• Pôstne obdobie začína
     • Pôstne obdobie začína

     • Tento týždeň v stredu sme spolu začali 40 dňové pôstne obdobie. Dobrým a posilňujúcim pokrmom v období pôstu, ktorý osoží telu aj duchu je Božie slovo. Počas celého pôstného obdobia si môžete pozrieť videa a zamyslenia od d.o. Petra Štiebera a to jednoducho tak, že si nastavíte odoberanie jeho YouTube kanála TU. Poslaním našej školy je aj evanjelizovať a v týchto časoch je to jedna z nových a zaujímavých možností. ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI.

    • Od 15.2.2021 pokračujeme
     • Od 15.2.2021 pokračujeme

     • COVID automat nám umožňuje v budúcom týždni od 15.2.2021 pokračovať v prezenčnej forme vyučovania na 1.stupni ZŠ sv. Mikuláša. Podmienkou je opätovné podanie čestného vyhlásenia o absolvovaní testu, ktorý nie je starší ako 7 dní (prípadne iné dovolené výnimky). Týka sa to všetkých zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku a 1 rodiča žiaka 1.stupňa ZŠ. Čestné vyhlásenie je možné podať v písomnej forme

      Čestné vyhlásenie ZAMESTNANEC

      Čestné vyhlásenie ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA 1.stupňa ZŠ

      alebo prostredníctvom aplikácie EDUPAGE.

      ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI.

    • Spolupráca s Ruským centrom pokračuje online
     • Spolupráca s Ruským centrom pokračuje online

     • Aj napriek  súčasnej neľahkej  situácii  spolupráca našej školy s Ruským centrom Prešovskej univerzity v Prešove pokračuje. Ešte pred Vianocami sa nám podarilo zrealizovať dve online hodiny. Prvá hodina bola pre maturantov z ruského jazyka na tému Veda a technika, ktorá sa považuje za jednu z náročnejších maturitných tém, najmä kvôli slovnej zásobe. Žiaci sa naučili, ako výdobytky techniky ovplyvnili náš súčasný život, porovnávali život v minulosti a dnes a spoznali mnoho ruských a svetových vedcov s ich vynálezmi a objavmi. Druhá hodina bola spoločne pre triedy Kvintu a Sextu na tému Vianoce a Nový rok v Rusku, počas ktorej sa žiaci naučili mnoho o atribútoch a tradíciách týchto sviatkov a mohli vnímať podobnosti a rozdiely ich slávenia v Rusku a na Slovensku. Obidve hodiny viedla pani Turisová z Ruského centra. Na konci hodín si žiaci mohli preveriť vedomosti v krátkom vedomostnom kvíze. Tieto aktivity sú pre študentov veľmi obohacujúce a veríme, že sa nám ich podarí realizovať aj v budúcnosti.Do fotogalérie bol pridaný nový album Spolupráca s Ruským centrom pokračuje online.

    • POTVRDENIE o návšteve školy
     • POTVRDENIE o návšteve školy

     • V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou ponúka platforma EDUPAGE možnosť vytlačiť si z pohodlia domova potvrdenie o návšteve školy (návod TU). V prípade nejasností kontaktujte svojich triednych učiteľov. ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI.

    • Podmienky nástupu do školy od 8.2.2021
     • Podmienky nástupu do školy od 8.2.2021

     • Rozhodnutím ministra školstva SR číslo 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 je umožnené otvorenie škôl pre žiakov 1.stupňa ZŠ a žiakov maturitného ročníka. Nástup do školy je podľa usmernení ministerstva školstva podmienený negatívnym testom, ktorého dokladovanie je súčasťou čestného vyhlásenia. Predmetné čestné vyhlásenie je pre zamestnancov, študentov a zákonných zástupcov žiakov 1.stupňa ZŠ dostupné v aplikácií EDUPAGE. Čestné vyhlásenie je možné stiahnuť aj prostredníctvom našej www stránky.

      Čestné vyhlásenie ZAMESTNANEC

      Čestné vyhlásenie ŠTUDENT

      Čestné vyhlásenie ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA 1.stupňa ZŠ

      Súčasťou vyhlásenia sú aj informácia pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase so spracovaním dokladov preukazujúcich negatívny test dostupné TU.

      V prípade, že dôjde k obnove vyučovania pre menšie skupiny (5 žiakov + učiteľ) žiakov 2.stupňa ZŠ a žiakov gymnázia v ročníkoch prima-septima, ktorí nemajú možnosť vzdelávať sa dištančne, bude ich nástup rovnako podmienený negatívnym testom žiaka a zákonného zástupcu. Čestné vyhlásenie pre týchto žiakov a ich rodičov je dostupné TU.

       

    • NÁSTUP DO ŠKOLY od 8.2.2021
     • NÁSTUP DO ŠKOLY od 8.2.2021

     • V súvislosti s novými opatreniami a vyhláseniami týkajúcimi sa nástupu vybraných žiakov do škôl oznamujeme, že brány našej školy budú od 8.2.2021 (pondelok) znovu otvorené pre:

      1. žiakov oktávy A a oktávy B s negatívnym výsledkom testu na COVID-19. O spôsobe dokladovania negativity budeme čoskoro informovať na základe usmernení MŠVVaŠ SR. Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

      2. žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ sv. Mikuláša so splnenou podmienkou pretestovania 1 zákonneho zástupcu (výnimku majú oslobodení od testovania a tí, ktorí prekonali ochorenia v termíne max. pred 90 dňami). O spôsobe dokladovania negativity budeme čoskoro informovať na základe usmernení MŠVVaŠ SR. Vyučovanie bude prebiehať podľa usmernení TU jednotlivých tried. V dňoch od 8.-10.2. (PON - STR - "nábeh" žiakov) bude 1. až 4.VH prebiehať prezenčne, na 5.VH bude prebiehať online pripojenia žiakov, ktorí zostali doma. Od ŠTV 11.2.2021 už online vyučovanie na 1.stupni ZŠ nebude prebiehať. Všetky zadania a domáce úlohy budú všetkým žiakom 1. stupňa ZŠ zverejnené od PON 8.2.2021 prostredníctvom EDUPAGE.

      Rovnako bude obnovená aj činnosť ŠKD v čase od 6:45 hod. do 16,30 hod.

      Všetci žiaci a zamestnanci, ktorí nastúpia od PON 8.2.2021 do školy a majú záujmem o obed, sa musia nanovo prihlásiť a to najneskôr do PIA 5.2.2021 do 14,00 hod. Za porozumenie ďakujeme.

      ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI.

    • ERASMUS február 2021
     • ERASMUS február 2021

     • Slovensko je krajina, ktorej môžu iné krajiny závidieť okrem iného aj jej hrady a zámky. Niektoré zub času poriadne nahlodal, no aj tak lákajú zahraničných turistov na Slovensko.Mnohé zmenili svoju pôvodnú podobu, monhé zmenili svoj účel, no aj tak zostávajú nespochybniteľným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Čo majú však spoločné je, že v sebe ukrývajú dejiny a rozprávajú príbehy, ktoré prežili aj svojich hradných pánov či staviteľov.

      V mesiaci február sú  nevyčerpateľným zdrojom nápadov aj pre náš projekt Erasmusplus.  Aj keď vám pandemická situácia nedovolí pozrieť si ich z blízka, môžete využiť online prehliadky, porozprávať sa na diaľku či v online priestore s ich kastelánmi a správcami. Možno ste na nejaký zabudnutý hrad naďabili počas  prechádzky v lese a obnovíte jeho zašlú slávu v našom okrese.

      Svoje projekty (prezentácie, virtuálne prehliadky, mapy)  ako vždy posielajte na janasukovska@zsgmikpresov.sk vo forme pdf  suboru do konca mesiaca. 

       

    • Dištančné vzdelávanie od 1.2.2021
     • Dištančné vzdelávanie od 1.2.2021

     • V súvislosti s neistou situáciou ohľadom nástupu žiakov do škôl a možnosťou, že niektoré ročníky nastúpia do škôl skôr a iné neskôr, sme prešli na riadny rozvrh platný pre párne a nepárne týždne. Výnimku majú žiaci 1.stupňa ZŠ a žiaci oktáv, ktorí pokračujú podľa pôvodne dohodnutého rozvrhu. Okrem toho znovu pripomíname základné princípy pre dištančné vzdelávanie platné rovnako pre žiakov ako aj pre učiteľov.

      PRINCÍPY A ZÁSADY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA PRE ŽIAKOV

      1. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
       • prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
       • prostredníctvom platformy GOOGLE MEET, resp. iné videoplatformy
       • prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
      2. Žiaci sa riadia riadnym rozvrhom online hodín s párnymi hodinami (2. VH,4.VH a 6.VH) pre párny týždeň a nepárnymi hodinami (1.VH, 3.VH, 5.VH a 7.VH) pre nepárny týždeň. Od 1.2. začíname nepárnym týždňom, od 8.2. pokračujeme párnym týždńom, od 15.2. znovu nepárnym týždňom. Po jarných prázdninach (od 22.2. do 26.2.) budeme pokračovať od 1.3. podľa nášho poradia, teda PÁRNYM TÝŽDŃOM.
      3. Žiaci nesmú bez súhlasu vyučujúceho na online hodinách zhotovovať obrazový, zvukový a obrazovo-zvukový záznam.
      4. V prípade, že žiak počas online vyučovania svojim správaním narúša priebeh vyučovacej hodiny, má učiteľ právo takéhoto žiaka z online vyučovacej hodiny odpojiť.
      5. Na offline vyučovaní budú učiteľmi jednotlivých predmetov pomocou EduPage zadávané pracovné listy, úlohy, projekty, laboratórne práce a iné.
      6. Úlohy zadané učiteľom spracovávajú a odovzdávajú v termíne, ktorý určí učiteľ.
      7. Všetci žiaci sú povinní sa riadiť pokynmi jednotlivých vyučujúcich.
      8. V prípade nesprávne vypracovaných úloh, učiteľ poukáže na chyby a požiada žiakov o ich odstránenie. Žiaci opravené úlohy opätovne pošlú učiteľovi.
      9. Všetci žiaci školy sa budú zúčastňovať dištančného vzdelávania riadeného vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov.
      10. Ak majú žiaci akýkoľvek technický problém s pripojením, kontaktujú triedneho učiteľa. Ak majú problém s vypracovaním úlohy, kontaktujú vyučujúceho.
      11. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa dištančného vzdelávania (online aj offline formy) vo všetkých predmetoch.
      12. Ak sa dištančného vzdelávania nemôžu zúčastniť (lekárske, rodinné dôvody…), svoju neprítomnosť musia ospravedlniť.
      13. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, plnoletý žiak alebo rodič o tom informuje triedneho učiteľa.
      14. Absencia žiakov na online hodinách bude zaznamenávaná príslušnými vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov.
      15. Neplnoletých žiakov ospravedlňuje elektronickou formou zákonný zástupca do 5-tich pracovných dní. Plnoletí žiaci sa ospravedlňujú sami do 5-tich pracovných dní. Ak sa tak nestane, vymeškané hodiny budú považované za neospravedlnené.
      16. Absencia na offline vyučovaní je riešená triednymi učiteľmi v spolupráci s rodičmi.

      PRINCÍPY A ZÁSADY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV

      1. Učiteľ najskôr dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi, až potom ich začne realizovať.
      2. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
       • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
       • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
       • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
       • projekty na samostatnú prácu.
      3. Učitelia poskytujú žiakom do 7 dní od zadaných úloh konštruktívnu spätnú väzbu, identifikujú chyby, ktorých sa dopúšťajú, a navrhujú postup pri ich odstraňovaní.
      4. Učiteľom sa odporúča počas dištančného vzdelávania zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.
      5. Učitelia môžu hodnotiť jednotlivé aktivity žiakov známkami alebo percentami. Hodnotenie má pomôcť žiakom napredovať vo vzdelávaní.
      6. V prípade neplnenia zadaných úloh vyučujúci priebežne informujú príslušného triedneho učiteľa, ktorý kontaktuje zákonných zástupcov žiaka s cieľom zistenia príčin neplnenia úloh a zjednania nápravy.

      HODNOTENIE ŽIAKOV

      • Hodnotenie bude realizované individuálne. Prípadné nejasnosti v hodnotení je potrebné onzultovať s príslušným z.r.š.
      • Žiaci so ŠVVP majú vypracované svoje individuálne vzdelávacie program.V prípade nejasností v súvislosti s hodnotením žiakov so ŠVVP kontaktujte špeciálneho pedagóga, resp. triedneho učiteľa.
      • Hodnotenie správania sa minimalizuje vzhľadom na to, že neprebiehalo priame vyučovanie a výchovný proces prebiehal doma.
    • SPEAK ENGLISH.....?
     • SPEAK ENGLISH.....?

     • Aj napriek pretrvávajúcim pandemickým opatreniam sú postupové súťaže a olympiády v plnom prúde a naša škola nie je výnimkou.

       13. januára 2021 sa víťazi  online školského kola, ktoré prebehlo ešte v novembri 2020,  Jakub Verčimák 02A, Jozef Jabczun 04A, Dorota Bielená 06B a Oliver Reguli 08B zúčastnili okresného kola, ktoré tiež prebehlo v online priestore. Vo veľmi silnej konkurencii nás potešili vynikajúcimi výsledkami, keď Jozef Jabczun aj Oliver Reguli obsadili vo svojich kategóriách výborné 2. miesta  a Dorota Bielená 5. miesto.

      Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších študijných úspechov!

    • ERASMUS január 2021
     • ERASMUS január 2021

     • Po vianočnej prestávke a oddychu sa plní energie vraciame k práci na našom projekte Erasmus.

      Mnohokrát pri vzniku legiend či povestí zohrala hlavnú úlohu fantázia alebo nevedomosť našich predkov. Takto vznikli príbehy, ktoré sa z  generácie na generáciu podávali v ústnej aj písomnej podobe.

      Už ste niekedy zazreli Vesnu alebo Morenu na prelome zimy a jari? 

      Naozaj čaká belasý kvietok čakanka rastúca popri cestách na niekoho konkrétneho?

      A čo tak zaodeť novým šatom (napr. v podobe komiksu či videa) povesti od Milana Ferka či Jozefa Malacháča?

      Ktoré postavy z legiend nikto nikdy nemohol skutočne stretnúť?

      Rovnako ako doteraz, posielajte svoje práce na janasukovska@zsgmikpresov.sk - najlepšie z nich zverejníme na našej stránke a všetky zaradíme do boja o cestu na Island.

    • AKTUÁLNE podmienky od 18.1.2021
     • AKTUÁLNE podmienky od 18.1.2021

     • Dnes 14.1.2021 MŠVVaŠ SR potvrdilo, že sa žiaci ZŠ a SŠ od 18.1.2021 do škôl nevrátia a to vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu. Žiaci Gymnázia sv. Mikuláša a ZŠ sv. Mikuláša teda budú naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania a to minimálne do 22.1.2021, kedy je aj 1. termín pre uzatvorenie klasifikácie za 1. polrok. Žiaci, ktorým nebude klasifikácia uzatvorená k tomuto dátumu, budú mať klasifikáciu za 1. polrok uzavretú k 31.3.2021.

      Činnosť ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (resp. pracujúcich v odvetviach, ktoré neumožňujú prácu na doma) pokračuje rovnakom režime od 7,00 do 16,00 ako doteraz avšak s jednou významnou zmenou. Od pondelka 18.1. budú mať deti možnosť stravovať sa v školskej jedálni. Podmienkou je prihlásenie sa na obed a to najneskôr do PIA 15.1. do 12,00 hod. priamo u vedúcej ŠJ alebo emailom na jedalen16@gmail.com. Ak by mal ešte niekto z rodičov splňajúcich podmienky (kritická infraštruktúra, neumožnená práca na doma) záujem o nástup svojho dieťaťa do ŠKD od pondelka 18.1.2021, nech uvedenú skutočnosť nahlási u z.r.š. RNDr. Melegovej B. na adrese bibianamelegova@zsgmikpresov.sk alebo tel. na 0907399353 a to najneskôr do PIA 15.1.2021 do 12,00 hod.

      Ďakujeme, že ste s nami.

    • AKTUÁLNE info
     • AKTUÁLNE info

     • Po schválení zriaďovateľom začíname od 11.1.2021 s prevádzkou ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Prevádzka začína o 7:00 hod. a končí o 16:00 hod.. Stravovanie pre deti v ŠKD nie je v týždni od 11.1. do 15.1. zabezpečené. 

      V náväznosti na online prenos sv. omše zo 6.1.2021 oznamujeme, že online prenos zo sv. omší budete môcť sledovať prostredníctvom školy FB stránky aj každú nedeľu od 9:00 hod. Srdečne pozývame, sledujte naše FB stránky.

      S prechodom vyučovania na 1.stupni ZŠ na dištančnú formu vyučovania a v súvisloti s pokynmi MŠVVaŠ SR  zverejňujeme inštrukcie pre všetky ročníky Základnej školy sv. Mikuláša a rovnako aj pre všetky ročníky Gymnázia sv. Mikuláša. V prípade nejsností kontaktujte svojich triednych učiteľov. POKYNY k nahladnutiu TU.

       

    • Najvyššie rezortné vyznamenanie Medaila sv. Gorazda u nás na škole
     • Najvyššie rezortné vyznamenanie Medaila sv. Gorazda u nás na škole

     • Podľa sv. Gorazda je pomenovaná medaila, ktorú udeľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti Dňa učiteľov každý rok v marci. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu však bolo tohtoročné udeľovanie ceny až v novembri. Ocenenie tvorí medaila, certifikát a spomienkové umelecké dielo a je určené pedagógom, ktorí sa významným spôsobom zúčastňujú na rozvoji školstva Slovenskej republiky z hľadiska výchovy a vzdelávania mládeže, osobitne nadaných a talentovaných, ako aj zdravotne postihnutých žiakov a študentov. Zároveň sa jedná o najvyšší stupeň morálneho ocenenia v rezorte školstva nefinančného charakteru, ktoré sa udeľuje od roku 1999.

      Je nám veľkou cťou, že medzi osobnosti, ktoré sa môžu popýšiť týmto významným ocenením, patrí od 23. novembra 2020 učiteľka biológie a geografie na našom Gymnáziu sv. Mikuláša, RNDr. Miriam Feretová. Z troch stupňov ocenenia získala RNDr. Feretová ten najvyšší a síce Veľkú medailu sv. Gorazda. Keďže web Ministerstva školstva o ocenení zatiaľ neinformoval a naša kolegyňa je okrem mimoriadnej pracovitosti aj mimoriadne skromná, dozvedeli sme sa túto skvelú správu len nedávno a tak sa s ňou delíme až teraz. RNDr. Feretová opakovane získala so svojimi študentmi výnimočné úspechy v súťažiach na medzinárodnej aj na celoštátnej úrovni. Dlhodobo sa angažuje v rámci združenia AMAVET a v súťažiach SOČ, biologická a geografická olympiáda. Na škole dlhodobo pôsobí ako vedúca predmetovej komisie Človek a príroda. Mirka ešte raz všetci srdečme blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

      K nahliadnutiu Veľká medaila sv. Gorazda a List ministra školstva.

     • Tešíme sa spolu s vami...

     • Aj tento rok sa narodí Dieťa...v Betlehéme, v mojom srdci, v Tvojom srdci. Každé dieťa prináša do životov tých, ktorí ho milujú, niečo nové. Nech je Nový rok 2021 naplnený novými darmi a novou radosťou zo života. Ďakujeme, že ste s nami.

    • ĎAKUJEME
     • ĎAKUJEME

     • Napriek zložitej situácii v celej spoločnosti, napriek tomu, že je nás v škole málo, pomáhame...Vyslovujeme Pán Boh zaplať všetkým šterdrým darcom trvanlivých potravín, ktoré boli dnes odovzdané s.Maristelle a o.z. Magis, ktoré každoročne organizuje pomoc pre rodiny v núdzi. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Nie je nám to jedno
     • Nie je nám to jedno

     • Máme ďalšie prvé miesto na celoslovenskej  súťaži. Je to súťaž krátkych videí s názvom Nie je nám to jedno!  Získali ho Ema Lukáčová  (05B) a Emma Šošková (05A). Okrem toho sa na 6. mieste umiestnila dvojica Denis Tomáš a Andrea Durkáčová tiež z kvinty. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj vyučujúcej SJL a DEJ PaedDr. M. Kohutovej. Súťaž organizovala asociácia AKRAM v spolupráci s organizáciou pre deti a mládež IUVENTA. 

      Víťazné video si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/IIrPeu2ZjkA. Výsledkova listina TU.

    • POKRAČUJEME
     • POKRAČUJEME

     • Na základe odporúčaní RÚVZ Prešov a na základe výsledkov testovania zamestnancov školy pokračujeme vo vyučovaní na 1. stupni ZŠ sv. Mikuláša a s činnosťou ŠKD do 18.12.2020 za nasledujúcich podmienok:

      1. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu v triedach 1.– 4. ročníka ZŠ od 8,00 hod. do 11,40 hod.
      2. Vzhľadom na karanténne opatrenia v školskej jedálni sa nebude v týždni od 15.12.020 do 18.12. vydávať obed pre žiakov ani pre zamestnancov školy. Činnosť školskej jedálne bude obnovená pri návrate do školy v pondelok 11.1.2021 (bližšie informácie o nástupe do školy budú zverejnené v januári 2021).
      3. Činnosť ŠKD začína od 11,40 hod. a končí o 16,00 hod. Žiaci, ktorí zostávajú v ŠKD musia mať zabezpečený pitný režim a jedlo na celý deň.

      Rozhodnutím ministra školstva SR sa mení termín školských prázdnin. Vianočné prázdniny začínajú v pondelok 21.12.2020 (PON) a končia v piatok 8.1.2021 (PIA). Vyučovanie sa má obnoviť v PON 11.1.2021. Polročné prázdniny plánované na 1.2.2021 tento školský rok nebudú.

      Ďakujeme za pochopenie, ďakujeme, že ste s nami.

    • Nenápadní hrdinovia
     • Nenápadní hrdinovia

     • VYHODNOTENIE XII. ročníka PROJEKTU Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom pre študentov základných a stredných škôl dopadlo pre nás mimoriadne úspešne. Hoci sa pre mimoriadnu situáciu nekonala celoslovenská konferencia pri príležitosti Dňa politických väzňov ako vždy v Bratislave ale vďaka Nadácii Konráda Adenauera a týždeň.sk prebehla online v digitálnom prostredí.

      Naši študenti získali zlaté pásmo:

      1. Príbeh sestry Maristelly (sestra Maristella)

      Andrea Durkáčová, Šimon Horváth - kvinta A (Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov)

      2. Zasvätený život sestry Konsolaty Ungvarskej z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža (Anna Ungvarská)

      Miloslava Tkáčová, Michal Vrábel - kvinta B (Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov)

      Sme hrdí na našich študentov, ktorí už vo svojom teenegerskom veku dokážu oceniť hodnoty ľudskosti, slobody a demokracie viac, ako mnohí dospelí okolo nás. PaedDr. Miriam Kohutová ďakujeme za prípravu študentov a blahoželáme víťazom ako aj vyučujúcej.

      Krátky film o víťazných prácach aj s našimi prezentáciami je prístupný na priloženom linku (od 40:30 resp. od 51:20):

      https://www.youtube.com/watch?v=eAZSjz4OELg...

    • Riaditeľské voľno pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ
     • Riaditeľské voľno pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ

     • Vzhľadom na dnešný pozitívny výsledok testu na COVID-19 zamestnanca školskej jedálne vyhlasuje riaditeľ školy riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ na pondelok 14.12.2020. V pondelok sa dotknutí zamestnanci školy zúčastnia testovania a podľa výsledkov testov rozhodneme o obnove školského vyučovania od utorka 15.12.2020. Ostatní žiaci školy pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie a ďakujeme za pochopenie. 

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje