréner pod záštitou programu Grow with Google. Jej vášňou je rozvíjať a podporovať ľudí, aby mohli dosiahnuť svoje ciele a mali šťastný a naplnený život.

      1. pre ŽIAKOV SŠ (ekvivalent OG) - "Hovor ako TED: Prezentačné zručnosti a techniky tých najlepších" - na workshope sa budeme rozprávať a sami si vyskúšate konkrétne techniky a nástroje na to, ako zaujať hneď od začiatku, ako prekvapiť svoje publikum, okoreniť svoju prezentáciu, využiť emócie vo svoj prospech a neustále sa zlepšovať. Čakajú na vás skupinové, ako aj individuálne aktivity, ktoré budú zamerané na rozvoj kreativity, riešenia problémov, ale hlavne na zdokonalenie vašich prezentačných zručností!  Špecifické oblasti workshopu: Piliere presvedčivosti / Typológia študentov / Pyramída učenia / Kreatívny názov / Inšpirujúci úvod a silný záver / Efektívne techniky na vytvorenie kreatívneho, presvedčivého a emočne nabitého prejavu / Zvládanie ťažkých situácií / Praktické metódy na neustále zlepšovanie svojho prejavu a prezentácií Dátum a čas:  8.4.2021 16.00 - 19.00 (UPOZORNENIE: Počet miest je limitovaný, keď sa naplní kapacita workshopu, prihlasovanie sa uzavrie skôr ) 

       !!!V prípade naplnenia 1. termínu otvoríme 2. termín 3.5.2021 16:00 – 19:00!!!

       

      1. pre UČITEĽOV ZŠ a SŠ - "Radikálne otvorené vzťahy: Ako spätnú väzbu dávať, prijímať a neustále sa zdokonaľovať" - na tomto kreatívnom workshope vás čakajú malé teoretické základy sprevádzané množstvom praktických cvičení a aktivít, zameraných na podávanie ako aj prijímanie spätnej väzby. Spätná väzba je nástrojom titanov, ktorá výrazne zlepšuje vzťahy na pracovisku, tímovú dynamiku, podporuje budovanie dôvery a je kľúčovým faktorom úspechu mnohých lídrov. Môžete tešiť na: Fixná vs rastová myseľ / Typy a kultúra spätnej väzby / Pravidlá pre podávanie a prijímanie / SMART stanovovanie cieľov / Prípadová štúdia / FIRE & SBI Model / Feedback vs Feedforward / Efektívna vs neefektívna spätná väzba / Feedback Fallacy: klamy a ilúzie.                                                                                                                                                                                     Dátum a čas: 19.4.2021 16:00 - 19.00 (UPOZORNENIE: Počet miest je limitovaný, keď sa naplní kapacita workshopu, prihlasovanie sa uzavrie skôr ) 

      !!!V prípade naplnenia 1. termínu otvoríme 2. termín 21.4.2021 16:00 - 19.00!!!


      Prihlasovanie - https://dotazniky.itakademia.sk/ (prihlasovacie údaje na webinár zašleme len prihláseným  na emailovú adresu, ktorú uvedú do prihlášky)

    • PRIPRAVUJEME zápis do 1.ročníka ZŠ
     • PRIPRAVUJEME zápis do 1.ročníka ZŠ

     • So súhlasom zriaďovateľa pripravujeme zápis do 1. ročníka ZŠ sv.Mikuláša s plánovaným počtom 44 prijatých žiakov do 2 tried. Zápis sa uskutoční elektronicky (pre záujemcov o prijatie bude na vrátnici školy pripravená aj papierová verzia) po Veľkej Noci a to v dňoch 7.apríla (STR) - 9.apríla (PIA). Podklady pre zápis (prihláška, dotazník rodiča, pracovný list žiaka) budú zverejnené na stránke školy najneskôr v stredu 7.apríla 2021. Výsledky zápisu budú zverejnené do 15.4.2021. Tešíme sa na všetkých záujemcov.

    • Prijímacie skúšky
     • Prijímacie skúšky

     • S blížiacim sa termínom podávania prihlášok na stredné školy  (na domovskej ZŠ podať do 10.4.2021) oznamujeme všetkým rodičom žiakov 5.ročníka a 9.ročníka našej ZŠ možnosť podať ju elektronicky a to  prostredníctvom rodičovského konta na EDUPAGE - návod TU. Každý zákonný zástupca môže podať maximálne 2 prihlášky na školy, ktoré požadujú talentové skúšky a maximálne 2 prihlášky na ostatné stredné školy. V prípade, že nemáte zriadené rodičovské konto na platforme EDUPAGE, kontaktujte príslušných triednych učiteľov, resp. výchovného poradcu Mgr. Mašlejovú J..

    • Prijímacie skúšky na Gymnázium sv. Mikuláša
     • Prijímacie skúšky na Gymnázium sv. Mikuláša

     • V budúcom školskom roku 2021/2022 otvárame na základe rozhodnutie MŠVVaŠ SR 1 triedu osemročného gymnázia s maximálnym počtom žiakov 30. Do pozornosti všetkých piatakov a ich zákonných zástupcov dávame zverejnené Kritéria prijímacieho konania a rovnako aj možnosť podať prihlášku na naše Gymnázium sv. Mikuláša elektronicky a to prostredníctvom rodičovského konta na EDUPAGE. V prípade prihlášky v papierovej forme je nutné podpísať ju na kmeňovej základnej škole do 10.apríla a zaslať k nám najneskôr do 20.apríla 2021. Prvé kolo prijímacich skúšok sa uskutoční 3.mája (1.termín), resp. 10.mája (2.termín). SRDEČNE POZÝVAME a vopred ďakujem za zdieľanie tejto informácie.

    • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Každoročne v našej škole organizujeme recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín. Tohto roku 2. marca svoje nadanie v umeleckom prednese poézie a prózy predviedlo 20 súťažiacich z 1. stupňa ZŠ Recitátori príjemne prekvapili výberom textov, ich pôsobivým podaním či kultivovanosťou rečového prejavu. Rozhodovanie o postupujúcich bolo naozaj náročné. Porota v zložení – Alexandra Spišiaková, Beatrice Pastirčáková a Zita Sedláková – napokon dospela k takýmto výsledkom:

      I. kategória prednesu prózy                                                                                                        

      1. miesto – Viktória Hasarová, 4. B

      2. miesto – Kristián Palenčár, 2. A

                          Matej Hasara, 2. B

      3. miesto – Ondrej Vlkovič, 3. A

      I. kategória prednesu poézie

      1. miesto – Timea Krišková, 4. A

      2. miesto – Veronika Kulachová, 2. A

      3. miesto – Teodor Slavkovský, 2. B

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za umelecký zážitok všetkým súťažiacim, ktorí sa do tejto recitačnej súťaže zapojili.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje