• OBNOVUJEME školské vyučovanie na ZŠ sv. Mikuláša
     • OBNOVUJEME školské vyučovanie na ZŠ sv. Mikuláša

     • S účinnosťou od 1.6.2020 so súhlasom zriaďovateľa školy a v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR obnovujeme činnosť v ZŠ sv. Mikuláša a činnosť ŠKD. Reagujeme tak aj na záujem zo strany zákonnych zástupcov žiakov o obnovenie školského vyučovania. Obnovené školské vyučovanie bude prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu:

      • 7,00 - 8,00 schádzanie žiakov, príchod do tried.
      • 8,00 - 11,30 dopoludňajšia činnosť (vypracovávanie zadaní, prehlbovanie učiva, opakovanie, blokové vyučovanie, práca v skupinách)
      • 11,30 - 13,30 obed po jednotlivých skupinách
      • 13,30 - 16,00 popoludňajšia činnosť v ŠKD - pre záujemcov (pohybové aktivity, didaktické hry pod vedením vychovávateľov)

      Pred prvým nástupom do školy žiaci donesú :

      • 2x ochranné rúško a hygienické vreckovky,
      • prezúvky, písacie potreby, zošit (ostatné pomôcky oznámia vyučujúci počas 1. dňa v škole)
      • podpísané vyhlásenie rodičov o zdravotnom stave dieťaťa - TU.

      Vyučovania na 1.stupni ZŠ budú koordinovať a viesť triedni učitelia. Vyučovanie v 5.ročníku ZŠ bude sústredené na SJL, MAT a ANJ a to hlavne smerom k prijímacim pohovorom na gymnázium. Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia vo štvrtok 28.5. po porade s vedením školy.

      Pred prvým nástupom do školy je nutné do štvrtku 28.5.2020 do 14,00 opätovne prihlásiť vaše dieťa na stravu a to prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke školy (email, telfonicky alebo aplikácia strava.cz). 

      Vstup zákonnych zástupcov do budovy školy pri rannom schádzaní nie je dovolený. Dieťa sa pred každým nástupom podrobí meraniu telesnej teploty bezdotykovým teplomerom. V škole sú zabezpečené všetky aktuálne hygienické normy a požiadavky na dezinfekciu.

      TEŠÍME SA NA VÁS.

    • Aj napriek mimoriadnej situácii sme boli úspešní
     • Aj napriek mimoriadnej situácii sme boli úspešní

     • Študentské vedecké práce boli registrované v súťaži SOČ ešte pred vypuknutím mimoriadnej situácie a to umožnilo jej organizátorom uskutočniť tento rok Krajské kolo SOČ dištančnou formou aj bez osobnej prezentácie. Práce hodnotila krajská odborná hodnotiaca komisia a našu školu v 4 súťažných odboroch v tomto školskom roku reprezentovali 7 súťažiaci:

      V odbore Biológia: K. Katuščáková, R. Baranová - úspešné riešiteľky

      V odbore Mechanika a elektrotechnika: K. Greif - úspešný riešiteľ

      V odbore Chémia: T. Lukačková, A. Matúšik - úspešní riešitelia

      V odbore Poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo: E. Mišenková, V. Barillová - 2. miesto a postup na Celoštátne kolo SOČ. Blahoželáme a ďakujeme vyučujúcim, ktorí študentov pripravovali: RNDr. B. Melegová, RNDr. M. Feretová a Mgr. J. Tkáčová.

      E. Mišenková, V. Barillová získali 2. miesto aj v Celoštátnom kole SOČ. Blahoželáme.

      Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave každoročne hodnotí Celoslovenskú suťaž o najlepšiu študentskú stredoškolskú vedeckú prácu v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia pod vedením doc. RNDr. Miroslava Horníka, PhD. Práve  projekt našich študentiek Emy Mišenkovej a  Viktórie Barillovej  zo sexty B, ktoré sú členkami Amavet klubu 957 zaoberajúci sa Bioindikačnými schopnosťami organizmov a ich vplyvom na kompostovanie bol odbornou hodnotiacou komisiou ocenený v súťaži Zelený Andel 2020 1. miestom. Súčasťou ocenenia je diplom, vecná cena- elektrická kolobežka, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave taktiež garantuje prijatie na štúdium v jej študijnom programe "Ochrana a obnova životného prostredia" obom študentkám a ponúka možnosť pokračovať v riešení a konzultovaní problematiky ich projektu. Blahoželáme. 

    • Obsah učiva na ZŠ sv. Mikuláša
     • Obsah učiva na ZŠ sv. Mikuláša

     • Zmeny v obsahu učiva a v organizácii vyučovania na ZŠ sv. Mikuláša

      S účinnosťou od 1.5.2020 dochádza k zmene obsahu vyučovania ako aj jeho rozsahu na ZŠ sv. Mikuláša. Obsah učiva je určený usmerneniami zo Štátneho pedagogického ústavu k nahliadnutiu TU. Rozsah obsahu vyučovanai môže byť čiastočne doplnený uznesením v PK a MZ, maximálne však v rozsahu, ktorý rešpektuje zmenu organizácie vyučovania. Rozsah vyučovania zahŕňa všetky aktivity žiaka spojené s vyučovaním (online vyiučovanie, domáca príprava, samostatná práca žiaka, príprava projektov....). Vyučovanie hlavných vzdelávacich oblastí bude v dňoch PON - ŠTV. V piatok budú zadávané úlohy z komplementárnych vzdelávacích oblastí - KNB, výchovy... Zmenu organizácie vyučovania sme na našej škole upravili nasledujúcom spôsobom.

      Žiaci 1.- 3. ročníka ZŠ - 8 hodín týždenne ( 3H MAT, 3H SJL, 1H ANJ, 1H ostatné predmety)

      Žiaci 4.  ročmíka ZŠ - 10 hodín týždenne ( 3H MAT, 3H SJL, 2H ANJ, 2H ostatné predmety)

      Žiaci 5. ročnika ZŠ - 10 hodín týždenne (2H MAT, 2H SJL, 2H ANJ, po 1H ostatné predmety)

      Žiaci 6. ročníka ZŠ - 12 hodín týždenne (2H MAT, 2H SJL, 2H ANJ, po 1H ostatné predmety)

      Žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ - 12 hodín týždenne (2H MAT, 2H SJL, po 1H ostatné predmety)

      V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

    • PRIJÍMACIE KONANIE
     • PRIJÍMACIE KONANIE

     • Rozhodnutie ministra školstva SR

      Na základe zverejneného rozhodnutia ministra školstva SR sa upravujú podmienky prijímacieho konania na stredné školy nasledovne:

      1. Žiaci 9.ročníka podávajú prostredníctvom zákonnych zástupcov prihlášku na SŠ do 15.5. na vlastnej ZŠ. ZŠ zabezpečí zaslanie prihlášok na vybrané stredné školy. Na webových stránkach vybraných stredných škôl sledujte kritéria pre prijatie (zverejnené budú do 7.5.2020). Na webe stredných škôl budú zverejnené aj výsledky prijímacieho konania. Všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť v súvislosti s prijímaním na stredné školy nájdete na stránke ministrestva školstva TU.

      2. Žiaci 5. ročníka podávajú prostredníctvom zákonnych zástupcov prihlášku na Gymnázium sv. Mikuláša do 15.5.2020. Do 29.5. zverejníme kritéria pre prijatie na Gymnázium sv. Mikuláša na základe opatrení a odporúčaní zo strany ministra šklstva SR (rozhodnutie ministra vznikne v najbližších dňoch). Prijímacie konanie sa uskutoční v dňoch 15.6. - 30.6. 2020.

      Vedenie školy

     • PONUKA

     • PK cudzích jazykov ponúka zaujímavú aktivitu

      PK cudzích jazykov ponúka na tento týždeň zaujímavú aktivitu. Viac o projekte si prečítajte v priloženom súbore TU

    • ZÁPIS 2020 výsledky
     • ZÁPIS 2020 výsledky

     • Vzhľadom na kapacitné možnosti školy a ustanovenia školského zákona sme mohli v tomto školskom roku prijať do radov prvákov na ZŠ sv. Mikuláša 44 žiakov. Záujem o prijatie však bol vyšší a teda niektorí zapísaní žiaci zatiaľ nemôžu byť prijatí na ZŠ sv. Mikuláša, čo je nám úprimne ľúto. Vzhľadom na to, že niektorí rodičia z prijatých žiakov avizovali odklad povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, bude ešte dochádzať k posunom poradia. V takomto prípade vás budeme kontaktovať. Žiakov, ktorí nie sú prijatí, bude nutné zapísať v spádovej škole s oznámením skutočnosti, že sú zapísaní na ZŠ sv. Mikuláša, no zatiaľ sú neprijatí. Týmto zároveň žiadame rodičov prijatých žiakov, ktorí sa definítivne rozhodnú pre odklad povinnej školkej dochádzky, aby túto skutočnosť bez odkladu oznámili vedeniu školy. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky je zverejnená na školkom webe medzi tlačivami pre rodičov. V priloženom súbore TU nájdete zoznam podmienečne prijatých (rozhodnutia o prijatí budú vydávané až v priebehu mesiaca jún 2020 počas stretnutia s rodičmi budúcich prvákov) a zoznam zatiaľ neprijatých žiakov. 

     • Klasifikácia žiakov na G sv. Mikuláša

     • Pokyny a usmernenia

      Na základe usmernení Ministerstva školstva SR pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ platia pre učiteľov a žiakov nasledujúce pokyny (vyberáme):

      1. klasifikácia a hodnotenie nemôže byť znížené len na základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin,
      2. priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa,
      3. včase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
      4. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      Okrem toho pedagogická rada pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša prijala dňa 17.4.2020 nasledujúce pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov Gymnázia sv. Mikuláša.

      1. Pri záverečnom hodnotení (vysvedčenie za 2.polrok) budú žiaci Gymnázia sv. Mikuláša hodnotení známkou .

      2. Vzhľadom na nemožnosť naplnenia cieľov predmetu v čase prerušovaného vyučovania nebudú predmety hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, jazykovokomunikačná výchova hodnotené známkou ale slovným vyjadrením absolvoval.

     • Klasifikácia žiakov na ZŠ sv. Mikuláša

     • Pokyny a usmernenia

      Na základe usmernení Ministerstva školstva SR pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ platia pre učiteľov a žiakov nasledujúce pokyny (vyberáme):

      1. priebežné hodnotenie žiakov sa nerealizuje formou klasifikácie,
      2. záverečné hodnotenie žiakov 1. ročníka bude slovné,
      3. Pred postupom do vyššieho ročníka je možné určiť preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ,ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      Okrem toho pedagogická rada pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša prijala dňa 17.4.2020 nasledujúce pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ sv. Mikuláša.

      1. Pri záverečnom hodnotení (vysvedčenie za 2.polrok) budú žiaci ZŠ sv. Mikuláša hodnotení známkou (okrem žiakov 1. ročníka ZŠ).

      2. Vzhľadom na nemožnosť naplnenia cieľov predmetu v čase prerušovaného vyučovania nebudú predmety pracovné vyučovanie, hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, technika hodnotené známkou ale slovným vyjadrením absolvoval.

    • Darovanie 2%
     • Darovanie 2%

     • Milí rodičia. Aj tento rok je možnosť poukázať 2% dane Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša. Tlačivo nájdete TUPrehľadný postup darovania 2% je  v nasledujúcom linku: Ako poukazat 2% daní

      Ďakujeme.

    • KONTAKTY - vyučujeme z domu
     • KONTAKTY - vyučujeme z domu

     • Vyučovanie z domu je novinka nielen pre žiakov a ich rodičov, ale aj pre nás učiteľov. Máme za sebou jeden mesiac v tomto režime, počas ktorého sme mali možnosť naučiť sa veľa nového. Nové situácie si žiadajú nové postupy....Aby sme zefektívnili naše postupy a procesy, prinášame vám na pomoc v čase prerušenia školského vyučovania zoznam emailových a telefonických kontaktov na pedagogických zamestnancov. Na zverejnených kontaktoch sú učitelia dostupní v pracovné dni od 8,00 - 13,00. Vopred ďakujeme za rešpektovanie tohto určeného času. Zoznam kontaktov na pedagogických zamestnancov nájdete TU.

     • Zápisný lístok - prihláška.

     • Možnosť zápisu na ZŠ sv. Mikuláša spustená

      Začínajúc dňom 15.4.2020 máte možnosť zapísať Vaše dieťa na ZŠ sv. Mikuláša v Prešove a to prostredníctvom online formulára na nasledujúcej adrese https://zsmikpresov.edupage.org/register/. Nezabudnite, že nutnou podmienkou pre zaradenie do zoznamu zapísaných žiakov je zaslanie dotazníka pre rodičov a pracovného listu žiaka na emailovú adresu mikulas16presov@gmail.com. Obiidva súbory na zaslanie sú k dispozícii v predchádzajúcich novinkách na našej www stránke. V prípade nejasností nás kontaktujte.

      Vedenie ZŠ sv. Mikuláša v Prešove.

    • ZÁPIS infromácie z CPPPaP
     • ZÁPIS infromácie z CPPPaP

     • Zdieľame informácie z CPPPaP.

      Vážení rodičia.

      V prípade otázok ku školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa / či bude vedieť zvládnuť požiadavky školského vzdelávania, či nepotrebuje odklad, resp. Vám po depistáži v MŠ bolo odporúčané ešte psychologické vyšetrenie/

      v CPPPaP Prešov, Levočská 7 využite nasledujúce možnosti ako sa informovať alebo objednať na psychologickú diagnostiku školskej spôsobilosti :

      1. Obráťte sa mailom na konkrétneho psychológa podľa spádového obvodu Materských škôlok, ktoré nájdete na webovom sídle:     https://cpppap-presov.webnode.sk/      v časti štruktúra;
      2. Využite č.0915 899 455 , 0915 899 454 na informovanie sa o postupe, resp. sa objednajte; 
      3. Využite mailovú adresu : cpppap@azet.sk  na objednanie sa.

       

      Potrebné základné informácie: meno zákonného zástupcu, telefonický kontakt pre potreby rýchlej komunikácie,  meno dieťaťa,  ak dieťa navštevuje MŠ, uviesť ktorú.

       

      Akonáhle sa skončí mimoriadna situácia a obnoví sa činnosť CPPPaP Prešov, Levočská 7, budete kontaktovaní a pozvaní na  psychologické vyšetrenie.

       

      PhDr. Viera Hybenová

      riaditeľka

     • ZÁPIS 2020 začíname

     • Na emailovú adresu mikulas16presov@gmail.com môžete od dnes do piatku 17.4.2020 do 14,00 hod. zasielať vypracovaný dotaznik pre rodičov a pracovný list žiaka. Vyplnené dokumenty skenujte alebo odfoťte a zašlite ich na spomínaný email vo formáte .pdf alebo .jpeg. Do predmetu správy uveďte meno dieťaťa. Okrem toho môžete uvedené dokumenty doniesť aj osobne a to v stredu  15.4.20220 v čase od 9,00 hod.. do 11,00 hod. v zalepenej obálke s označením ZÁPIS a s uvedením mena dieťaťa.  Poslednou možnosťou pre doručenie požadovaných dokumentov je zaslanie poštou (neodporúčame vzhľadom na  obmedzené možnosti doručovania zo strany pošty). Termín pre prijímanie poštových zásielok je piatok 17.4.2020 do 14,00 hod.

      A teraz to najdôležitejšie.

      Dňa 15.4. (streda) bude spustený online prístup na vyplnenie zápisného listu (prihláška), bez ktorej zápis dieťaťa do našej školy nebude možný. Online prihláška bude sprístupnená do piatku 17.4.2020 do 14,00 hod. Prihlášky a dotazníky budeme vyhodnocovať do 21.4. 2020 a následne výsledky zverejníme na www stránke školy. Žiakov, ktorí nebudú vybraní z kapacitných dôvodov na ZŠ sv. Mikuláša, zapíšte v spádovej škole náležiacej k miestu trvalého bydliska. V prípade odkladov a teda posúvania  poradia (samozrejme v prípade vyššieho záujmu ako sú kapacitné možnosti školy) vás budeme hneď kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie.

    • Poplatky ŠKD a ŠJ
     • Poplatky ŠKD a ŠJ

     • Na základe opatrení Ústredného krízového štábu sú od 16.3. až do odvolania uzavreté nielen školy, ale aj školské zariadenia ( u nás na škole to je ŠKD a ŠJ). Na ich chode sa čiastočne podieľajú aj zákonny zástupcovia žiakov úhradou pravidelných mesačných poplatkov. S chodom školských zariadení je spojené finančné zaťaženie (paušálne náhrady energií, osobné náklady...) aj v tomto neľahkom období. Vzhľadom na to, že väčšina rodičov má nastavené vo svojej banke pravidelné mesačné úhrady, odporúčame ich zachovanie až do konca školského roka. Po skončení školského roka budú preplatky za ŠJ vracané štandardným spôsobom cez účet platiteľa. V prípade ŠKD bude stanovená výška zľavy na poplatky za prebiehajúce obdobie na konci školského roka a preplatky budú uhrádzané na základe žiadosti zákonného zástupcu. Ďakujeme za pochopenie. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Dnes nám bolo doručené poďakovanie zamestnancov FNsP J. A. Reimana v Prešove adresované pre našu kolegyňu PaedDr. Miriam Kohutovú za jej konkrétnu pomoc zdravotníckemu personálu ušitím a dodaním ochranných rúšok, ktoré niektorým oddeleniam nemocnice stále chýbajú. Okrem toho zasielajú pozdravy aj všetkým učiteľom, ktorí v týchto ťažkých dňoch tiež čelia novým výzvam a požiadavkám. Zároveň nám všetkým vyprosujú veľa síl, trpezlivosti, pevné zdravie a Božie požehnanie. K poďakovaniu sa pripája aj vedenie školy a kolegovia.

    • Prihlášky na strednú školu
     • Prihlášky na strednú školu

     • Na základe usmernení MŠVVaŠ SR sa posúva termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. V tejto súvislosti platí pre žiakov ZŠ sv. Mikuláša a ich zákonnych zástupcov, že prihlášky si budú môcť vyzdvihnúť v škole, resp. ich doručiť podpísané zákonným zástupcom vo vybraných dňoch a časoch. Najbližší termín je stanovený na 15.apríla (streda) na čas od 9,00 hod. do 11,00 hod. Usmernenie sa týka zvlášť žiakov 9.ročníka, ktorí zatiaľ nedostali prihlášky. Žiadame teda zákonnych zástupcov žiakov 9.ročníka, aby v uvedenom čase prišli do školy podpísať prihlášky (samozrejme je nutné uviesť výber stredných škôl). Podpísané prihlášky potom škola zašle na príslušné stredné školy do 21.mája. Okrem termínu 15.4. budú v ponuke ešte ďalšie termíny, o ktorých vás budeme včas informovať. Rodičia žiakov 5.A a 5.B, ktorí si podávajú prihlášku na Gymnázium sv. Mikuláša budú informovaní prostredníctvom triednych učiteľov. Termín podávania prihlášky je pre nich rovnaký ako pre žiakov 9.ročníka. Ďalšie informácie na http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/.

    • Zápis do 1.ročníka ZŠ - ZMENA
     • Zápis do 1.ročníka ZŠ - ZMENA

     • Na základe nariadení MŠVVaŠ SR a usmernení zriaďovateľa školy upravujeme čas a podmienky zápisu žiakov do 1.ročníka ZŠ sv. Mikuláša pre školský rok 2020/2021. Termín konania zápisu je v čase od 15.4. (streda) - 17.4. (piatok). Zápis sa uskutoční bez prítomností detí a bude vyžadovať dodanie 3 dokumentov zo strany rodičov. Bude to zápisný lístok, dotazník pre rodičov a pracovný list žiaka. Všetky 3 dokumenty budú zverejnené postupne od 6.4.2020 na www stránke školy spolu s ďaľšími inštrukciami - sledujte nás naďalej. Požadované 3 dokumenty bude možné odovzdať 3 spôsobmi - elektronicky do piatku 17.4. do 14,00 hod. (ideálny spôsob), zaslanie poštou (prijímame zásielky iba do piatku 17.4. do 14,00 hod.) alebo osobne na vrátnicu školy v stredu 15.4.2020 v čase od 9,00 hod. - 11,00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

     • Domáce vyučovanie - INFO

     • Máme za sebou prvý týždeň domáceho vzdelávania a nejaký čas ešte pred sebou.... Je to nová situácia pre všetkých - pre žiakov, učiteľov aj pre rodičov. Každá nová situácia prináša v začiatkoch isté problémy, ktoré dúfam už máme za sebou. Posledné dni pre nás priniesli nasledujúce zistenia a z nich vyplývajúce opatrenia:

      1. Zadávanie úloh prebieha iba v pracovných dňoch dopoludnia, zvyčajne do 10,00 hod.

      2. Požiadavky na tlač materiálov v domácom prostredí sa minimalizujú na nevyhnutný rozsah.

      3. Zasielanie súborov ako prílohy k domácej úlohe je možné iba vo formáte .pdf.

      4. Klasifikácia online testiovaní sa neodporúča vzhľadom na rozdielne možnosti internetového pripojenia.

      5. Časový rámec pre vypracovanie domácich zadaní musí rešpektovať aj viacdetné rodiny.

      6. Je vhodné využívať voľne prístupné vzdelávacie weby a databázy online učebníc.

      Všetkým ďakujeme za spoločnú prácu na spoločnom dobre a za pochopenie a prejavy podpory. Všetkým nám želáme zdravie, pokoj, vyprosujeme hojnosť Božích milostí a všetkých nás zverujeme pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

      Vedenie školy.

    • Domáce vyučovanie
     • Domáce vyučovanie

     • V najbližších dňoch obdržia rodičia všetkých žiakov email s prihlasovacími údajmi rodiča a žiaka na internetovú žiacku knižku, ktoré vám umožnia prístup k domácim úloham a testom pre vaše deti. Domáce úlohy a testy budú jednotlivými vyučujúcimi zasielané, kontrolované a vyhodnocované. Spôsob kontroly a hodnotenia domácich úloh a testov určia jednotliví učitelia osobitne. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov vašich detí. V stredu 18.3.2020 v čase od 9,00 - 11,00 hod. budete mať možnosť potvrdiť si prihlášky na VŠ, prípadne realizovať iné admionistratívne úkony. K dispozícii bude celé vedenie školy a ekonomické oodelenie. O ďaších krokoch vás budeme informovať prostredníctvom našej www stránky. Sledujte nás naďalej.

    • KORONAvírus usmernenie č.4
     • KORONAvírus usmernenie č.4

     • Po zasadnutí ústredného krízového štábu SR prijíma SR viacero tvrdých preventívnych opatrení, ktoré sa dotknú každodenného života každého z nás. Proaktívne opatrenia prijalo aj vedenia mesta Prešov a PSK. Na základe týchto opatrení a odporúčaní zriaďovateľa Košická arcidiecéza vydávame nasledujúci oznam:

      1. V piatok 13.3.2020 vyhlasujem na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v obidvoch organizačných zložkách  a v ŠKD riaditeľské voľno. Vyučovanie v tento deň nebude prebiehať. V škole však bude v tento deň možné vybaviť si potvrdenia na prihlášky, resp. iné administratívne úkony.

      2. Na základe  opatrení z ústredného krízového štábu v mimoriadnej situácii ohľadom šírenia koronavírusu sa výchovno-vzdelávací proces na školách prerušuje od pondelka 16.3. do piatku 27.3. s nástupom do školy 30.3.2020, teda na 14 dní.

      V tejto kritickej situácii vás nabádame k pokoju a zodpovednosti a samozrejme k modlitbe a pôstu.

      Myslime na seba navzájom v modlitbách. O ďalších opatreniach počas nasledujúcich 2 týždňov vás budeme včas informovať.

      RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ školy a vedenie školy.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje